Ängelholms nästa bro ska bli en genväg till havet

Hembygdsparken och Nybroskogen är två välbesökta platser i Ängelholm. Nu ska de knytas ihop med en gång- och cykelbro. Bron ska göra det enklare att ta sig mellan Ängelholms östra delar och havet och fler ska kunna röra sig nere vid åns vattenbryn. Ett stort förarbete är nu klart och bron är nu ute på samråd där berörda kan lämna synpunkter fram till 21 september.

Bron, som är en del av projekten i Ängelholmspaketet, ska gå från området i Hembygdsparkens skog nedanför området där villakvarteren börjar i Haradal och över till Nybroskogen. Bron ska bli en trygg genväg till havet för de som bor i östra delarna av Ängelholm som kommer få det enklare att ta sig till Havsbaden och andra områden vid havet. Ett annat skäl är att det ska bli lättare för allmänheten att komma ner till Rönne å och vandra längs båda sidor av ån. Även skolelever kommer få nytta av bron.

Det som kommer att märkas särskilt i området där bron byggs är de två rejäla brofundamenten som krävs. Fundamenten till gång- och cykelbron kommer att anläggas på land och över högsta beräknade vattennivå och påverkar därmed inte vattnet i Rönne å som är ett riksintresse för naturvård.

Men redan nästa vecka påbörjas ett förberedande arbete för att ordna med vatten, avlopp och ström inför bygget. Även viss trädfällning kommer att ske.

Som helhet ska området där bron byggs förbli oförändrat där både träd, död ved och artrikedom ska bevaras. Särskild hänsyn har tagits till värdefulla träd vid planeringen av gång- och cykelvägens sträckning. Bron bedöms inte påverka livsvillkoren för växt- och djurlivet på ett betydande sätt.

Anslutande gång och cykelväg ansluter på Nybroskogssidan vid Reningsverksvägen och på Hembygdsparkssidan till Danielslundsgatan. Hela sträckan asfalteras och beläggs med ett ytskikt som är tänkt att efterlikna en grusad yta istället för en helt svart asfaltyta genom skogen.

– Bron vid Haradal blir en genväg till havet som är efterlängtad av många. Ängelholmspaketet tar kliv framåt och nu arbetar vi med detaljplan och med projektering samtidigt för att bron ska stå klar under nästa år, säger Robin Holmberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Bron är en av flera trafiklösningar i Ängelholmspaketet som ska uppmuntra fler i Ängelholm att välja cykeln och på längre sikt minska antalet bilar inne i centrala Ängelholm. Målsättningen är att bron ska stå klar om ett år, under hösten 2023.

Brofakta

  • Bron kommer att vara 87 meter lång mellan de 18 meter höga pylonerna.
  • Tre meter bred för gående och cyklister.
  • Bron blir en så kallad snedkabelbro med bakåtförankring i marken på båda sidor av ån.
  • Bromaterialet kommer i huvudsak vara trä, stag med mera kommer att vara i stål. Färg kommer bestämmas senare.
  • Belysningen kommer att vara rörelsestyrd för att värna djurlivet i området.
  • På östra sidan i Hembygdsparkens skog kommer bron att hamna bra i höjd med anslutningen då denna sida är högre än den västra.
  • På den västra sidan i Nybroskogen förlängs brobanan något och avslutas med en ramp för att ta upp höjdskillnaden. Den ansluter till promenadstigen.
  • Mer information om detaljplanen för bron

Detaljplanen heter ”Del av Ängelholm 3:18 m fl, Danielslund/Nybroskogen (GC-bro). Detaljplanen finns på stadsbiblioteket och stadshuset.

All information om planförslaget.

Ängelholmspaketet Länk till annan webbplats.


Karta över området där bron kommer att byggas.

Området där bron kommer att byggas. Bron är markerad i lila.

En skissad bro med två höga pelare och sneda stag. Kablar går ner från pelarna diagonalt.  Bilden är en skiss på hur snedkabelbron vid Haradal kommer att se ut i stort.

Bilden är en skiss på hur snedkabelbron vid Haradal kommer att se ut i stort. Observera att färger med mera inte är rätt återgivet.