Efter ett uppehåll i jakten i Kronoskogen kommer jakten igång igen

Sedan 1 maj har det varit uppehåll i jakten i Kronoskogen. I samband med att Ängelholms kommun utrett hur de stadsnära skogarna ska bevaras och utvecklas har ingen jakt bedrivits. Men jakten behövs för att bevara skogarna, det visar en oberoende utredning. Jakten kommer igång igen den 12 september.

Sedan 1 maj 2022 har det varit uppehåll i jakten i Kronoskogen. I samband med att Ängelholms kommun utrett hur de stadsnära skogarna ska bevaras och utvecklas har ingen jakt bedrivits. Men jakten behövs för att bevara skogarna, det visar en oberoende utredning.

En oberoende utredning av jakten utifrån ett viltvårds-, naturvårds- och friluftlivsperspektiv har gjorts av naturvårdskonsult Ekologigruppen. Utredarna har undersökt om jakten behövs för att bibehålla och öka naturvärdena i skogen. Utredningen har också sett närmre på om jakten är möjlig att bedriva tillsammans med det friluftsliv som pågår och ska utvecklas i Kronoskogen.

Utredningens slutsats är att jakten bör fortgå, och eventuellt öka, för att kunna utveckla natur- och upplevelsevärdena i Kronoskogen men att detta måste göras med stor hänsyn till friluftslivet.

Ur utredningen

Dovhjortarna är på stark frammarsch i Skåne och både jaktlaget, tidigare skogsförvaltare och Ekologigruppens bedömning är hjortstammen i Kronoskogen är stark och kan ha en stor påverkan på de skogliga värdena då de föredrar att beta årsskott av lövträd. Trädslag som behöver öka för att gynna de biologiska värdena i skog en.

För högt betestryck från till exempel dovhjortar kan också påverka avkastning och upplevelsevärden i skogen.

Vad händer nu?

  • Jakten får nu bedrivas från måndag den 12 september till och med 30 juni 2023.
  • Under tiden ska en viltvårdsplan för Kronoskogen och Nybroskogen tas fram i dialog med markägare till grannfastigheterna. Den ska också tydliggöra vikten av bra kommunikation till allmänheten som tex skyltar och information om pågående jakt och varför den bedrivs.
  • Jakten genomförs med ett jaktlag på 6 personer och avskjutningen brukar ligga på 1-2 rådjur och 8-12 dovhjortar årligen.
  • Det är samma jaktlag som bedriver jakten nu som tidigare och de har stor vana av jakt i Kronoskogen.
  • Samtliga drevjakter genomförs på vardagar då det är mindre folk som rör sig i skogen och all jakt sker från jakttorn, för att garantera säkerheten.
  • Vid drevjakt sätts det ut skyltar "Jakt pågår" vid varje infartsväg till Kronoskogen.
  • Föreningsliv och skolor har företräde i Kronoskogen på vardagarna. Ängelholms kommun har direkt kontakt med jaktlaget.
en skogsväg i Kronoskogen. Grönt och lummigt.

Kronoskogen i Ängelholm