Det här är viktiga sociala frågor tycker ängelholmare

God hälsa, arbete och utbildning – det tycker ängelholmare är viktigast att fokusera på i kommunens kommande plan för social hållbarhet visar en enkätundersökning.

Inom Ängelholms kommun finns en grupp med politiker som har arbetat med att ta fram en plan för social hållbarhet. Planen, som är ett så kallat förarbete, ska ligga till grund för att peka ut riktningen för hur kommunen ska arbeta med social hållbarhet. Och i somras ville politikerna gav politikerna alla som ville en chans att påverka vilka områden som de tycker är viktigast.

– Det är mycket viktigt både för oss politiker och för kommunen att vi har en dialog med våra medborgare och att vi ger alla som vill möjlighet att påverka vårt arbete. Nu ser vi fram emot hur kommunstyrelsen beslutar att går vidare med vårt förarbete som ska tydliggöra fokus för kommunens arbete inom social hållbarhet, säger Ann-Marie Lindén (MP), ordförande i beredning 2, den politiska arbetsgruppen för social hållbarhet i Ängelholms kommun.

I planen pekas sex områden inom social hållbarhet ut som kommunen föreslår att man ska fokusera på. För att ta reda på vad Ängelholmarna tycker har intervjuer gjorts som följts upp med en enkätundersökning. I enkätundersökningen svarade 94 personer bland annat på vilka fokusområden som de anser är viktigast. Majoriteten svarade att Ängelholms kommun bör prioritera fokusområdena "”Arbete och utbildning” och samt ”God psykisk och fysisk hälsa”. På frågan om man anser att man lever i ett socialt hållbart samhälle svarade totalt 50 personer där majoriteten svarade att de inte lever i ett socialt hållbart samhälle.

– Ängelholms kommun har sina utmaningar och för att vi ska få en långsiktigt social hållbarhet som tål påfrestningar och kan anpassas över tid, behöver kommunen fokusera på de områden som beredningen föreslagit efter sin analys, säger Anne-Marie Lindén

Läs mer om resultatet av undersökningen (genomförda medborgardialoger 2022) Länk till annan webbplats.

Kommunens förslag på fokusområden för social hållbarhet

 1. Arbete och utbildning
  Arbete och utbildning är två viktiga faktorer för att uppnå goda livsvillkor. Det finns ett starkt samband mellan utbildningsnivå, arbete och hälsa. Utifrån varje individs behov, förmåga och kompetens skapar Ängelholms kommun bättre förutsättningar att komma vidare i sin utveckling mot egen försörjning.
 2. Boende
  Boende är ett av människans primära behov. Boendefrågan är central för att skapa trygghet och livskvalitet i Ängelholms kommun.
 3. Delaktighet och inflytande
  Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för hållbar utveckling. Delaktighet och inflytande på individnivå är en rättighet, att få göra sin röst hörd och att denna röst ges ett värde. Invånarnas engagemang och kommunens samverkan med andra ger styrka och är en förutsättning för socialt hållbar utveckling.
 4. God psykisk och fysisk hälsa
  God psykisk och fysisk hälsa är ett tillstånd där varje individ kan förverkliga sina egna möjligheter, klara påfrestningar och bidra till det samhälle vi lever i. Hälsa är en rättighet. Det handlar om välbefinnande på psykisk, fysisk och social nivå oberoende av socioekonomiska faktorer.
 5. Mötesplatser
  Människor behöver människor och Ängelholms kommun är en plats för alla. Ute, inne, stilla eller i rörelse. Ängelholms kommun skapar mötesplatser som är tillgängliga, inkluderande och välkomnande för att ge ett socialt sammanhang för alla människor.
 6. Samverkan
  I Agenda 2030 beskrivs det att vi måste arbeta i partnerskap för att klara de sociala, ekologiska och ekonomiska utmaningar vi står inför. Ängelholms kommun ska stärka organisationer som föreningar och folkrörelser därför att kontaktytor skapar engagemang. En god samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället är centralt för en god samhällsutveckling där ingen lämnas utanför.

Läs hela beredningsrapporten Socialt bokslut Länk till annan webbplats.

Vad händer nu

Kommunfullmäktige har beslutat att beredningens förarbete är slutfört. Senast den 23 maj 2023 förväntas kommunstyrelsen återkoppla om hur kommunen ska gå vidare med förarbetet som ska peka ut riktningen för Ängelholms kommun inom social hållbarhet.

Vad är en beredning?

Kommunfullmäktiges två fasta beredningar, beredning 1 och beredning 2, jobbar med långsiktiga och strategiska frågor som berör fler än en nämnds verksamhet på uppdrag av kommunfullmäktige.

Meröppna bibliotek, Össjö förskola och Landsbygdspotten är några exempel på vad tidigare beredningsarbeten bidragit till.

Läs mer om kommunfullmäktiges beredningar Länk till annan webbplats.

Ängelholms kommuns arbete med hållbar utveckling

Läs mer om kommunens arbete med hållbar utveckling Länk till annan webbplats.

Illustrationer av de globala målen i Agenda 2030 som handlar om social hållbarhet.

De globala målen i Agenda 2030 som handlar om social hållbarhet.