Ett rejält och efterlängtat arbete är nu igång på Errarpsvägen

Det är hög tid att bygga om Errarpsvägen. Det behövs av flera skäl men främst för att alla ska känna sig säkra när de tar sig fram, oavsett om man ska till jobbet, skolan eller bara tar en promenad.

Erraprsvägen så som den ska komma att se ut efter att den är ombyggd.

Erraprsvägen så som den ska komma att se ut efter att den är ombyggd.

Nu startar en omfattande renovering av Errarpsvägen i Ängelholm. Arbetet väntas pågå en bit in på nästa år. Störst påverkan just nu är för dem som åker buss 503 då busshållplatserna flyttas från Errarpsvägen ut till Magretetorpsvägen.

Vägen kommer att smalnas av för att ge plats åt nya gång- och cykelbanor, det blir ny belysning, nya vatten- och avloppsledningar i marken och även Öresundskraft gräver ner nya fjärrvärmeledningar i samband med att gatan grävs upp.

Arbetet kommer att utföras i etapper och förväntas pågå till 2024.

– Alla som behöver ta sig fram längs Errarpsvägen under ombyggnaden kan fortfarande resa med bil, cykel eller till fots, men vissa avstängningar kommer att bli aktuella, körfält kommer att stängas av. Då leder vi om trafiken, säger Josefine Karlsson, projektledare för Errarpsvägens ombyggnad.

Projektledare Josefine Karlsson rekommenderar att trafikanter undviker att använda sträckan som genomfart under byggperioden.

– Eftersom Errarpsvägen är lång och projektet är stort har vi delat upp sträckan i fem delsträckor som vi betar av efterhand. Arbetet kommer att ske parallellt i olika etapper längs delsträckorna och Ängelholms kommun kommer att ha skyltar på plats som informerar om vad som kommer att ske och när. Etapperna finns beskrivna på webbsidan, berättar Josefine Karlsson, projektledare för Errarpsvägens ombyggnad. 

Hur påverkas du som använder vägen?

Under arbetets gång kommer du att kunna resa runt området med bil, cykel och till fots, men vissa begränsningar kan inträffa.

Busstrafiken stängs och flyttas 13 mars- december

Det blir en stor förändring för dig som använder busshållsplatserna längs Errarpsvägen. Linje 503 leds om via Kungsgårdsleden – Margretetorpsvägen. En tillfällig hållplats (läge X och Y) upprättas på Margretetorpsvägen. Busstrafiken kommer att ledas om från och med den 13 mars. Skånetrafiken ansvarar för bussarna längs sträckan och informationen om det.

Belysningen tas bort i väntan på ny

Eftersom att den gamla belysningen kommer att tas bort innan den nya belysningen installeras, kan det bli mörkare under tiden.

Fastighetsägare, se över buskar och träd

Du som har en fastighet längs sträckan ska se efter dina växter som växer ut över gatorna. Buskar och träd som riskerar att skymma sikten ska ses över.

Avstängningar

Trafikanter och boende kommer alltid att kunna ta sig runt. Vägen kommer att behöva stängas helt på vissa sträckor. Alternativa vägar kommer att skyltas tydligt. Men Ängelholms kommun rekommenderar att du undviker att använda sträckan som genomfart under byggperioden.

Följ arbetet på engelholm.se/errarpsvagen

Följ arbetet på engelholm.se/errarpsvagen Länk till annan webbplats.

Ett informationsbrev har skickats ut till cirka 1400 hushåll som bor i närheten av Errarpsvägen.

Kontakt

Josefine Karlsson, projektledare Ängelholms kommun

Projektledaren nås via Ängelholms kommuns kundtjänst. Länk till annan webbplats.

Nya Errarsvägen så som gatan ska delas in för gående, cyklister och trafik.