Digitala tjänster för denna sida

Ansök om äldreomsorg

De flesta insatser inom äldreomsorgen behöver du ansöka om. Ansökan och utredning av ditt individuella behov görs utifrån Socialtjänstlagens 4 kap 1§. Du kan till exempel ansöka om hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, korttidsboende och särskilt boende.

Så här gör du din ansökan

1) Ansökan

Ansökan görs i första hand via e-tjänsten “Bistånd - Ansökan hemtjänst och särskilt boende”. Har du inte möjlighet att använda dig av e-tjänsten går det bra att ta kontakt med kommunens kundtjänst.

2) Utredning och bedömning

Efter att du gjort en ansökan kommer du kontaktas av en biståndshandläggare. Utifrån din ansökan gör biståndshandläggaren en utredning och bedömning av ditt individuella behov. Inhämtning av information kan ske via telefon alternativt hembesök. I vissa fall kan din ansökan behöva kompletteras med läkarintyg eller bedömningar från arbetsterapeut och fysioterapeut. Biståndshandläggaren prövar ditt behov av stöd och hjälp utifrån vad som kan tillgodoses på annat sätt och utifrån kommunens riktlinjer om skälig levnadsnivå.

3) Beslut

Biståndshandläggaren fattar beslut om vilken hjälp du har rätt till utifrån dina individuella behov och kommunens riktlinjer om skälig levnadsnivå. Beslutet skickas hem till dig. Är du inte nöjd med ditt beslut har du alltid rätt att överklaga. Information om hur du överklagar bifogas ditt beslut.

4) Uppföljning

Biståndshandläggaren ansvarar för att följa upp ditt beslut om beviljat bistånd. Uppföljning sker oftast i samband med att ditt beslut löper ut alternativt vid behov. Även utföraren av ditt beviljade bistånd är skyldig att följa upp den hjälp du har minst två gånger per år.

Vill du ansöka om särskilt boende i Ängelholms kommun, men inte är bosatt i kommunen, vänder du dig till Kundtjänst på telefon 0431-870 00

Är du bosatt i Ängelholms kommun men önskar flytta till ett särskilt boende i en annan kommun, vänder du dig till den kommun du önskar flytta.

Vid avslag på din ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen kan du överklaga beslutet. I överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar och varför du vill att beslutet ska ändras. Överklagan ska skickas in inom tre veckor från mottagandet om avslag. Behöver du hjälp med att överklaga vänder du dig till den biståndshandläggare som har fattat beslutet.

Skicka din överklagan av beslut till:

Ängelholms kommun
Hälsa
Biståndsenheten för äldre
Östra vägen 2
262 80 Ängelholm

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-22