Familjerätt

Av familjerätten kan du få hjälp eller råd om frågor som rör separation, skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge, faderskap och adoptioner. Vi arbetar med samarbetssamtal och utredningar på begäran av domstolen.

Samarbetssamtal

Ibland kan föräldrar som separerar ha svårt att komma överens om vårdnaden, boendet eller umgänget med barnen. Då kan ni ansöka om att få gå på samarbetssamtal.

Ett samarbetssamtal är frivilligt. Det är vanligt att man kan behöva flera samtal innan man når en överenskommelse. Socialsekreteraren arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Samtalet kan hjälpa er som föräldrar att samarbeta kring barnen och att komma fram till gemensamma överenskommelser och avtal när det gäller vårdnaden, boendet och umgänget med barnen. Vi kan också hjälpa er att komma överens i ekonomiska frågor som gäller barnet/barnen.

Det är ni som föräldrar som bestämmer vad ni ska prata om. Socialsekreterarens roll är att hålla samtalen på en konstruktiv nivå och hjälpa er att ha barnet/barnen i fokus.

Faderskap och föräldraskap

Vi får automatiskt en upplysning från folkbokföringen om ett barn föds av en kvinna som inte är gift. Mamman blir då kontaktad av en av våra handläggare genom ett brev där vi ber om uppgifter om barnet och dess pappa. De uppgifterna ligger sedan till grund för att fastställa faderskapet eller föräldraskapet.

Utredningar och yttranden på begäran av domstol

Vid separationer hjälper vi till både när föräldrarna är överens och när de inte är det.

När föräldrarna är överens

Vid separationer kan det vara svårt att komma överens om vårdnaden, var barnen ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut. Är föräldrarna överens i dessa frågor hjälper vi till att skriva ett avtal som är juridiskt bindande.

När föräldrarna inte är överens

Är föräldrarna inte överens och det inte går att lösa med samarbetssamtal kan de vända sig till tingsrätten med dessa frågor. Tingsrätten ger då oss i uppdrag att genomföra en utredning eller ta fram ett yttrande.

Vad händer när det blir konflikt mellan föräldrarna?

I Ängelholm har vi en särskild arbetsmetod i familjerättsmål. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa.

Vid den muntliga förberedelsen i tingsrätten närvarar en socionom från familjerätten, som tillsammans med domaren arbetar för att hjälpa föräldrarna att göra överenskommelser. Mellan förhandlingarna i tingsrätten arbetar socionomen för att hjälpa föräldrarna i uppdraget som man har kommit överens om tillsammans i domstolen.

Om föräldrarna inte har enats på det tredje sammanträdet övergår målet till en vanlig handläggning med skriftliga utredningar.

Umgängesstöd

I vissa fall kan tingsrätten besluta att ett så kallat umgängesstöd ska vara närvara under umgänget som ett stöd för barnet. Det kan vara under umgänget eller vid hämtning och lämning av barnet.

Adoption

Vill du adoptera ett barn kontaktar du en person hos familjerätten. Vi ger en första kort information om vad som händer vid en adoption.

Föräldrautbildning

För att få adoptera ett barn ska du genomgå en föräldrautbildning. Den ska vara kunskapsbaserad och ledarna för utbildningen ska ha goda kunskaper om bland annat anknytningsteori och de särskilda utmaningar som föräldrar till adopterade barn kan ställas inför. Du betalar själv utbildningen.

Kontaktperson hos Studiefrämjandet är Martina Golrup.

Studiefrämjandet i Malmö/Lund:

Studieförbundet vuxenskolan i Eslöv:

Ansökan om medgivande

Efter föräldrautbildningen kan en medgivandeutredning inledas.

Den som vill adoptera ansöker om ett medgivande hos Familje- och utbildningsnämnden, i kommunen där man bor. Ett beslut om medgivande innebär att man får möjlighet att adoptera ett barn. Om ansökan avslås går beslutet att överklaga hos allmän förvaltningsdomstol.

Medgivandeutredning som grund

Medgivandeutredningen ligger till grund för Familje- och utbildningsnämndens beslut om medgivande och är en del av föräldrarnas förberedelse. Utredningen ska vara ett samarbete mellan utredaren och sökanden, med så stor delaktighet och öppenhet som möjligt. När utredningsrapporten är klar används den som presentation av dig eller er då ansökan om att adoptera skickas till utlandet.

Du som ansöker om medgivande behöver lämna referenser, läkarintyg och utdrag från Kronofogdens register. Utredaren kontrollerar om du är känd i socialtjänstens register samt begär utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister. Även utdrag från Försäkringskassan begärs in.

Bedömning

Utredaren ska bedöma om de sökande har tillräckliga kunskaper och insikter om adopterade barn och om deras behov samt goda förutsättningar för att bli adoptivföräldrar. Utredaren tittar på relationer och sociala nätverk, bakgrund, sysselsättning, ålder, fysiska och psykiska hälsotillstånd, livsåskådning, motiv till adoptionen, ekonomi, bostad och närmiljö samt inställning till ett framtida adoptivbarns bakgrund. Om de sökande redan har barn ska utredaren bedöma om barnet eller barnen kan dela föräldrarnas omsorg och uppmärksamhet med ett syskon.

Beslut om medgivande

Familje- och utbildningsnämnden fattar ett beslut om att ge eller inte ge sökande medgivande för adoption. Beslutet gäller i tre år. Om medgivandet går ut innan du fått barn kan du ansöka om ett nytt medgivande.

Mer information

På myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd hittar du mer information om medgivande, adoptionsprocessen och även de blanketter du behöver för din ansökan om adoption.

Kontakta familjerätten

Familjerätten når du via mejl eller via Ängelholms kommuns kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-26