Personkretsar, insatser, ansökningsförfarande

Du som har en funktionsnedsättning och som tillhör personkretsen enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har rätt att få ditt behov prövat, så att du kan få det stöd du eventuellt behöver, för att du ska kunna leva i samhället på samma villkor som andra.

En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Personkrets 3

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

 1. Rådgivning och annat personligt stöd (Region Skånes ansvar)
 2. Personlig assistans
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Personer med funktionsnedsättning, som inte omfattas av LSS, kan ha rätt till stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Rätten till stöd enligt LSS och SoL bedöms av handläggare på Utredningsenheten som nås via Kundtjänst, telefon 0431-870 00. Via länken högst upp till våra e-tjänster och blanketter, kommer du till ansökningsblanketten för insatser enligt LSS.

Insatserna enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Bärande principer i svensk handikappolitik är tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

För att få stöd enligt LSS krävs att man tillhör någon av nedanstående tre personkretsar, att man har behov av insatsen och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Om du har fått avslag på din ansökan eller begäran enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL) så kan du överklaga det genom så kallat förvaltningsbesvär.

Om du vill överklaga det beslut du fått ska du skicka din överklagan till:

Utredningsenheten
LSS/SoL-handläggare
Kuvettgatan 2
262 71 Ängelholm

I överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar, hur du vill att beslutet ska ändras och varför du vill att beslutet ska ändras. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du fick avslaget.

Kontakta din handläggare om du behöver hjälp med att överklaga.

Lagen ger rätt till stöd av personer som har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. Region Skåne ansvarar för denna insats.

Kontakta Vuxenhabiliteringen eller Barn- och Ungdomshabiliteringen i Ängelholm om du vill veta mer.

Är du i behov av hjälpmedel?

Är du över 20 år och i behov av hjälpmedel kontaktar du kommunens kundtjänst. Arbetsterapeut eller fysioterapeut gör ett hembesök för att bedöma vilken typ av hjälpmedel du är i behov av. Ett besök av en arbetsterapeut eller fysioterapeut är avgiftsbelagt. Vissa hjälpmedel bekostar du själv eftersom de inte ingår i kommunens sortiment. Dubletter av hjälpmedel bekostar du själv. Legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut kan vara behjälplig med att ge dig råd kring vilken typ av produkt du bör ha samt ge exempel på inköpsställe.

Har du behov av hjälpmedel vid syn- och hörselnedsättning vänder du dig till Region Skåne.

Hur det går till och vart du vänder dig [www.1177.se] Länk till annan webbplats.
Kontakta kundtjänst gällande frågor om hjälpmedel

I Ängelholms kommun betalar den som har hjälpmedel en abonnemangsavgift varje månad. Abonnemanget är detsamma oavsett hur många hjälpmedel du har via kommunen. Undantaget är personer med insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Abonnemanget startar alltid den förste i månaden efter att hjälpmedlet har levererats och löper till och med den kalendermånad när sista hjälpmedlet är återlämnat till kommunen. Hjälpmedelsabonnemanget ingår i maxtaxan vilket betyder att din sammanlagda kostnad för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, hemsjukvård och matdistributionsavgift inte överstiger fastställt belopp.

Skötsel av hjälpmedel

Ditt förskrivna hjälpmedel är ett lån från Ängelholms kommun. Alla hjälpmedel är personliga och får inte överlåtas till annan person.

För att ditt hjälpmedel ska fungera säkert är det viktigt att du använder och sköter hjälpmedlet enligt de instruktioner och den bruksanvisning du har fått. Du ansvarar själv för normalt underhåll och rengöring av hjälpmedlet.

Legitimerad personal förbehåller sig rätten att göra en förnyad hjälpmedelsbedömning om dina behov förändras. Om hjälpmedlet bedöms otjänligt ur säkerhetssynpunkt är du som låntagare skyldig att återlämna eller att byta ut ditt hjälpmedel.

Du ska kontakta kommunen

 • om ditt behov av hjälpmedel förändras,
 • om du avser att flytta från Ängelholms kommun,
 • om hjälpmedlet går sönder eller annat problem uppstår,
 • om du skadat dig i samband med användandet av hjälpmedlet.

Återlämning av hjälpmedel

När ditt behov upphör eller hjälpmedlet inte längre används ska hjälpmedlet återlämnas väl rengjort till kommunen. Du lämnar dina hjälpmedel på Hjälpmedelsförrådet.

Har du skrymmande hjälpmedel som ska återlämnas kan du kostnadsfritt få hjälp med hämtning. Exempel på skrymmande hjälpmedel är arbetsstol, gåbord, hygienstol, lyft och komfortrullstol. Övriga hjälpmedel ansvarar du som låntagare själv för att återlämna.

Adress till hjälpmedelsförrådet

Metallgatan 21B
262 72 Ängelholm

Öppettider för hjälpmedelsförrådet

Måndagar: klockan12.00-13.00
Onsdagar: klockan 7.30-8.30

Kontakta kundtjänst gällande frågor om hjälpmedel

Frågor och svar om hjälpmedel

Du börjar alltid betala den förste i nästkommande månad.

Du betalar för hela den månad i vilken du återlämnar ditt sista hjälpmedel. Om du exempelvis återlämnar hjälpmedlet den 13 december så betalar du för hela december.

Högkostnadsskyddet/maxtaxan säkerställer att varje person skall ha kvar en viss summa av egen inkomst innan kommunen har rätt att ta ut avgift för exempelvis hemtjänst, trygghetslarm, hjälpmedel, hemsjukvård och matdistributionsavgift.

Ja, många hjälpmedel finns att köpa på nätet eller i butiker specialiserade på hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller och hur du ansöker om bidrag.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-21