Psykisk funktionsnedsättning

Personer mellan 18 och 65 år som på grund av långvarig eller varaktig psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter i sin livsföring kan ansöka om stöd. Stödet ska ge förutsättningar för den enskilde att delta i samhället på samma villkor som andra. Stödet kan bestå av anpassat boende, boendestöd, sysselsättning, ledsagning och biträde av kontaktperson.

Personer som har svårigheter att självständigt klara sin livsföring kan ansöka om pedagogiskt stöd att utföra aktiviteter i och utanför bostaden. Detta i syfte att vidmakthålla, återfå och utveckla den egna förmågan.

Vid nedsatt arbetsförmåga och behov av daglig aktivitet.

En kontaktperson är en medmänniska som stöttar personen med funktionsnedsättning i social samvaro, i kontakten med andra människor samt för att komma ut i samhället.

De personliga ombuden arbetar på den enskildes uppdrag. De har till uppgift att hjälpa till i kontakten med bland annat vårdinstitutioner och myndigheter och slussning till rätt instans.

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) är ett vårdprogram som ska ge en god vård och omsorg, genom en flexibel användning av psykiatrins och kommunens resurser. Programmet vänder sig till vuxna i åldern 18-65 med svår psykiatrisk sjukdom.

Vad är FACT och för vem?
Syftet med programmet är att erbjuda hjälp från både kommunen och psykiatrin genom sammansatta team, så kallade ”flexibla team”. Teamet samarbetar för att du som individ ska få hjälp så snabbt som möjligt utifrån de behov du har. Teamets huvudsakliga uppdrag är att stödja din återhämtning och att arbeta förebyggande för att du i bästa mån ska kunna bevara din psykiska hälsa.

Programmet är till för dig som har en allmänpsykiatrisk diagnos. Undantaget är primär psykossjukdom eller primär beroendesjukdom som följs av beroendemottagning/LARO/psykosmottagning. Du ska ha ett mående som pendlar samt ett behov av stödinsatser från både kommun samt region.

Du deltar i en studie
Som deltagare i FACT medverkar du samtidigt i en forskningsstudie som innebär att man på ett säkert sätt kan ta reda på om modellen fungerar.

För att kunna jämföra resultat i studien kommer hälften av de som söker FACT i Ängelholm att erbjudas vanlig behandling på mottagning som tidigare och hälften behandling via FACT.


Om du vill ha mer information om FACT går det bra att kontakta kommunens två FACT-samordnare, Anette Holmqvist och Sara Engdahl.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-18