Till dig som är förälder eller förmyndare

Om du är förälder till barn under 18 år är du normalt både vårdnadshavare och förmyndare för barnet.

En av de vanligaste anledningarna till att du som förälder kommer i kontakt med överförmyndarnämnden är att ditt barn har fått pengar som utbetalats till överförmyndarspärrat konto. Ett barns pengar får användas till hans eller hennes uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till sådant som ska bekostas av föräldrarna på grund av deras underhållsskyldighet.

Föräldrar får själva förvalta sina barns tillgångar utan att redovisa för överförmyndaren så länge barnens tillgångar understiger åtta basbelopp. Föräldrarna eller förmyndarna är skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om barnens tillgångar överstiger åtta basbelopp. I sådana fall ska föräldrarna varje år lämna in en redovisning över hur de förvaltar barnens egendom.

Vissa åtgärder kräver alltid överförmyndarnämndens godkännande. Det gäller till exempel när ett barn ska sälja eller köpa en fastighet eller bostadsrätt, om fastigheten ska pantsättas, om barnet ska låna eller låna ut pengar.

Om du behöver komma i kontakt med oss kan du ringa via kommunens kundtjänst 0431-870 00 varje måndag, onsdag och torsdag 9.30 - 11.30 eller maila overformyndarnamnden@engelholm.se.

Vissa rättshandlingar för den som är under 18 år kräver alltid, förutom förmyndarens samtycke, även tillstånd från överförmyndarnämnden.

Samtycke behövs till exempel alltid vid uttag av medel på spärrade konton, men samtycke behövs även om ditt barn ska:

 • Köpa, inteckna eller sälja fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
 • Ta emot gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
 • Låna eller låna ut pengar eller ge understöd åt anhöriga eller andra som står den omyndige nära.
 • Bedriva rörelse
 • Om barnets egendom omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning (se nedan) så krävs nämndens samtycke även då barnet ska köpa aktier eller placera tillgångar på annat sätt än genom vanlig reglerad fondhandel på värdepappersmarknaden.
 • Samtycke om ditt barn är delägare i ett dödsbo. Överförmyndarnämndens ska lämna sitt samtycke till egendomens fördelning vid bodelning och arvskifte. Vid dödsboförvaltning gäller samma begränsningar som ovan när del gäller barns möjlighet att ingå avtal som dödsbodelägare.

I vissa fall kan du som förälder inte själv företräda ditt barn. Överförmyndarnämnden kan då utse en annan person att tillfälligt eller mer permanent företräda ditt barn i ditt ställe eller tillsammans med dig.

God man för barn vid eventuell jäv

I vissa situationer kan du som är förmyndare för ditt barn inte företräda barnet på grund av att ni kan ha olika intressen, till exempel i ett dödsbo där ni båda är delägare eller vid en rättegång. Du ska då ansöka om god man för barnet. Anmälan om behov av god man för barnet kan också göras av t.ex. annan anhörig eller bouppteckningsman.

Du kan inte företräda ditt barn när:

 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn båda är delägare i samma dödsbo
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder vill sälja eller ge bort fast egendom till ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder ska låna pengar av ditt barn
 • Du, din make/sambo eller någon annan du företräder och ditt barn har motstridande intressen, t.ex. vid rättegång eller rättshandling

Ansökan

Ansökan om god man skickar du till överförmyndarnämnden. Nämnden utser då någon utomstående som företrädare ditt barn tillfälligt.

God man i förmyndarens ställe

Överförmyndarnämnden har också möjlighet att utse en god man i förmyndarens ställe om du som är förmyndare för barnet tillfälligt inte kan utöva ditt förmyndarskap. Detta gäller framförallt om du är förhindrad på grund av sjukdom eller liknande orsak.

En god man i förmyndarens ställe kan också utses att företräda barnet om tingsrätten beslutat att du inte längre ska vara förmyndare för barnet. Denna typ av godmansuppdrag är tänkt att vara tillfälliga. Om hindret blir långvarigt ska tingsrätten i stället utse en medförmyndare eller en särskilt förordnad förmyndare.

Medförmyndare

Överförmyndarnämnden kan ansöka om medförmyndare om nämnden bedömer att du inte klarar av att själv förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i rättsliga frågor. Det är tingsrätten som beslutar om en medförmyndare ska utses. Medförmyndaren kan utses att antingen tillsammans med dig eller att ensam företräda barnet i förmynderskapsfrågor.

Särskilt förordnad förmyndare

Tingsrätten kan besluta att frånta barnets föräldrar förmynderskapet om barnet utan att för den skull ta ifrån dem vårdnaden om barnet. Barnet behöver då en ny förmyndare som företräder barnet i ekonomiska och rättsliga frågor och det är tingsrätten som kan utse en särskilt förordnad förmyndare för barnet. En särskilt förordnad förmyndare bestämmer inget som rör barnets omvårdnad eller uppfostran, utan endast frågor som rör barnets tillgångar och rättsliga angelägenheter.

Särskilt förordnad förmyndare kan också utses för barn vars föräldrar är under 18 år eller om föräldrarna har förvaltare utsedda för sig. I dessa två fall kan man nämligen inte vara förmyndare för sitt barn.

Huvudregeln i Sverige är att ett barns tillgångar förvaltas av förmyndarna (i allmänhet föräldrarna) men det finns undantag. Om du är förmyndare är det viktigt att du känner till att olika regler gäller beroende på hur stora barnens tillgångar är

Fri föräldraförvaltning

Fri föräldraförvaltning innebär att du som är förälder själv får bestämma hur barnets pengar ska placeras eller användas. Du behöver inte lämna årlig redovisning för din förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Men, det finns vissa generella bestämmelser som alltid gäller vid förvaltning av barns tillgångar.

När du förvaltar barnets tillgångar ska du

 • noggrant utföra dina skyldigheter och alltid handla på det sätt som är bäst för barnet
 • bara använda barnets pengar till hens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Barnets pengar får inte användas till saker som ska bekostas av föräldrarna. Det gäller saker som ingår i föräldrars underhållsskyldighet för sina barn
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om du vill sälja, köpa, byta, hyra eller hyra ut fast egendom för barnets räkning. Det gäller också om barnet ska ta emot fast egendom i gåva. Reglerna för fast egendom gäller också för bostadsrätt och tomträtt. Om du ska hyra en bostadslägenhet för barnets räkning krävs inte samtycke
 • ansöka om överförmyndarnämndens godkännande om barnet vill driva företag eller om hen vill låna pengar eller skuldsätta sig på något annat sätt
 • placera pengar som inte behöver användas tryggt och så att de ger en rimlig avkastning.
 • hålla dina och barnets tillgångar åtskilda. Du får inte blanda ihop dem
 • fråga barn som är över sexton år innan du fattar några beslut om hens egendom
 • inte ge bort barnets tillgångar.

Du ska anmäla om barnets tillgångar uppgår till eller överstiger åtta prisbasbelopp (380 800 kr för år 2021). Du ska då lämna in en förteckning till överförmyndarnämnden inom en månad. Då övergår förvaltningen till kontrollerad förvaltning.

Kontrollerad förvaltning

Kontrollerad förvaltning betyder att överförmyndarnämnden har större kontroll än vid fri föräldraförvaltning. De kontrollerar hur du som förmyndare förvaltar barnets pengar. Du ska fortfarande följa de allmänna reglerna för fri föräldraförvaltning. De gäller för alla förmyndare.

Den fria förvaltningen kan ersättas av kontrollerad förvaltning i tre olika situationer:

 • Om barnets tillgångar överskrider åtta prisbasbelopp (420 000 kr för 2023). Det spelar ingen roll hur tillgångarna kommit att överskrida detta gränsbelopp.
 • Om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande och givaren ställt villkoret att tillgångarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll.
 • När överförmyndarnämnden fattar beslut om skärpande föreskrifter och beslutar att kontrollerad förvaltning ska gälla för tillgångarna. Överförmyndarnämnden kan besluta det när det finns misstankar om att förmyndarna inte sköter förvaltningen på ett bra sätt och kontroll behövs för att trygga förvaltningen.

Vid kontrollerad förvaltning ska du också

 • Skicka in förteckning över barnets alla tillgångar. Det ska göras senast en månad efter att barnets tillgångar kommit att överskrida åtta prisbasbelopp. Det ska ske utan särskild begäran från överförmyndarnämnden. Denna skyldighet gäller också när barnet fått tillgångar med villkor om särskild överförmyndarkontroll eller beslut tagits om skärpande föreskrifter
 • Lämna årsräkning före 1 mars varje år. Årsräkningen ska vara en sammanställning av barnets alla tillgångar, inkomster och utgifter under året.
 • Lämna sluträkning när barnet bli myndigt. Sluträkningen ska lämnas in inom en månad från myndighetsdagen
 • Ansöka om överförmyndarnämndens samtycke

Särskild överförmyndarkontroll

Det kan finnas villkor om särskild överförmyndarkontroll. Det kan gälla om barnet får tillgångar genom arv, testamente, gåva eller förmånstagarförordnande i försäkring. Villkoret ska vara inskrivet i testamentet, gåvobrevet eller förmånstagarförordnande för att vara giltigt. Om det gäller en gåva måste den som gett gåvan även ha anmält villkoret skriftligen till oss.

Särskild överförmyndarkontroll betyder att de tillgångar som är villkorade omfattas av reglerna om kontrollerad förvaltning. De pengar som betalas ut kommer att utbetalas till ett överförmyndarspärrat konto.

Skärpande föreskrifter

Överförmyndarnämnden kan bestämma om skärpta regler för att trygga förvaltningen. Det gör de om det finns en misstanke om att förmyndarna inte sköter barnets tillgångar på ett korrekt sätt. Skärpta regler kan utformas på olika sätt. Överförmyndarnämnden kan använda alla eller bara enstaka åtgärder. Det beror på vad som behövs för att trygga förvaltningen.

Överförmyndarnämnden kan besluta att

 • Barnets konton ska ha överförmyndarspärr
 • Barnets tillgångar ska omfattas av reglerna för kontrollerad förvaltning
 • Barnets värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut
 • Pengar som betalas ut till barnet ska sättas in på bankkonto (som är försett med överförmyndarspärr).

Om du inte tar tillvara barnets intressen vid förvaltningen av hens tillgångar kan du bli skadeståndsskyldig.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-22