Till dig som är god man eller förvaltare

Gode mannens eller förvaltarens främsta uppgifter är att ta hand om ekonomin och bevaka rättigheter. De flesta uppdrag omfattar alla tre delarna: förvalta egendom, bevaka rätt och sörja för person.

Uppdragen som ställföreträdare kan skilja sig mycket åt eftersom olika personer har olika behov. Målet är att skapa så bra livskvalitet som är möjligt för huvudmannen utifrån de ekonomiska och personliga förutsättningar som finns.

När man talar om ett godmanskap eller förvaltarskap talar man ofta om tre delar som kan ingå i uppdraget, nämligen att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

Ett godmanskap eller förvaltarskap kan innefatta en eller flera av delarna men det är vanligt att alla tre delar ingår.

Du bör också känna till att om du som god man/förvaltare avlider, så är det ditt dödsbo som är redovisningsskyldigt. Se därför till att någon anhörig vet att du är god man/ förvaltare och var du förvarar räkenskaperna.

Bevaka rätt

Uppgiften att ”bevaka rätt” består av två delar.

1. Att bevaka rätt gentemot samhället och olika myndigheter på områden där huvudmannens intressen behöver bevakas.

 • Göra ansökningar enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontaktperson, ledsagarservice med mera.
 • Ansöka om bostadsbidrag och anmäla årliga hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.
 • Ansöka om skuldsanering.
 • Överklaga myndighetsbeslut som framstår som felaktiga.

2. Att vid en särskild rättshandling ta tillvara huvudmannens intressen.

 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Ingå avtal å huvudmannens vägnar.
 • Företräda huvudmannen vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.
 • Bevaka rätt genom förhandlingar om avbetalningsplaner och liknande med ordringsägare.
 • Bevaka rätt i ärende hos tingsrätten eller hyresnämnden.

Om det ibland krävs expertkunskaper t.ex. vid fastighetsförsäljning eller större kapitalplaceringar bör ställföreträdaren anlita någon som har sådana kunskaper.

Förvalta egendom

Uppgiften innebär förvaltning av all egendom som tillhör huvudmannen.

 • Att sköta huvudmannens ekonomi.
 • Ta hand om pension och bidrag.
 • Betala räkningar.
 • Lämna fickpengar.
 • Förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter med mera.
 • Se till att huvudmannens egendom är tillfredsställande försäkrad.

Huvudregeln är att huvudmannens konton ska spärras för ställföreträdaren, med undantag från det konto som ställföreträdaren ska ha tillgång till för huvudmannens löpande inkomster och utgifter. Där ska exempelvis lön eller pension sättas in och räknigar betalas ifrån.

Huvudmannen alltid har rätt att ta ut pengar från spärrade konton när det gäller godmanskap. Vid förvaltarskap gäller spärren mot både förvaltaren och huvudmannen.

Sörja för person

Sörja för person innebär att man bevakar sin huvudmans personliga intressen.

 • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
 • Besöka huvudmannen och se till att hen har en bra boendemiljö så hög livskvalitet som möjligt.
 • Ha kontakt med exempelvis vårdpersonal och hemtjänst för att se till att huvudmannen har det bra och får god vård och omsorg.
 • Ta initiativ till att huvudmannen till exempel får en kontaktperson.
 • Uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, med mera och ta de initiativ som är lämpliga.
 • Hjälpa huvudman att ta beslut om boende, utbildning och rekreation.

Vissa saker får du som god man eller förvaltare inte göra utan att få samtycke från överförmyndarnämnden först. Enligt lag är du som ställföreträdare skyldig att inhämta överförmyndarnämndens samtycke till bland annat vara följande åtgärder:

 • Uttag av spärrade medel
 • Köp av aktier
 • Köp, försäljning, inteckning och pantsättning av fast egendom eller tomträtt
 • Köp, försäljning och pantsättning av bostadsrätt
 • Utlåning av huvudmannens tillgångar
 • Arvskifte och bodelning – godkännande måste ske innan skiftet verkställs
 • Avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
 • Upptagande av lån för huvudmannen – även när huvudmannens egendom ska ställas som säkerhet för lån
 • Låta huvudmannen driva rörelse som medför bokföringsskyldighet

En god man, förvaltare eller förmyndare får bara sälja, förvärva (genom köp, byte eller gåva), hyra eller hyra ut fast egendom/bostadsrätt eller tomträtt med överförmyndarnämndens samtycke.

Hur ansöker man om samtycke?

Skriftlig ansökan

Ansökan ska skrivas under av ställföreträdaren (den gode mannen, förvaltaren eller förmyndarna). Ansökan ska innehålla skälen till varför överförmyndarnämnden ska samtycka till åtgärden med den fasta egendomen eller bostadsrätten, till exempel försäljning av hus på grund av flytt till äldreboende. Ställföreträdaren ska beskriva hur hen tillgodosett huvudmannens behov av boende. Ansökan ska även ta upp köpeskillingen eller försäljningslikviden.

Huvudmannens samtycke

Om huvudmannen har fyllt sexton år ska hen lämna sitt samtycke till åtgärden, antingen på ansökan eller på en separat handling. Om huvudmannen på grund av sitt hälsotillstånd inte kan läman samtycke ska detta framgå av läkarintyg.

Samtycke från maka/make/sambo och anhöriga

Överförmyndarnämnden ska hämta in de närmaste anhörigas synpunkter på åtgärder ”av större vikt”. Om gode mannen eller förvaltaren redan i samband med ansökan kan lämna in närmast anhörigas samtycke till åtgärden förkortas handläggningstiden. Det krävs inte att samtliga anhöriga godkänner åtgärden för att överförmyndarnämnden ska lämna samtycke till den.

Avtal i original

Bifoga överlåtelseavtalet i original. I avtalet ska alla relevanta villkor framgå: försäljnings- eller köpesumma, tillträdesdag, månadshyra (vid uthyrning), uppsägningstid (vid uthyrning) och ansvarsfrågor. Det är viktigt att avtalet innehåller en klausul om att avtalet inte är definitivt förrän överförmyndarnämnden har givit sitt samtycke. Avtalet ska vara undertecknat av parterna, exempelvis säljare och köpare, hyresgäst och hyresvärd. Gode mannen, förvaltaren eller förmyndaren ska i egenskap av ställföreträdare underteckna avtalet i huvudmannens ställe.

Taxeringsbevis

Vid försäljning eller köp av fastighet ska senaste taxeringsvärdet för fastigheten bifogas till ansökan. Bevis gällande fastighet kan fås från inskrivningsmyndigheten och bevis om pantsättning av bostadsrätt kan fås från bostadsrättsföreningen.

Budlista från öppen budgivning eller oberoende värderingsintyg

Överförmyndarnämndens praxis är att fastigheten eller bostadsrätten ska överlåtas till ett marknadsvärde. Marknadsvärdet är det pris som potentiella köpare, det vill säga marknaden, är beredda att betala för objektet i fråga. Vid köp eller försäljning där budgivning inte äger rum eller budlista saknas ska två oberoende värderingsutlåtande ges in. En värderingsman kan anlitas genom mäklare, bank eller värderingsbyrå.

Vid köp av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt kan ett pris som understiger marknadsvärdet anses gynnsamt för huvudmannen. Vid köp måste överförmyndarnämnden istället försäkra sig om att objektet inte förvärvas till ett för högt pris.

Överförmyndarnämnden prövar samtyckesfrågan

Överförmyndarnämnden ska bara lämna samtycke till förvärv eller försäljning om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt huvudmannens behov och samlade tillgångar.

Vid en försäljning är det viktigt att du i ansökan förklarar skälen till försäljningen, hur huvudmannen ska lösa sin boendesituation framöver och att du lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Vid bedömningen av om samtycke ska lämnas till ett förvärv tar överförmyndarnämnden hänsyn till om huvudmannen ska använda egendomen för eget eller familjens boende. Överförmyndarnämnden bedömer även om förvärvet är tänkt att tillgodose huvudmannens framtida behov.

Vid förvärv genom gåva kontrollerar överförmyndarnämnden om gåvan medför några förpliktelser för huvudmannen. Huvudmannen ska inte betungas av avtalet.

Försäljning vid dödsboförvaltning

Vid försäljning i dödsbo gäller samma regler som beskrivits ovan. För att visa att huvudmannen är dödsbodelägare ska dock även bouppteckning skickas in till överförmyndarnämnden.

Särskilt om avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling och försäljning av bostad kan bli aktuellt om huvudmannen fått annat boende. Det är huvudmannens önskan och behov som styr.

Innan avvecklingen påbörjas bör en förteckning över lösöret upprättas. Lösöre som inte är till nytta för huvudmannen ska säljas eller slängas. Föremål som har ett särskilt värde för huvudmannen ska behållas. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar ska förvaras på ett betryggande sätt, t.ex. i bankfack. För de praktiska åtgärderna vid avvecklingen, det vill säga packning, rensning och städning samt transport av bohag bör ställföreträdaren ta hjälp av anhöriga eller anlita professionella utförare.

Har huvudmannen utfärdat testamente bör ställföreträdaren ta del av detta. Lösöre, som enligt testamentet ska utgå som legat till olika personer, bör inte säljas. Det lösöre som ska behållas, till exempel möbler, tavlor, prydnadsföremål med mera, kan lämnas till förvaring. Ofta är det lämpligt att förvaring sker hos huvudmannens arvingar. Den som tar emot lösöret åtar sig därmed att för huvudmannens räkning förvara godset. Mottagaren ska bekräfta skriftligen att hen är villig att återlämna lösöret om huvudmannen skulle begära detta.

God man – vid motstridiga intressen

Om gode mannen, förvaltaren eller någon av förmyndarna (eller närstående till någon av dessa) är part i avtalet avseende förvärv/försäljning av fastighet anses de som jäviga och kan inte lagligen företräda huvudmannen. I sådant fall måste särskild god man förordnas av överförmyndarnämnden. Ställföreträdaren ska meddela överförmyndarnämnden att sådan god man behövs så snart som möjligt och innan man sluter avtalet. När en utomstående god man förordnas är det denne som ska företräda huvudmannen i frågan om förvärvet/försäljningen.

Redovisning av en försäljning

Efter försäljningen ska ställföreträdaren eller förmyndarna skicka in bevis på att köpeskillingen satts in på huvudmannens överförmyndarspärrade bankkonto. Kopia av likvidavräkningen ska också skickas in.

Redovisning

Uppdraget som god man innebär att du löpande ansvarar och arbetar för att huvudmannen får ett bra och välfungerande liv. Du måste ha möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag och alltid ha huvudmannens bästa i fokus. Uppdraget innebär också en skyldighet att redovisa hur du sköter huvudmannens ekonomi och övriga insatser. Du redovisar ditt uppdrag i en förteckning, årsräkning/sluträkning och redogörelse till överförmyndaren.

Förteckning

Förteckning ska lämnas av de ställföreträdare får ett helt nytt uppdrag och i allmänhet inte vid byte av ställföreträdare. Förteckningen ska lämnas till överförmyndaren senast 2 månader efter det att tingsrätten beslutat i frågan om godmanskap/förvaltarskap.

I förteckningen ska ställföreträdaren redovisa de tillgångar och skulder som huvudmannen hade per förordnandedagen. Med förordnandedag menas den dag då tingsrätten fattade beslut om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap. Tillgångarnas värde den dagen uppdraget inleddes ska styrkas med underlag, exempelvis saldobesked från bank och kreditgivare samt taxeringsbevis avseende fastighet.

Har huvudmannen mycket skulder kan det i början vara svårt att skapa sig en fullständig bild över huvudmannens skuldsituation. Det är då lämpligt att ange de skulder man har kännedom om och om det senare framkommer ytterligare skulder, komplettera dessa genom att lämna in en så kallad tilläggsförteckning.

Viktigt att tänka på när man upprättar en förteckning:

 • Banktillgodohavanden ska anges per förordnandedagen.
 • Skuldsaldot tas också upp per förordnadedagen.
 • Skulder i form av ”hushållsskulder” tas inte med i förteckningen. Hushållsskulder kan vara räkningar från exempelvis apotek, telefon och hyra för en kortare tid och som kommer att betalas under året.
 • Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas med underlag.
 • Glöm inte att skriva under blanketten.

Årsräkning

Om du som god man eller förvaltare har ett uppdrag där förvalta egendom ingår, är du redovisningsskyldig gentemot överförmyndaren vad gäller din huvudmans ekonomi. Det innebär att du är skyldig att inkomma med en årsräkning till överförmyndaren senast den siste februari året efter det år förvaltningen avser.

I årsräkningen ska du redovisa hur huvudmannens tillgångar har förvaltats under året. Generellt sett innebär detta att huvudmannens ekonomi ska redovisas genom att ange tillgångar och skulder vid periodens början och slut samt utgifter och inkomster under perioden. Till årsräkningen ska du även bifoga underlag (exempelvis årsbesked, bankkontoutdrag och kvittenser) som bekräftar det du angivit i årsräkningen.

Tillsammans med din årsräkning ska du även lämna in en redogörelse av ditt uppdrag. På redogörelsen kan du även begära arvode och ersättning för utfört uppdrag.

Sluträkning

När ditt förordnande som god man eller förvaltare upphör (genom beslut om upphörande, byte av ställföreträdare eller när huvudmannen avlider) ska du upprätta en sluträkning över din förvaltning av huvudmannens ekonomi. Sluträkningen ska lämnas in till överförmyndaren senast 1 månad efter att förordnandet upphörde.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet, eller i förekommande fall förordnandedagen, fram till dagen då ditt förordnande som god man eller förvaltare upphörde.

Om uppdraget har upphört på grund av att huvudmannen avlidit så tänk på att meddela överförmyndaren om dödsfallet på overformyndarnamnden@engelholm.se

Viktigt att tänka på vid upprättandet av en sluträkning:

 • Begär saldobesked från banker med mera som visar värdet på huvudmannens tillgångar per den dag då godmanskapet/förvaltarskapet upphörde.
 • Bifoga namn och adress till någon behörig företrädare för dödsboet. Överförmyndarnämnden skickar de redovisningshandlingar som lämnats in under godmans- eller förvaltarskapet till behörig företrädare för dödsboet
 • Om huvudmannen har avlidit är du inte längre behörig att betala räkningar eller utföra andra rättshandlingar för din huvudmans räkning. För fortsatt förvaltning av dödsboets medel krävs fullmakt från dödsboet.

Vitesföreläggande

Överförmyndarens granskning av gode män, förvaltare och förmyndares redovisningar styrs i huvudsak av regler i Föräldrabalken. Där står bland annat att överförmyndaren ska granska dessa ställföreträdares "verksamhet" genom att titta i de handlingar och uppgifter som lämnas av ställföreträdaren. De handlingar som lämnas är i första hand förteckningar, årsräkningar och sluträkningar, men kan egentligen vara vilka handlingar (och uppgifter) som helst som lämnas av ställföreträdaren.

Om en förmyndare, god man eller förvaltare inte fullgör sin skyldighet att inkomma med vissa redovisningshandlingar, kan rätten besluta om att utdöma ett vite. Vitesbeloppet är vanligen 5 000 kr.

1 Allmänt

Ställföreträdaren har rätt till ett skäligt arvode och ersättning för utgifter. Beslut om arvode och ersättningar fattas av överförmyndaren.

Överförmyndaren strävar efter en rättvis och likformig bedömning och har därför riktlinjer för arvode och ersättning till stöd för beslutet. Överförmyndarens riktlinjer utgår från Sveriges Kommuners och Regioners cirkulär 18:7 ”Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare”.

1.1 Ett ideellt uppdrag

Ett uppdrag som god man eller förvaltare är till stor del ett ideellt uppdrag. Man kan därför inte förvänta sig att få ett arvode som kan jämställas med lön och omfatta allt som man har utfört för sin huvudman.

1.2 Huvudmannens behov styr

Arvodet styrs inte enbart av den tid som lagts ned i uppdraget utan snarare av vilka behov huvudmannen har. Som exempel ska en ställföreträdare inte beviljas arvode för fyra besök under en och samma månad om det inte varit nödvändigt för huvud-mannen med mer än ett. Ställföreträdaren får besöka huvudmannen oftare än vad som är nödvändigt men dessa besök ger ingen rätt till arvode eller körersättning. I uppdrag med omfattande nedlagd tid ska ställföreträdaren därför i sin redogörelse motivera behovet av den nedlagda tiden om hen ska kunna beviljas ett högre arvode.

I varje enskilt fall görs en bedömning av hur stora arbetsinsatser som krävts i det specifika ärendet. Ersättningen för samma huvudman kan variera över tid beroende på förändringar i huvudmannens situation. Arvodets storlek beslutas efter granskad redovisning, t.ex. årsräkning, sluträkning eller redogörelse. Arvode och ersättning för utgifter kan endast beviljas för sådant som ingår i uppdraget som ställföreträdaren förordnats för.

1.3 Prisbasbelopp

Flera arvoden regleras med procentsats. Denna procentsats avser andel av prisbasbeloppet (pbb) för det år som uppdraget har utförts. Prisbasbeloppet justeras årligen. Om en ställföreträdare har varit förordnad en del av året ges arvode och ersättning för den delen av året som hen har varit förordnad.

1.4 Vem betalar arvodet?

Huvudregeln är att arvode och kostnadsersättning ska betalas med huvudmannens medel om det inte finns särskilda skäl till något annat. Förutsättningen är att huvudmannens inkomst under det år uppdraget utförts överstiger 2,65 prisbas-belopp eller att tillgångarna under samma år överstiger 2 prisbasbelopp. Med inkomst menas skattepliktig inkomst före skatt.

Exempel på särskilda skäl kan vara att huvudmannen har stora vårdkostnader som förbrukar inkomsterna eller att tillgångarna består av en fastighet som utgör bostad åt huvudmannen. Överförmyndarnämnden kan då besluta att kommunen ska stå för arvodet. Överförmyndaren kan också i undantagsfall besluta att frångå huvudregeln till huvudmannens nackdel.

I de fall där en huvudman avlidit och det är oklart om resterande tillgångar räcker till begravning, bouppteckning och andra kostnader, ska kommunen stå för arvodeskostnaden oavsett om huvudmannens inkomst under perioden överstigit gränsen i föräldrabalken.

Om uppdraget avser att bevaka huvudmannens rätt i ett oskiftat dödsbo är det dödsboet som ska betala arvodet. Även här kan undantag göras om det finns särskilda skäl.

1.5 Nedsättning av arvode

Överförmyndaren kan besluta om nedsättning av arvode om det finns skäl till det. Ett lägre arvode kan motiveras av att:

Uppdraget har inte fullgjorts tillfredsställande.
Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat sin huvudmans rätt
Det finns brister i hur ställföreträdaren har bevakat de personliga angelägenheterna
Omfattningen har varit mindre än det som ryms inom ramen för ett normalt uppdrag; att huvudmannen i stor utsträckning själv tagit hand om sina angelägenheter eller att besöken i huvudmannens hem har varit för få i förhållande till uppdragets karaktär.
Uppdraget har inte utförts avseende hela eller delar av uppdraget till följd av bristande samtycke från huvudmannen, exempelvis under en övergångsperiod inför upphörande.
Det finns brister i redovisningen, ohörsamhet mot överförmyndarens generella råd eller gällande lagstiftning, till exempel att inte lämna redovisningen eller redogörelsen inom föreskriven tid.

1.6 Kostnadsersättning

Ersättning lämnas för utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Ersättning kan lämnas för faktiska utlägg efter uppvisande av underlag som visar kostnaderna eller med schablonbelopp motsvarande 2 % av prisbasbeloppet.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning efter uppvisande av körjournal eller för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Endast resor som krävts för att fullgöra uppdraget som god man kan ersättas.

2 Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap 4 § och förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

En god man enligt 11 kap 4 § och förvaltare enligt 11 kap 7 § föräldrabalken kan ha i sitt uppdrag att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan också ha en mer tillfällig karaktär för en speciell situation.

Uppdraget innebär att vara en representant och samordnare av hjälpinsatser för huvudmannen, inte en praktisk utförare av tjänster som att handla eller följa med till läkare. I samtliga ställföreträdares uppdrag ingår att ha kontakter med överförmyndaren och att upprätta redovisningshandlingar (exempelvis förteckning, årsräkning och sluträkning) utan särskild ersättning.

Även om ställföreträdaren inte har ”sörja för person” i uppdraget är hen skyldig att ha god kännedom om huvudmannens personliga förhållanden för att kunna se till att huvudmannens medel används till dennes nytta. Därför bör det i uppdraget att förvalta egendom och/eller bevaka rätt även ingå att ha personlig kontakt med huvudmannen.

2.1 Bevaka rätt

Att bevaka rätt ingår normalt i ställföreträdarens uppdrag att förvalta sin huvudmans egendom och sörja för hens person. Det kan dock uppstå speciella händelser utöver de normalt förekommande, till exempel att huvudmannen blir delägare i ett dödsbo eller att huvudmannens fastighet ska säljas. Vid sådana här enstaka händelser kan det vara lämpligare att arvodera för den faktiska tid som ställföreträdaren lägger ner än med stöd av procent av prisbasbeloppet.

Innan en sådan process inleds ska ställföreträdaren informera överförmyndar-nämnden och lämna en uppskattning av rimlig tidsåtgång i ärendet.

Kategori 1: Till exempel lägenhetsavveckling, försäljning av fastighet eller bostadsrätt med hjälp av mäklare, boutredning och arvskifte, skuldsanering, kontakter med fordringsägare.
Timpris: 200 kr/ tim

Kategori 2: Till exempel mer kvalificerat arbete vid boutredning och arvskifte. Detta förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.
Timpris: 250-350 kr/ tim

Kategori 3: Renodlat kvalificerat juridiskt arbete som till exempel medverkan vid domstolsförhandlingar eller förlikningsavtal. Det förutsätter att ställföreträdaren själv utför arbetet. Om juridiskt ombud anlitas ges arvode enligt kategori 1.
Timpris: 400-500 kr/ tim

2.2 Förvalta egendom

Ställföreträdaren ska förvalta huvudmannens tillgångar på bästa sätt. Tillgångarna ska i skälig omfattning användas för huvudmannens uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De tillgångar som därutöver finns ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra en bedömning över vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som avgör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori 1: Ställföreträdaren betalar räkningar löpande och för över/lämnar över privata medel till antingen huvudmannen själv eller annan för dennes räkning (exempelvis personliga assistenter, hemvårdspersonal eller kontaktperson på boende) mot kvittens. Om medel lämnas över till någon annan än huvudmannen kontrolleras kassabok regelbundet. Ställföreträdaren ansöker om bidrag och insatser.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 5-10 %

Kategori 2: Ställföreträdaren förvaltar huvudmannens samtliga tillgångar. Det kan krävas en mer aktiv förvaltning av ställföreträdaren som till exempel omplaceringar och andra löpande åtgärder under året. Förutom vad som angetts under kategori 1 betalar t.ex. ställföreträdaren ut fickpengar ett par gånger i månaden och har oftare kontakt med myndigheter (t.ex. om skuldsanering) och banker eller andra finansrörelser. Även i de fall huvudmannen har en egen fastighet som kräver att ställföreträdaren säkerställer löpande underhåll och skötsel kan ställföreträdaren beviljas arvode enligt denna kategori.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 10-30 %

Kategori 3: Förutom de uppgifter som tagits upp under kategori 1 och 2 ansvarar ställföreträdaren för till exempel skötsel av uthyrd fastighet som ägs av huvudmannen och därtill hörande förvaltningsuppgifter (inkassering av hyra, betalning av utgifter, förhandlingar med mera). Även övervakande av annan affärsrörelse.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 30- %

2.3 Sörja för person

Med sörja för person menas att ställföreträdaren ska se till att huvudmannen får den hjälp och det bistånd hen behöver och har rätt till. Viktigt att notera är att det inte är ställföreträdaren som ska utföra uppgifter som till exempel åligger socialtjänsten. Om ställföreträdaren ändå åtar sig sådana uppgifter kan hen inte räkna med att få ersättning för detta.

Kategorierna som anges nedan innehåller exempel. Överförmyndaren är alltid skyldig att göra bedömning av vad som är ett skäligt arvode i varje enskilt fall och det kan finnas andra uppgifter som gör att man hamnar i en viss kategori av arvode.

Kategori 1: Ett till två besök per månad, kontakt per telefon med huvudmannen och/eller andra runt huvudmannen, för att hålla sig uppdaterad om den personliga situationen.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 5-10 %

Kategori 2: Kontakt med huvudmannen flera gånger per månad genom personliga besök och flera telefonsamtal med huvudmannen, anhöriga, boendet, kontaktpersoner, personliga assistenter, andra stödpersoner och myndigheter. Dessa kontakter ska vara nödvändiga för utförandet av uppdraget. Om huvudmannen ofta hör av sig till ställföreträdaren av rent sociala skäl kan det vara nödvändigt för ställföreträdaren att begränsa kontakten.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 10-30 %

Kategori 3: Stora insatser och stort personligt engagemang av ställföreträdaren för att kvalitativt samordna och säkra upp de resurser som krävs för att huvudmannens behov av omsorg ska kunna tillgodoses. Detta sker exempelvis genom flera besök i veckan hos huvudmannen eller andra kontakter, många och omfattande kontakter med boendet, anhöriga och myndigheter.
Grundarvode per år % av prisbasbelopp: 30- %

2.4 Arvode för inledande utredning i uppdrag

Startarvode som kompensation för det utredningsarbete som förekommer vid uppstart eller övertagande av ett godmanskap enligt 11 kap 4 § eller ett förvaltarskap enligt 11 kap 7 §. Exempel på sådana utredningar kan vara ekonomisk kartläggning av skulder och tillgångar, kartläggning av personkrets runt huvudmannen och kontroll av tidigare gode mäns redovisningshandlingar.

Som uppstartsarvode utgår i normalfallet 1 000 kr till ställföreträdaren. Vid uppstart eller övertagande av särskilt komplicerade ärenden kan arvodet bli högre. På samma sätt kan övertagande av välskötta uppdrag leda till lägre uppstartsarvode.

3 God man enligt 11 kap 1 – 3 § föräldrabalken

Uppdraget är tillfälligt och avser en speciell situation, till exempel bevaka rätt i dödsbo. Ställföreträdaren ska redovisa nedlagd tid och få arvode och ersättning för den tid som bedöms skälig och med de nivåer som beskrivs ovan under ”Bevaka rätt” för god man enligt 11 kap 4 §.

4 God man för ensamkommande barn

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är tillfälligt och innebär att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter tills uppehållstillstånd beviljats för ett barn som söker asyl, barnet varaktigt lämnat Sverige eller att föräldrarna anlänt till Sverige. Uppdraget kvarstår även efter avvisningsbeslut om beslutet ännu inte verkställts.

4.1 Arvode

Gode män för ensamkommande barn erhåller efter kvartalsredovisning ett timarvode om 200 kr. Gode män för ensamkommande barn beviljas också restidsersättning på motsvarande 35 kr per påbörjad timme för resor inom uppdraget.

Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

5 Förordnad förmyndare, medförmyndare och särskilt förordnade förmyndare

Den som förordnas till vårdnadshavare blir med automatik även förmyndare för den omyndige om inget annat anges. Det betyder att bestämmelserna om förordnad förmyndare i bland annat 12 kap föräldrabalken gäller. Förmynderskap innebär att förvalta barnets egendom och företräda barnet i andra angelägenheter än de som rör deras person.

5.1 Arvode och ersättning

För ekonomisk förvaltning och bevaka rätt utgår i normalfallet ett arvode på motsvarande 5 % av prisbasbeloppet. Arvodet kan höjas eller sättas ned vid särskilda skäl.
Kilometerersättning för resa med egen bil medges enligt Ängelholms kommuns riktlinjer* för bilersättning alternativt för resa i kollektivtrafik enligt underlag. Kilometerersättning och restidsersättning beviljas efter uppvisande av körjournal.

6 Tillfällig vårdnadshavare

En tillfällig vårdnadshavare ska ha rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och därutöver rätt till ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Uppdraget ersätts enligt samma regler som god man för ensamkommande barn.

7 Legala förmynderskap

Föräldrar som är förmyndare har rätt till arvode och ersättning för utgifter med anledning av den omyndiges egendom endast om det finns särskilda skäl. Kommunen blir aldrig betalningsansvarig i dessa fall.

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-22