Råd och stöd vid minnessvårigheter

Ängelholms kommuns kognitiva resursteam finns till för både personer med demens eller annan kognitiv svikt och för deras anhöriga. Vi kan hjälpa dig att få rätt stöd och information.

Kognitivt resursteam

Om du eller någon i din omgivning besväras av ett sviktande minne eller har en demenssjukdom är du välkommen att vända dig till Ängelholms kommuns Kognitivt Resursteam för att få råd och stöd. Du kan ringa till oss och vid behov gör vi hembesök. Du når oss genom Ängelholms kommuns kundtjänst eller via mail:

Ängelholms Kognitivt Resursteam arbetar kommunövergripande och konsultativt med frågor som rör personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet består av demenssjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut

Vi är Ängelholms kommuns kognitiva resursteam:

Demenssjuksköterska: Ann Paulsson

– Som demenssjuksköterska ser jag mig gärna som språkrör för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Undervisning och handledning av personal inom äldrevården är en del av mitt arbete. I kontakten mellan kommunen, primärvården och specialistminnesmottagningen kan jag ha en samordnande funktion. Jag arbetar nära biståndshandläggarna som stöd i deras bedömningar.

Arbetsterapeut: Elsa Lindholm

– Som arbetsterapeut i teamet vill jag ”få vardagen att funka” för personer med symtom på demenssjukdom eller kognitiv svikt. För att möjliggöra meningsfulla aktiviteter kan jag förskriva hjälpmedel inom bland annat förflyttning, hygien och kognition, men också arbeta med miljö och bemötande.

Fysioterapeut: Anna Nelson

– Som fysioterapeut i teamet ger jag individuellt anpassat stöd och råd om träning av fysiska förmågor som t.ex. styrka, balans, kondition och rörlighet. Jag förskriver hjälpmedel som hjälper personen att gå och röra sig både i och utanför hemmet. Jag arbetar också med bemötande och att förebygga fallolyckor.

Vad är demenssjukdom?

Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Det kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra så kallade kognitiva förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget leder symptomen till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd från omgivningen.

Silviacertifierade demensboenden

I Ängelholms kommun är demensboendena och dagverksamheten Rönnero Silviacertifierade. Certifieringen innebär att all personal på boendena (vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare och chefer) blir utbildade i demensvård i syfte att kunna bidra till högsta möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga.

”Målet med arbetet mot ett certifikat är att införliva ett helhetsperspektiv i vården och omsorgen om de demenssjuka och att stimulera till fortsatt och kontinuerlig kompetensutveckling samt regelbunden reflektion.”

Svenskt demenscentrum

Vill du lära dig mer om demenssjukdomar – gå in på www.demenscentrum.se. Där finns det information och råd både till dig som har en demenssjukdom och till dig som är anhörig. Bland annat finns webbutbildningen Demens ABC.

Här följer några länkar i ämnet:

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-19