Ekonomiskt bistånd

Du som inte kan försörja dig själv eller din familj och som har uttömt andra alternativ kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Detta kallas ofta försörjningsstöd eller socialbidrag. Du som bor i Ängelholms kommun har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd här.

Från den 1 januari 2021 är ekonomiskt bistånd samorganiserat inom socialtjänsten och arbetsmarknadsenheten. Samarbetet ska stärka de gemensamma insatserna för att på bästa sätt kunna hjälpa den enskilde individen till självförsörjning. Målet är att skapa möjlighet att leva ett självständigt liv genom arbete eller annan försörjning.

Samorganisationen skapar förutsättningar för ett mer agilt arbetssätt och en helhet för den enskilde individen. Med samlad kompetens kan man snabbt få igång parallella och koordinerade insatser med individen i centrum.

Ekonomiskt bistånd är en del av flera insatser

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter och du kan behöva hjälp och stöd med din försörjning och situation. Ekonomiskt bistånd är ett tillfälligt stöd när alla andra alternativ är uttömda, och är en av flera insatser där målet är ett självständigt liv genom arbete eller annan försörjning. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Under tiden fram till att du blir självförsörjande uppbärs ekonomiskt bistånd utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Vi arbetar för att så långt det är möjligt hitta en individuell lösning i samverkan med myndigheter och organisationer i samhället, till exempel Stöd- och behandlingsenheten inom socialtjänsten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sjukvården, Kriminalvården, Resurscenter, Kvinnojouren och Komvux.

Förutsättningar för ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag.

Tillgångar i form av sparpengar, aktier eller annat och kapitalvaror, t ex bil, båt och sommarstuga måste först användas eller säljas innan du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

Vid ansökan om ekonomiskt bistånd ska du kunna legitimera dig. Observera att inlämnad ansökan inte kan återkallas. Vem som har rätt till ekonomiskt bistånd regleras i Socialtjänstlagen och genom de riktlinjer som fastställts av Ängelholms kommun.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta Kundtjänst.

Ekonomiskt bistånd ska garantera en skälig levnadsnivå, det innebär det ska täcka kostnader för vad en låginkomsttagare normalt har råd med.

Grunden i det ekonomiska biståndet ska täcka kostnader för:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hälsa och hygien
 • Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon och tv-licens

Utöver det kan du ansöka om ytterligare ekonomiskt bistånd till:

 • Hyreskostnad (särskild bedömning görs när det gäller hemmavarande ungdomar)
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • Arbetsresor (om du har ett arbete, sysselsättning eller praktik)
 • Läkarvård och medicinkostnader (som omfattas av högkostnadsskyddet)
 • Barnomsorgsavgift

Du kan också ansöka om ekonomiskt bistånd till livsföring i övrigt, vilket är kostnader som inte uppkommer så ofta. Kostnaderna måste vara rimliga och nödvändiga som exempelvis:

 • Synundersökning och glasögon
 • Tandvård
 • Hemutrustning
 • Flyttkostnader
 • Begravningskostnader

För att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader krävs att den avlidne är folkbokförd i kommunen samt att en bouppteckning är gjord. Kommunen kan i vissa fall vara behjälplig med att göra en dödsboanmälan vilket ersätter en bouppteckning.

Räkningar som avser dödsboet ska ej betalas förrän en dödsboanmälan är färdigställd. Likaså ska eventuella autogiron stoppas. Den avlidnes tillgångar ska i första hand användas till begravningskostnaderna.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnaderna kan ansökas hos Kundtjänst och kan beviljas med upp till ett halvt basbelopp minus tillgångarna som dödsboet har. En ansökan om bistånd kan dock inte göras förrän dödsboanmälan är färdigställd.

För att vi ska kunna behandla din ansökan om ekonomiskt bistånd är det viktigt att du skickar med de handlingar som står uppräknade nedan och som är aktuella i ditt fall. I de fall som ansökan inte är komplett fördröjs handläggningen på grund av att vi måste begära kompletteringar från dig.

Lön och skatt

 • Preliminär skatteuträkning, specifikation till inkomstdeklaration och kontoutdrag gällande slutlig skatt eller intyg från skattemyndigheten om ni inte deklarerat.
 • Avier på samtliga inkomstuppgifter tre månader tillbaka som exempelvis: Lön, utbetalningar från till exempel Försäkringskassan, a-kassan, Alfa-kassan, CSN, pension/sjukbidrag/barnpension, vårdbidrag, AMF-försäkring eller övriga avier.

Bankuppgifter

Kontoutdrag från samtliga bankkonto tre månader tillbaka.

Hyresuppgifter

 • Hyreskontrakt/låneavier för boendet.
 • Hyresavi.
 • Kvitton på betald hyra tre månader tillbaka/specifikationer på betalda boendekostnader.

Information om övriga bidrag

 • Beslut om bostadsbidrag.
 • Beslut om a-kassa/alfa-kassa.
 • Senaste beräkningen från förra hemkommunen om ni uppburit ekonomiskt bistånd under de senaste 3 månaderna.

Övriga kostnader

 • Övriga kostnader ska specificeras och styrkas med kvitton eller liknande, kan vara exempelvis fackavgift, läkarvård, mediciner, arbetsresor, avi på elräkning eller övriga kostnader.
 • Kvitton på betald barnomsorgsavgift 3 månader tillbaka.
 • Värderingsintyg vid bilinnehav.

Jobb och studier

 • Jobbsökarlista.
 • Beslut om studiemedel, studiebidrag eller liknande från CSN.
 • Intyg om ni har eller har haft företag nyligen. Momsdeklarationer, skattedeklaration etc.

Om du vill ställa frågor gällande ekonomiskt bistånd eller få information om hur du ska göra för att ansöka om ekonomiskt bistånd vänder du dig i första hand till Kundtjänst. Du når Kundtjänst via telefonnummer:

Den som tar emot samtalet ställer en del frågor angående vad som är orsaken till ditt behov av ekonomiskt bistånd, din nuvarande ekonomiska situation, boende och vad du själv har gjort för att lösa din situation.

Du gör din ansökan via e-tjänst. När du skickat in ansökan kommer du att bli kallad till besök hos en socialsekreterare.

Tänk på att vara ute i god tid när du behöver ansöka om ekonomiskt bistånd eftersom handläggningstiden är 2-3 veckor från det att du lämnat in din ansökan

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du måste vara anmäld hos Arbetsförmedlingen, ha oavbruten kontakt med din arbetsförmedlare samt söka arbeten aktivt, cirka 20-25 st/månad.

Som arbetssökande ska du söka alla okvalificerade arbeten samt de arbeten som du är kvalificerad för. Detta inom ett pendlingsavstånd på upp till 1 timmes enkel resväg. Du får inte tacka nej till erbjudet arbete eller någon arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen.

Arbetsmarknadsåtgärder kan exempelvis vara beredskapsarbete, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning. Handläggaren för ekonomiskt bistånd kan även remittera dig för sysselsättning, vilket kan innebära praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det är viktigt att du dokumenterar alla arbeten som söks.

Om du tackar nej till erbjudna åtgärder och/eller inte bedöms som aktivt arbetssökande kan din biståndsrätt komma att ifrågasättas. Detta betyder att du kan få minskat bistånd eller ett helt avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha ett läkarintyg som styrker detta, det vill säga du ska vara sjukskriven och ha ett giltigt läkarintyg.

Ekonomiskt bistånd vid föräldraledighet

Om du är föräldraledig ska du ta ut full föräldrapenning via Försäkringskassan, vilket innebär 7 dagar per vecka med full ersättning, det vill säga inte garantidagarna. Om du inte har ett arbete när din föräldraledighet upphör ska du planera din återkomst till arbetsmarknaden. Du ska i god tid innan barnets ettårsdag aktivt söka arbeten samt se till så att barnet får en barnomsorgsplats.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd görs alltid en grundutredning och en individuell prövning. Du måste alltid kunna styrka samtliga av dina inkomster och dina utgifter. Detta gäller även övriga familjemedlemmar.

Dina uppgifter om inkomster och utgifter kontrolleras vilket innebär kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Bilregistret, Skatteverket och a-kassan. Efter det att du har lämnat in en ansökan för ekonomiskt bistånd tillsammans med begärda handlingar kommer du att få en besökstid till din handläggare.

Observera att inlämnad ansökan inte kan återkallas.

Om ansökan inte är komplett kommer handläggningen av din ansökan att fördröjas. Handläggningstiden är 2-3 veckor. Efter det att ansökan är komplett och du har varit hos din handläggare på besök behandlas ditt ärende.

Lämnar du oriktiga uppgifter kan du polisanmälas och åtalas för bedrägeri. Oriktiga uppgifter kan även försvåra och omöjliggöra en utredning vilket kan leda till att din ansökan avslås.

Du har alltid rätt att ta del av utredningen.

Sekretess och tystnadsplikt

All personal inom ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt och dina uppgifter är sekretessbelagda. Även uppgift om att du är registrerad för ekonomiskt bistånd är sekretessbelagd. Uppgifter om dig får inte lämnas ut till obehöriga utan ditt samtycke. I vissa fall kan dock annan lagstiftning häva sekretesslagstiftningen.

När du ansökt om ekonomiskt bistånd kan du följa ärendet på min sida.

1. Du kan följa ditt ärende genom att logga in på "Min sida".

2. Logga in (BankID/Mobilt BankID).

3. Tryck på fliken Ekonomiskt bistånd.

4. Tryck på den period du vill se.

På min sida kan du se händelser gällande ekonomiskt bistånd. Händelserna delas upp i månader. Du kan se aktuell månad, nästkommande månad samt två månader bakåt.

När beslut är fattat i ditt ärende kommer du att få en notis skickad till din e-postadress eller mobiltelefon. I meddelandet står det att beslut är fattat och att du kan logga in på min sida för att ta del av beslutsunderlag och beslut.

Om du är missnöjd med beslutet

På min sida, fliken ekonomiskt bistånd finns en länk som heter ”hur du överklagar ett beslut”. Om beslutet är ett avslag får du också information om hur du överklagar beslutet i dokumentet beslutsunderlag som publiceras på min sida.

Skyddade personuppgifter

När vi hanterar personuppgifter som är skyddade vidtar vi extra säkerhetsåtgärder för att uppgifterna inte ska komma i orätta händer. Har du skyddad identitet kommer du inte att kunna följa ditt ärende (ekonomiskt bistånd) på min sida.

Vad kan jag se på min sida – ekonomiskt bistånd?

 • Länk till webbsida ekonomiskt bistånd där information hur du överklagar ett beslut finns
 • Aktuella månader
 • Datum för när utredning/insats började
 • Typ av insats (namn)
 • Beslut att inleda utredning
 • Beslut gällande ekonomiskt bistånd (bifall/avslag)
 • Beslutsdatum
 • Beslutsperiod (för vilken period gäller beslutet)
 • Beslutat belopp
 • Beslutsfattare
 • Beräkningsperiod
 • Utbetalningsdatum
 • Utbetalningsbelopp
 • Kontonummer som utbetalnings görs till
 • Beslutsunderlag och beslut
 • Andra dokument som handläggaren skapar PDF av som gäller ekonomiskt bistånd.

Om du inte är nöjd med ett beslut har du rätt att överklaga det. Överklagan görs skriftligt och ska ha inkommit till beslutsfattande myndighet senast tre veckor från det att du fick beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska lämnas till den myndighet som fattat beslutet.

Det skriftliga överklagandet ska innehålla

 1. Datum.
 2. Namn, adress, telefonnummer.
 3. Vilket beslut du är missnöjd med.
 4. Varför du är missnöjd med beslutet.
 5. Vilken beslut du tycker är rätt.
 6. Underskrift.

Vad händer när vi får ditt överklagande

 1. Vi kontrollerar om överklagandet kommit in i rätt tid (senast tre veckor efter att du fått ditt beslut).
 2. Vi bestämmer om beslutet ska omprövas.
 3. Om beslutet inte omprövas skickas din överklagan vidare till Förvaltningsrätten.

Överklagan lämnas in på det kontor där beslutet fattades eller till kundtjänst.

Besöksadress:
Ekonomiskt bistånd
Kuvettgatan 2 A, Ängelholm

Du kan också skicka överklagandet till:
Ängelholms kommun
262 80 Ängelholm

Om du undrar över något ska du vända dig till kundtjänst eller din handläggare.

Relaterade länkar

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29