Stiftelser och fonder

Digitala tjänster för denna sida

Ängelholms kommun förvaltar tre fristående stiftelser vars ändamål syftar till utdelning av bidrag till invånare eller föreningar. Kommunstyrelsen ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.

Hur ansöker jag

För att ansöka om bidrag/fondmedel ska du fylla i e-tjänsten Ansökan om fondmedel - Övriga fonder eller Ansökan om fondmedel – Samfond för sociala ändamål. I e-tjänsten ska du ange dina personuppgifter och en motivering till din ansökan. För ansökan för Samfonden för sociala ändamål behöver du också lämna uppgifter om din livssituation och din ekonomi.

Sista ansökningsdagen är den 1 oktober förutom för Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms skollovskolonifond där sista ansökningsdagen är 1 september. Utbetalning av bidrag/fondmedel sker under oktober-december under samma år som ansökan inkommit.

Vilka stiftelser/fonder finns

Samfonden för sociala ändamål

Utdelning ur Samfonden för sociala ändamål sker vid ett tillfälle varje år, i december. Personer bosatta i Ängelholms kommun kan ansöka om medel ur fonden. Vid ansökan till Samfonden för sociala ändamål sker automatiskt även en ansökan till C E Edelströms donationsfond. Beslut om utdelning ur fonderna, och beloppens storlek, fattas på delegation för kommunstyrelsen.

Vem kan söka: Personer bosatta i Ängelholms kommun

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms skollovskolonifond

Stiftelsens ändamål är att avkastningen ska utdelas till feriehemsverksamhet för barn och ungdomar från Ängelholms stad.

Vem kan söka: Föreningar som är verksamma i Ängelholms stad som har haft lägerverksamhet där lägertiden omfattar minst 5 och högst 10 dagar med sammanhängande övernattning utanför kommunen. Deltagarna skall vara i åldern 7 till 18 år. Till ansökan ska bifogas en av föreningen bestyrkt deltagarförteckning.

Stiftelsen Lisa och Wilhelm Segerströms understödsfond för hantverkare

Stiftelsen ändamål är att fondens ska användas som understöd till behövande hantverkare, vars verksamhet varit i huvudsak förlagd till Ängelholm, oberoende av om de tillhört någon hantverksförening, eller behövande änkor efter sådana hantverkare. Vid utdelning skall iakttagas att den som en gång erhållit understöd skall hava företrädesrätt vid följande utdelningar, därest fortsatt hjälpbehov föreligger, samt att antalet understödstagare skall så begränsas, att verklig hjälp beredes dem som komma i åtanke.

Vem kan söka: Hantverkare eller före detta hantverkare från Ängelholm som är i behov av stöd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-29