Så behandlar Ängelholms kommun dina personuppgifter

På den här sidan berättar vi om hur vi hanterar personuppgifter i kommunen. Enligt lag måste vi följa dataskyddsförordningen (GDPR) och här kan du läsa hur vi gör det.

Vad är dataskyddsförordningen och vad innebär den för dig?

Dataskyddsförordningen och Dataskyddslagen är till för att förhindra att din personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen, Dataskyddslagen eller annan lag. Här berättar vi lite mer om hur Ängelholms kommun behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, registreringsskylt på bilen eller telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vilka personuppgifter hanterar kommunen?

Ängelholms kommun (org. nr 212000-0977) är personuppgiftsansvarig. Kommunen behandlar ett stort antal personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Det kan t ex röra uppgifter som behövs inom socialtjänsten, skolan, ansökan om förskoleplats, ansökan om bygglov, att du har lämnat synpunkter på kommunal service.

Om du skickar e-post till kommunen eller kontaktar oss på våra sociala medier kan vi behöva spara uppgifterna.

Vad har vi för stöd för att hantera personuppgifter?

För att vi ska få registrera dina uppgifter måste vi ha ditt godkännande eller annat stöd för det i Dataskyddsförordningen, exempelvis genom att det är en förutsättning för ett avtal mellan dig och kommunen, att dina uppgifter behövs för myndighetsutövning eller att staden har ett lagkrav som säger att uppgifterna ska registreras och lagras. Du kan också ha lämnat samtycke till att vi behandlar dina uppgifter.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Kommunen behandlar personuppgifter för de ändamål som angetts när de samlats in eller registrerats på annat sätt. Kommunen kan i vissa fall behöva sända uppgifter vidare till andra myndigheter. Kommunen behandlar inte heller mer uppgifter än vad som är nödvändigt för att kunna fullgöra sina uppgifter och när uppgifterna inte längre behövs ska de tas bort om det inte finns lagstiftning som säger att uppgiften ska sparas.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Ingen anställd i kommunen frågar efter eller ber dig lämna ut känsliga uppgifter om din person som exempelvis personnummer, kreditkortsnummer eller inloggningsuppgifter via telefon eller e-post.

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet ju systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten.

Du har rätt att bli informerad

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Det gäller även om du inte själv lämnat ut dina uppgifter, då vi har fått dem av någon annan.

Du har även rätt att få information om vi behandlar dina personuppgifter, vilka dessa uppgifter är med mera. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Inom en månad har du rätt att få svar.

För att begära ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas om dig finns det en e-tjänst du kan använda. Du kommer då att få svaret via e-tjänsteportalen där du kan logga in på Min sida och hämta uppgifterna.

Om du inte har tillgång till e-tjänsteportalen kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud via e-postadressen:

eller via Ängelholms kommuns kundtjänst. I så fall kommer vi att skicka informationen till dig med rekommenderat brev.

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet. Du har rätt att vända dig dit om du anser att kommunen har behandlat dina personuppgifter felaktigt.
Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten:

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-18