Tillgänglighet för den här webbplatsen

Ängelholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur engelholm.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om information som du behöver från www.engelholm.se är svår att tillgodogöra sig, kan du meddela oss om detta. Inom rimlig tid kommer vi hjälpa dig få ut information från webbplatsen i ett annat format eller på ett alternativt sätt.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du gå vidare till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

9 §

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas

 • dokument som är publicerade innan 2018-09-23.
 • Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-09-23. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.
 • Kommunens kartor är undantagna från lagens tillämpning enligt 9 § 2 p SFS 2018:1937.
 • Digital service från tredje part är också undantagna med hänvisning till 9 §.

12 §

Ängelholms kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för visst innehåll som är publicerat mellan 2018-09-23 och 2020-09-23.

PDF-filer som inte alltid är tillgänglighetsanpassade i enlighet med WCAG:

 • Utredningar och rapporter från externa konsulter.
  Utredningar och rapporter kommer framöver att upphandlas med krav på tillgänglighetsaspekten.
 • Tillfälligt publicerad rapport gällande ett förstudieprojekt om naturturism i Rönne å och Ringsjön.
 • Äldre och gällande detaljplaner med tillhörande utredningar, plankartor, planbeskrivning.
  Lagakraftvunna detaljplaner publicerade efter den 23 september 2020 kommer att vara tillgänglighetsanpassade.
 • Handlingar i kommunens webbdiarie. Tillsammans med andra kunder i nuvarande upphandlat verksamhetssystemet arbetar vi för att en tillgänglig produkt snarast ska erbjudas av leverantören. I kommande upphandlingar finns tillgänglighetskravet med från början.
 • Protokoll och ärendelistor till politiska instanser. Tillsammans med andra kunder i nuvarande upphandlat verksamhetssystemet arbetar vi för att en tillgänglig produkt snarast ska erbjudas av leverantören. I kommande upphandlingar finns tillgänglighetskravet med från början.
 • Vissa taxedokument, till exempel miljöbalkstaxan. Nämnt dokument kommer inte att anpassas annat än vid begäran.
 • Kommunens styrdokument står inför en större revidering och ska bli färre till antal. Därför avvaktar vi med anpassning för tillfället.
 • Vattentjänstplan för Ängelholms kommun, under remisstiden i december 2023 till januari 2024.

Andra tillgänglighetsbrister:

 • Syntolkning och mediealternativ saknas på våra videor.
 • Syntolkning och mediealternativ saknas på webbsändning av kommunfullmäktiges sammanträden.
 • Inte tillräcklig kontrast för vissa länkknappar.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen är lanserad maj 2024, byggd med teknik, design och struktur där tillgänglighet granskas, både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva, med stöd av extern kompetens.

Redogörelsen uppdaterades senast den 29 april 2024.