Granskning av detaljplan Klippanvägens förlängning

Över 180 synpunkter har bearbetats och nu finns ett förslag på hur vägen ska bli med exakt bredd och dragning. Allmänhet, sakägare med flera kan lämna synpunkter på förslaget.

Mellan 11 november och 14 december är detaljplanen för Klippanvägens förlängning öppen för granskning. Det innebär att alla de synpunkter som lämnades in vid samrådet i december 2020 har tagits om hand och bearbetats och att det finns ett förslag som allmänhet, sakägare med flera kan lämna synpunkter på.

Planförslaget i korthet

Den nya vägen innebär stora konsekvenser för naturområdet vid Rönne å där den nya gatan kommer att gå och stadsbilden kommer att förändras mycket. Till de positiva konsekvenserna hör att trafiksituationen inne i centrala Ängelholm blir tryggare och det ger möjligheter att utveckla stadskärnan med trygga och säkra gator.

Planförslag Klippanvägens förlängning. Foto.

Bilden visar hur trafiken kommer att minska och öka om Klippanvägens förlängning byggs.

Trafiken inne i stadskärnan kommer att halveras

Trafikflödet på Klippanvägens förlängning kommer att vara högt. Trafikutredningen som gjorts visar att 8 100 fordon per dygn kommer att passera på den nya vägen år 2037. Samtidigt visar beräkningar visar att trafiken i stadskärnan kommer att halveras. På Skolgatan förbi Stadsparken minskar trafiken med 3 900 fordon per dygn. På Havsbadsvägen minskar trafiken med 7 200 fordon per dygn.

Skiss över var i staden bullret kommer att öka respektive minska. Siffrorna beskrivs i texten. Illustration.

Det blå området visar området bullret beräknas öka om vägen byggs. Det grönmarkerade området visar området där bullret väntas minska.

Bullret kommer att öka nära den nya vägen men minska inne i stadskärnan

Flera beräkningar har gjorts för att ta reda på hur ljudnivåerna påverkas av den nya vägen. Områdena närmst vägen och delar av centrala Ängelholm har utretts. Det blåa området visar områden där bullret kommer att öka mest. Det gröna är där bullret kommer att minska eftersom att trafiken minskar där.

Gestaltningsförslag på hur Klippanvägens förlängning kommer se ut. Illustration.

Vägen som den kan komma att se ut vid tennishallen med ett övergångsställe till Växthusparken. Bilden är en illustration gjord enligt de mått och material som föreslås i planbeskrivningen.

Den nya gatan blir en stadsgata

Bilvägen blir 6,5 meter bred. Gång- och cykelvägen varierar mellan 2,5 m och 3,5 m i bredd. Det blir gång och cykelväg på båda sidor från rondellen vid Östergatan, över Rönne å och fram till ett övergångsställe vid tennishallen. Efter tennishallen blir det gång och cykelväg bara på sidan mot Rönne å.

En illustration av hur vägen kan komma att se ut vid båtstugorna. Till höger ligger båtstugorna på rad. Det finns en trottoar och en väg. Längre fram finns en utfart från en parkering.Illustration.

Illustrationen visar Klippanvägens förlängning som den kan komma att bli vid båtstugorna. Bilden är en illustration gjord enligt de mått och material som föreslås i planbeskrivningen.

Båtstugorna och gamla träd bevaras

Alla båtstugor kommer att kunna stå kvar efter att vägen är klar. De träd som är mest värdefulla kommer att skyddas, för att kunna göra det kommer cykelvägen inte få samma dragning som föreslogs i det första planförslaget.

Nästa steg i arbetet med Klippanvägens förlängning är att synpunkter från gransknignen som pågår till den 14 december samlas in, förslaget kan til viss del revideras. Sedan fattar kommunfullmäktige det slutliga beslutet om detaljplanens godkännande.

Ta del av planhandlingar och utredningar

Ta del av planbeskrivningen i första hand, det ger en helhetsbild och en sammanfattning av alla utredningar. Därefter är det enklare att fördjupa sig i de speciella utredningarna om till exempel buller, trafik eller naturvärden.

Här är en film där ansvarig planarkitekt ger en 20-minuters helhetsbild av planförslaget:

Frågor och svar om Klippanvägens förlängning

Skilj mellan fråga och synpunkt. Det är lätt att ställa en fråga i ett formulär på denna sida eller via telefon. Inom några dagar får du ett svar.

En fråga kan till exempel vara:

  • "Hur bred kommer vägen att bli utanför Fastighet ABC?"

Vill du lämna en synpunkt?

Här lämnar du en formell synpunkt på planförslaget.

En formell synpunkt kan till exempel vara:

  • "Jag anser att vägen kommer att bli för bred vid Fastighet ABC, den kommer att påverka mig som boende då det kommer bli förhöjda bullernivåer med x decibel".

En formell synpunkt innebär att den som lämnar synpunkten vill att något förändras i planförslaget. Synpunkten tas med i arbetet med det fortsatta arbetet med detaljplanen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen

Filmer om Klippanvägens förlängning

Filmerna visar hur vägen är tänkt att gå och varför ansvariga politiker tycker att vägen behövs.

Presentation av de största delarna i planförslaget.

Förändringar, tillvägagångssätt, utredningar med mera.

Så här planeras Klippanvägen

Tomas Fjellner (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden om varför det behövs en väg.

Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande om Ängelholmspaketet och Klippanvägens förlängning.

Edvin Hansson ansvarig planarkitekt för detaljplanen om vägen, bullermätningar och trafik

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-09