Nytt kulturhus i Ängelholm

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Behovet av nya bättre lokaler för kulturhus har varit känt länge. Detta är en grundförutsättning för att kulturhuset ska vara en mötesplats för kulturlivet. Genom åren har flera förslag varit uppe om var ett kulturhus ska ligga i framtiden. Allt från en samlokalisering med stadsbiblioteket, ett kulturhus på stationsområdet och en placering i det nya stadshuset har diskuterats.

11 maj 2022 fattade kommunstyrelsen ett beslut om att frågan ska lösas genom en ny modell där politiker och invånare arbetar ihop i en kommitté. I november 2022 gick startskottet för uppgiftskommitténs arbete med att ta fram förslag till nya och bättre lokaler för Kulturskolan och för kulturlivet i Ängelholm. Kommittén bestod av fem politiker och elva invånare med kulturbakgrund.​

Förslaget till nytt kulturhus är klart

Förslaget innehåller en vision för kulturhuset och idéer kring innehåll, scener, byggnadens utformning, drift och placering. Ett viktigt behov som kommittén betonat är att ytor och rum i kulturhuset behöver vara flexibla så att det kan användas på många olika sätt. Behovet av scener i kulturhuset och hur de ska utformas har också varit ett fokusområde.

Kommittén var även överens om att kulturskolan behöver ha bättre lokaler än idag för att kunna uppfylla sitt uppdrag. Lokalerna behöver vara större, ändamålsenliga och mer tillgängliga. Att kulturskolan blir en del av det nya kulturhuset kan dessutom leda till många fördelar såsom samarbeten och synergieffekter.

Förslaget i sin helhet kan du ta del av här:

Inspiration har hämtats från Danmark

Inspiration för modellen har hämtats från den danske kommunen Gentofte. I Gentofte har man under flera år arbetat framgångsrikt med något man kallar för Opgaveudvalg, översatt till svenska blir det ungefär uppdragsnämnd. Där arbetar politiker, medborgare och andra intressenter tillsammans med många av de frågor som vanligtvis hanteras av fasta politiska nämnder. När nu modellen prövas i Ängelholm är det första steget att fram arbetsformer likt den danska modellen.

Vad händer nu?

Den 29:e april 2024 beslutade kommunfullmäktige att fastställa inriktning för ett nytt kulturhus/kulturskola i enlighet med uppgiftskommitténs förslag. Det beslutades att kommunen ska ta fram en handlingsplan för att genomföra ett kombinerat kulturhus/kulturskola. Handlingsplanen ska innehålla fördjupad lokaliseringsstudie, ambitionsnivå och prioritering. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2024.

Utöver detta ska det tas fram förslag på temporär lokalisering för hela eller
delar av nuvarande kulturskola. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2024.

Deltagare i uppgiftskommittén sitter runt ett bord och pratar. Foto.

Deltagare i uppgiftskommittén på en av träffarna.

Sidinformation

Publicerad:
2022-10-24