Bakgrund

1.2 Bakgrund

Frågan om ett kulturhus i Ängelholm har diskuterats under flera år. Det finns ett stort engagemang i frågan både från invånare, tjänstepersoner och politik.

Sedan 2008 har behovet av ett kulturhus adresserats på olika sätt, då de lokaler som finns att tillgå inte mötte behoven som fanns från kulturskola, föreningsliv och det fria kulturlivet.

Möjligheten till att bygga om Rönnebadet till ett kulturhus utreddes under 2008–2010, men ledde aldrig till några konkreta förslag som förverkligades. Med start 2011 påbörjades ett fördjupat utredningsuppdrag där kulturförvaltningen presenterade ett förslag där stadsbiblioteket blir utgångspunkten i ett kulturstråk. Ombyggnad av stadsbiblioteket planerades möjliggöra en större scen och lokaler som utgör stommen av ett kulturhus. Detta i kombination med Tingshuset och Kronohäktet skulle utgöra ett kulturstråk som skulle möta samtliga aktörers behov. Detta förslag utvecklades med hjälp av arkitektfirma och ett förslag stod färdigt 2014. Av olika skäl genomfördes inte förslaget och frågan pausades. 2021 aktualiserades frågan igen i och med beslut gällande ett nytt stadshus på stationsområdet. Ett förslag lämnades in gällande att bygga en scen i stadshuset och att nya lokaler för kulturskolan byggs i anslutning. När stadshusprojektet utvecklades stod det dock klart att huset inte skulle kunna bli stort nog att inrymma scen och kulturskola. Nytt förslag behövde arbetas fram och beslut fattades om att starta en uppgiftskommitté.

Den uppmärksamhet som frågan om ett kulturhus har fått och fortsätter att få visar på vikten av goda förutsättningar för kulturutövande, kulturskapande och kulturanvändande i en kommun. Att i detalj beskriva kulturens roll för det demokratiska samhället, samhällsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen är inte möjligt i denna rapport. Detta finns istället beskrivit i till exempelvis Region Skånes kulturplan för Skåne 2021–2024, (Region Skåne 2020). Det är dock tydligt att vikten av att kommuner tillhandahåller lokaler för kulturaktörer, både föreningsdrivna och professionella, inte nog kan betonas.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023