Nuläge

I detta avsnitt beskrivs de viktigaste av de lokaler för kulturutövande som finns idag i Ängelholm samt andra rådande förutsättningar för kulturen.

1.3.1 Befintliga lokaler och aktörer

De lokaler som idag finns för scenkonst i kommunens regi är Jarl Kulle-scenen, Nyhemsskolans aula, Stadsbibliotekets hörsal och Järnvägens museums hörsal. Detta kompletteras av scener ägda av föreningar eller liknande. Exempel på detta är Revyteatern och Gripenscenen i Hembygdsparken.

Uppgiftskommittén såväl som tjänsteorganisationen har lyft ett flertal hinder för nyttjandet av befintliga lokaler. Dessa hinder tydliggör att det finns hål i dagens utbud. Jarl Kulle-scenen har kapacitet för att ta in 560 sittande besökare, dock är scenytan begränsad vilket gör att bland annat riksteaterföreningen fått neka arrangemang och produktioner då scenen inte kan möta Riksteaterns krav. Ännu en bidragande faktor till att Jarl Kulle-scenen inte möter dagens behov är dess brist på smidig förvaring i anslutning till scenen. Även stadsbibliotekets scen har begränsningar som gör att flera aktörer inte kan använda den, till exempel scenens storlek, högljudd ventilation som inte passar exempelvis kammarmusik och hissen som är för liten för transport av större instrument.

De lokaler för bildkonst som finns i kommunen idag är Galleri Moment där Ängelholms konstförening är huvudman, Gamla Rådhuset där det finns utställningsmöjlighet för enskilda konstnärer och föreningar, och Kronohäktet som möjliggör utställningsverksamhet för bland annat Konstnärernas Kollektivverkstad (en ideell förening för verksamma konstnärer i nordvästra Skåne). Även bibliotek och Järnvägens Museum kan erbjuda viss utställningsverksamhet. Konstnärernas kollektivverkstad driver också en grafikverkstad i Ängelholm med ekonomiskt stöd från kommunen.

I Ängelholm finns det i dagsläget ett 30-tal kulturföreningar som ägnar sig åt olika grenar av kulturverksamhet. Det finns föreningar som arrangerar kulturupplevelser samt de som fokuserar på kulturskapande i form av allt från teater till kör och fotokonst. Exempel på föreningar är Riksteaterföreningen, Konstföreningen och Kammarmusiksektionen inom Kultursällskapet vilka är betydelsefulla för Ängelholms kulturliv då de erbjuder ett stort antal professionella program till förmån för kommunens invånare.

1.3.2 Kulturskolan

En viktig del i Ängelholms kulturliv är kulturskolan, vars uppdrag är att erbjuda kommunens barn och unga utbildning inom flera kulturområden. Efter ett politiskt beslut 2021 erbjuds även vuxna att gå på kulturskolan. I första hand erbjuds dock barn och unga platserna.'

Kulturskolans uppdrag:

  • att erbjuda kvalitativt högtstående estetisk utbildning för barn och ungdomar i kommunen.
  • att lägga grunden för ett aktivt kulturutövande.att
  • förbereda elever för högre estetiska studier.
  • att vara en resurs i det lokala kulturlivet.
  • att vara en resurs för det lokala skolväsendet.

Det är kurser i musik, teater, dans och konst som erbjuds i dagsläget. Kulturskolan arrangerar föreställningar, konserter och utställningar i egen regi och är ofta delaktiga i offentliga sammanhang i Ängelholms kommun såsom firandet av Sveriges nationaldag, Ljusfesten, studentspelningar med mera. Kulturskolan är även delaktiga i Aktivitet förebygger, som är ett välkänt arbete i kommunen där barns fysiska och psykiska hälsa är i fokus genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Kulturskolan bidrar med ett kulturellt perspektiv och erbjuder musik och teater. Aktivitet förebygger sker på skoltid och är obligatorisk. After School KULTUR är ett annat exempel på samarbete mellan kulturskolan och huvuduppdrag Lärande och familj för årskurs 4–6 ”efter skolan” en dag i veckan. En gång per vecka bedriver kulturskolan även verksamhet på fritidsgården MK-huset. För närvarande har kulturskolan cirka 500 inskrivna elever och 430 barn och unga i kö.

Kulturskolan har cirka 30 medarbetare bestående av pedagoger och lärare inom de olika kurser som erbjuds samt administrativ personal. Kulturskolans lokaler finns på Tingstorget i centrala Ängelholm. De lokaler som kulturskolan använder är ursprungligen ett tingshus. Huset är därmed inte byggt för den typ av verksamhet som kulturskolan bedriver och lektionssalarna är inte ändamålsenliga. Tingshuset är 1 500 kvadratmeter stort men på grund av hur det är byggt kan verksamheten endast använda cirka 60 % av detta. Denna yta är dessutom för liten för att kunna ta in fler elever vilket gör att kön till kulturskolan successivt växter. Husets utformning med snäva korridorer och trappor försvårar också framkomlighet för elever eller personal med rörelsehinder. Tingshuset ger inte heller möjlighet för väntsalar eller gemensamma utrymmen för till exempel föräldrar som är där med sina barn. Det finns inte heller någon scen eller annat utrymme för föreställningar i anslutning till kulturskolan vilket försvårar och begränsar möjligheten för elever att träna på att uppträda, möta publik och känna sig trygg på scen, vilket är en viktig del av undervisningen. Sammantaget gör lokalernas utmaningar att kulturskolan inte har möjlighet att växa och att arbetsmiljön för de anställda blir ohållbar på lång sikt.

1.3.3 Ängelholms befolkning

För att kulturhuset ska vara rätt dimensionerat, ändamålsenligt över tid, möta dagens behov och ta höjd för framtidens är det viktigt att beakta en rad parametrar som beskriver Ängelholms befolkning, till exempel antal invånare, åldersfördelning och befolkningsprognos.

Diagram 1. Antal invånare år 2013-2022 och prognos år 2023-2032

I slutet av år 2022 var antalet invånare i Ängelholms kommun 44 268 och i dagsläget ligger antalet invånare strax under 45 000. Diagrammet ovan visar hur befolkningsmängden ökat mellan 2013 och 2022. Diagrammet visar även hur prognosen ser ut fram till år 2032. Prognosen baseras på hur utvecklingen sett ut tidigare från 1968 och framåt. Baserat på utvecklingen visar prognosen att antalet invånare kan stiga till runt 48 000 till år 2032. I Ängelholms kommun föds och avlider det ungefär 400 personer varje år, det ger ett födelseöverskott som brukar ligga runt 0. Detta innebär att kommunen behöver ha inflyttning och nybyggnation för att öka befolkningen.

Tabell 1. Antal invånare per tätort och åldersgrupp

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB).

Ängelholms kommun har en medelålder på 43,7 år vilket är något högre än Skånes 41,0 år och rikets 41,4 år. Ovan tabell visar kommunens invånare per tätort och åldersgrupp.

Diagram 2. Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)

Förstora bilden

Källa: Kulturrådet.

Kulturskolans nuläge har beskrivits i tidigare stycke utifrån förutsättningar och antal elever. Diagrammet ovan visar hur stor andel av kommunens 6–15 åringar som går i musik- eller kulturskola. Som staplarna visar ligger Ängelholms kommun under genomsnittet för riket. I Ängelholms kommun är cirka 8,7 % av invånarna i åldersspannet 6-15 år elever i kulturskolan. Det är 6,2 procentenheter lägre än rikets genomsnitt. Kulturskolans kapacitet idag är sannolikt en bidragande faktor till att Ängelholm har en så pass låg andel, till exempel är antalet barn i kö nästan lika stort som antalet elever idag.

Tabell 2. Utdrag ur SCB:s medborgarundersökning 2021

Förstora bilden

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

I tabell 2 lyfts frågor från SCB:s medborgarundersökning 2021 ur den sektion som handlar om vad medborgare tycker om bibliotek, kultur och mötesplatser. Tabellen visar att på frågan om vad medborgare tycker om utbudet av ställen för unga att träffas på i kommunen, är det ett negativt resultat där 71 % av de svarande i Ängelholms kommun inte tycker att det är ett bra utbud. Svaret är i linje med svaren i Sverige som helhet vilket innebär att Ängelholm speglar det nationella förbättringsbehovet. I resterande frågor som berör utbud av mötesplatser för äldre, det lokala kultur- och nöjeslivet och kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet kan vi se att Ängelholms kommun har ett resultat som är sämre än Sverige som helhet.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023