Byggnaden

3.8 Byggnaden

Hur det framtida kulturhuset kan se ut och vad som är viktigt med själva byggnaden är ytterligare en aspekt som uppgiftskommittén analyserat. Deltagarna har tagit fram grundtankar kring kulturhusets utseende och utformning genom dialog i gruppen och genom att bygga prototyper tillsammans. Samtidigt som deltagarna har många tankar kring byggnadens utformning betonar de att insidan och innehållet är det allra viktigaste.

3.8.1 Kulturhusets design

När det gäller kulturhusets design är det viktigt för deltagarna att byggnaden syns och är arkitektoniskt intressant samtidigt som den speglar sin omgivning och har effektiva ytor. Byggnaden får gärna vara inbjudande, spännande och ett blickfång i Ängelholms stadsbild – något som man är stolt över som Ängelholmare. Byggnaden får gärna utnyttja något drag som knyter an till Ängelholms identitet, till exempel Rönne å. Vidare får också byggnaden gärna ha både höga och låga delar, både böjd och rak fasad samt både runda och fyrkantiga element för att skapa variation och intressanta vinklar och perspektiv. I bästa fall möjliggör platsen och även husets design framtida utbyggnad ifall behov av det uppstår.

För att befästa att det är just ett kulturhus har kommittén resonerat kring att man kan betona konstverk i och på byggnaden, till exempel genom den politiskt antagna regeln att 1 % av byggkostnaden går till konstverk, alternativt utöka denna siffra.

3.8.2 Materialval

Angående materialval ser gärna deltagarna att det är naturliga och hållbara material såsom trä, tegel eller sten i kombination med stora glaspartier i väggar och tak som möjliggör stort insläpp av dagsljus. Naturligt ljus är viktigt dels för arbetet inne i huset, exempelvis konstnärligt skapande, dels som ett sätt att sudda ut gränsen mellan ute och inne och bjuda in naturen i huset.

3.8.3 Praktiska aspekter vid byggnadens utformning

Deltagarna ser att det vore praktiskt om kulturskolans lokaler kan vara samlade i en egen del av kulturhuset i så stor utsträckning som möjligt, till exempel genom att kulturhuset har flera olika våningar och att då kulturskolan har en egen våning. Kulturhuset kan också ha flera olika entréer. Förslagsvis finns det en stor huvudentré som kan leda in till ett stort gemensamt utrymme där det sedan delar upp sig till de olika delarna, men även att det finns en egen mindre entré direkt till kulturskolan.

Viktigt för kommittén är att utformningen av byggnaden lever upp till de krav som finns ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det behöver till exempel finnas en tydlig skyltning, automatiska dörrar med ramper och andra åtgärder på plats så alla kulturintresserade oavsett förutsättningar kan besöka kulturhuset.

Det är även viktigt att byggnadens design möjliggör enkel lastning och lossning i förhållande till scenen för att göra det så smidigt som möjligt vid olika arrangemang. Viktigt är också att all typ av utrustning med lätthet kan flyttas in i, ut ur eller inom huset. Detta ställer krav på bredd på korridorer, storlek på hissar, med mera. Ska man exempelvis flytta en flygel mellan olika våningsplan och rum krävs en mycket stor hiss och flexibla dörröppningar.

Kommittén har också diskuterat parkering för besökare till kulturhuset och resonerat kring olika möjligheter. Högt prioriterat är att kulturhuset ligger på en plats som är smidig att ta sig till via kollektivtrafik, dock behöver det även finnas parkeringsalternativ. En möjlighet är att hänvisa till andra redan existerande parkeringsplatser, till exempel kommande mobilitetshus vid stationen. Kommittén ser dock att det är önskvärt med parkering nära kulturhuset, till exempel genom att bygga ett parkeringsgarage under jord. En viktig aspekt i frågan är att kunna underlätta för de som arbetar i kulturhuset eller produktioner som är på besök, att de har utsedda parkeringsplatser.

I stycket kring drift och personal lyfts paradoxen om tillgänglighet kontra säkerhet ur ett driftsperspektiv, detta bör även beaktas i designen av byggnaden. Det är viktigt att byggnaden har hög säkerhet för att kunna vara en trygg plats för användarna av huset och för att kunna förvara dyrbara inventarier och instrument samt kunna ta emot arrangemang eller utställningar med kostsamma föremål eller dyrbar teknik. Samtidigt som byggnaden behöver en hög säkerhet vill kommittén inte tappa värdet kring ett tillgängligt och välkomnande kulturhus. Byggnaden behöver därför utformas på ett sätt som lever upp till både kommitténs vision för kulturhuset och gällande säkerhetskrav.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023