Innehållet

3.5 Innehållet

En röd tråd genom uppgiftskommitténs arbete har varit att det är innehållet som är det viktigaste. Att det ska uppfylla de behov som finns idag för kulturskolan men även för kulturlivet i stort i Ängelholm. Föreningar, studieförbund, privata kulturskapare och andra intressenter behöver en plats att samlas för att skapa och dela kulturupplevelser.

3.5.1 Arrangemang

Kulturhuset ska ha kapacitet att ta emot en bred variation av evenemang. Scenkonsten är en central faktor i kulturhuset. Scenerna i huset ska vara användbara för till exempel teater- och dansföreställningar, konserter i olika genrer från klassiskt till rock som framförs av allt ifrån etablerade artister och orkestrar till unga nystartade band.

I kulturhuset ska det finnas goda möjligheter att arrangera workshops av olika slag både fokuserat på skapande och utifrån ett folkbildningssyfte.

Olika former av bildkonst, skulpturer eller film- och fotokonst ska kunna ställas ut i kulturhuset. Kapacitet bör finnas för att ta emot såväl lokala konstnärer som nationella och internationella.
För att kulturhuset ska fyllas ytterligare och bli en mötesplats som motverkar ensamhet i kommunen ska det även vara möjligt att anordna streaming av stora evenemang så som Melodifestivalen eller nyårskonserten från Wien som vanligtvis följs av många via digitala medier hemifrån.

Föreläsningar och författarbesök är en annan typ av evenemang som ska kunna arrangeras i kulturhuset i viss skala, dock finns även stadsbiblioteket för detta syfte. Föreläsare eller författare som drar stor publik kan lämpligen ta plats i kulturhuset. Det skapar också samarbetsmöjligheter med biblioteken i kommunen.

Ett välplanerat och välutrustat kulturhus med en bra lokalisering främjar även möjligheten till samarbete med andra kulturskolor och kulturetablissemang. Att genomföra festivaler i olika musikgenrer är ett exempel på samarbetsmöjligheter som kan ta plats i Ängelholms kulturhus.

3.5.2 Ytor

För att kunna ge plats åt denna bredd av arrangemang krävs olika typer av ytor som möjliggör allt ifrån utställningar, föreställningar och repetitioner till socialt umgänge, förvaring och transport av instrument och material med mera. Uppgiftskommittén anser att det är centralt med rum anpassade för skapande som är tillgängliga för föreningar men även för enskilda att boka via ett smart system. En övergripande tanke som kommittén lyft gällande ytor och rum är att flexibilitet är mycket viktigt för ett brett användande av kulturhusets delar. Ett sätt att skapa flexibla ytor är genom att planera in möjlighet att på ett enkelt sätt stänga av vissa ytor när behovet finns för mindre utrymme och detsamma för att skapa större utrymmen när det behövs. En del rum avsedda för skapande har dock specifika behov att ta hänsyn till och kan inte lika lätt ändras. Rum för skapande innebär exempelvis repetitionslokaler, för teaterproduktioner, musiker och band, i olika storlekar som är ljudisolerade för att inte störa andra aktiviteter i kulturhuset. Det innebär även inspelningsstudio och produktionsrum för skapande av podcasts, inspelning av musik eller annan ljudkonst i olika former. En del av rummen såsom ovan nämnda exempel och även danssalar och ateljé kräver specifik utformning där rummens yta, takhöjd, golvmaterial, teknisk utrustning, ventilation med mera behöver planeras noggrant inför en byggprocess för att rummen ska bli ändamålsenliga och därmed användas i högst möjliga utsträckning. En annan typ av rum som även det är viktiga för att möjliggöra skapande är kontorsliknande rum i varierande storlek som kan användas av till exempel filmskapare som sitter med egen utrustning och arbetar eller i planeringsarbete inför projekt eller samarbeten mellan kulturutövare.

För att det som skapas i kulturhuset ska kunna delas med besökare krävs yta för scenkonst och olika utställningsformer. Scener är en given del av denna yta och har redovisats mer utförligt i separat stycke tidigare. För att scenerna, och framför allt den större scenen som vi refererar till som huvudscenen, ska möta de krav som arrangemangen sätter krävs att det är lätt att lasta och lossa material samt att det finns väl tilltagen förvaring i anslutning till scenen. Just förvaringen är mycket viktig både i anslutning till scenen och i andra delar av kulturhuset. En erfarenhet som lyfts av deltagarna i uppgiftskommittén är att väl tilltagen förvaringsyta är avgörande för ett kulturhus funktionalitet men att det ofta är något som glöms bort i planeringen och utformningen. Det är även viktigt att förvaringsrummen är säkra och låsbara. Vikten av väl tilltagen förvaringsyta var även en lärdom som drogs utifrån kommitténs studiebesök på kulturhuset Najaden i Halmstad.

Uppgiftskommittén har kommit fram till att Kulturhuset även behöver innefatta utrymmen som möjliggör utställningar för olika konstformer, såväl bildkonst som skulpturer och fotokonst med mera. För att det ska finns plats för konstnärer som är i olika skeden av sitt skapande bör kulturhuset ha en konsthall och en enklare utställningsyta. Konsthallen ska utformas för att uppfylla krav som finns gällande luftfuktighet, säkerhet och försäkring med mera och ha ett välplanerat ljusinsläpp och adekvat teknik. Företrädesvis är konsthallen avskärmad och låsbar för att konstverken ska skyddas och vernissager ska kunna hållas utan störningsmoment. Utställningsytan utöver konsthallen är även den viktig, dock är kraven inte så pass specifika som för en konsthall. Det kan exempelvis röra sig om en yta i anslutning till ett café eller en foajé. Kommittén belyser hur viktigt detta är för att både lokala konstnärer och väletablerade internationella konstnärer ska kunna ha en given plats i kulturhuset.

En erfarenhet som diskuterats på kommitténs möten såväl som på besöket på kulturhuset Najaden var vikten av att skapa ett naturligt flöde i kulturhuset. Detta blir ytterst påtagligt vid stora förställningar där det i många kulturhus bildas trängsel och långa köer till toaletter, garderob med mera. För att skapa ett naturligt flöde av besökare är det viktigt att det finns en foajé i anslutning till huvudscenen vars storlek bestäms utifrån antalet sittplatser i salongen. Antal toaletter bör vara samstämmigt med antalet besökare som går att ta emot i kulturhuset. Det är även viktigt att det finns en välfungerande och stöldsäker garderob som även den har kapacitet i förhållande till salongens storlek. Kommittén har även lyft låsbara förvaringsskåp för besökare som en praktisk aspekt som kan gynna flödet i huset samtidigt som det ger en känsla av trygghet.

För att främja kulturhusets funktion som en mötesplats anser uppgiftskommittén att det ska finnas en restaurang och/eller ett café i kulturhuset. Detta ska dels bli en plats där elever och vuxna kan fika innan kulturskoleaktivitet, där individer kan sitta och diskutera tankar om utställningar, hitta samarbetsvägar och få ta del av en välkomnande miljö. I anslutning till evenemang kan det serveras tilltugg och dryck, vilket innebär att denna del av verksamheten bör ha utskänkningstillstånd. Att inkludera denna typ av verksamhet i kulturhuset skulle höja helhetsupplevelsen och det kan även locka nya besökare till att ta del av kultur.

Klicka på bilden för att se hela illustrationen över visionen för kulturhuset.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023