Praktiska behov

3.6 Praktiska behov

För att uppgiftskommitténs vision för kulturhuset ska kunna förverkligas och fylla de behov som identifierats är det viktigt att kulturhuset ges rätt förutsättningar utifrån en rad olika praktiska aspekter.

3.6.1 Tekniska förutsättningar och utrustning

Uppgiftskommittén ser de tekniska förutsättningarna som en grund för hur kulturhuset kommer att användas. Det är centralt att tekniken i alla hänseenden är användarvänlig, flexibel och adekvat. Tekniska verktyg blir en allt större aspekt i samhället som stort, och även så även inom kultur. Det kan handla om ljud- och ljussättning som är föränderlig och anpassningsbar till olika utställningar eller föreställningar, hård- och mjukvara för digitalt kulturskapande och delande, eller digitala biljettkassor. För att kulturhuset ska användas i största möjliga utsträckning och användaren ska få en positiv upplevelse ska teknik som är lätt att förstå och använda prioriteras.

Mycket av tekniken är kopplad till scenerna men det finns flera ytor i kulturhuset som kräver en god ljussättning och ljudanläggning, till exempel ateljéer, danssalar och utställningslokaler. En god ljussättning och annan smart teknik kan förhöja helhetsupplevelsen av en konstutställning och ge konstnärer fler skäl att vilja ställa ut i Ängelholms kulturhus vilket stärker husets attraktivitet och främjar utbudet av kultur i Ängelholm.

För att nå en hög beläggning i kulturhusets olika ytor är det fördelaktigt att det finns utrustning såsom inspelningsutrustning, kamera och andra verktyg att låna eller hyra mot en kostnad. Detta är viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv då kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett ekonomiska medel.

En mer detaljerad beskrivning av de tekniska behoven finns i Bilaga 1 Uppgiftskommitté kulturhus behovssammanställning.

3.6.2 Drift och personal

Uppgiftskommittén lyfter fram att personal som är kunnig, trevlig och har ett gott bemötande är en viktig faktor för att skapa en god stämning som gör att besökarna vill vara i kulturhuset. Eftersom det inte finns något kulturhus i Ängelholm i dagsläget är dessa nya funktioner som krävs för att kulturhuset ska drivas men även hållas levande och bli den mötesplats som kommittén efterfrågar. Kommittén poängterar därmed vikten av att säkra driften ekonomiskt flera år framåt för att kunna driva kulturhuset på ett hållbart sätt. En god drift i form av personal och andra praktiska aspekter är av stor vikt för hur nyttjandet av kulturhuset kommer att se ut.
Det är av stor vikt att det finns en funktion i form av en personalresurs som knyter samman kulturskolan och kulturhusets övriga delar för att inte riskera att det upplevs som två separata verksamheter. Kulturskolan är en central del i kulturhuset som helhet och de olika delarna behöver samexistera och växa ihop. Denna funktion knyter an till en roll som uppgiftskommittén beskriver som central, vilket är en samordningsfunktion eller arrangör som binder ihop kulturella intressenter i samexistens och inspirerar, planerar och fyller kulturhuset. Arrangören utgör även kulturhusets kontaktpunkt för bokningar och planering av olika evenemang och är den som intressenter vänder sig till när de vill spela på någon av scenerna, anordna workshops eller liknande. Denna typ av funktion gör kulturhuset tillgängligt för väletablerade akter såväl som unga med intresse för kultur som vill stå på scen och dela med sig av sitt skapande.

Uppgiftskommittén lyfter även att det är avgörande att det finns tekniker som arbetar i huset för att sköta eller instruera kring digital och analog teknik. Det möjliggör för föreningar, lokala band, kulturskola och besökande produktioner med mera att smidigt använda sig av tekniken som finns på ett optimalt sätt och skapa helhetsupplevelser. Större kommersiella produktioner har i många fall tekniker anställda och då förenklar en lokal tekniker inkoppling av eventuell medhavd utrustning.

För att kulturhuset ska kännas välkomnande och gynna ett naturligt flöde behövs också en eller flera foajévärdar vid större evenemang som kan förmedla trygghet till besökarna med vägvisning och svar på frågor. Kommittén har även diskuterat en funktion motsvararande en reception. Ett levande kulturhus behöver ha en funktion som möter besökare, är behjälplig i bokning av kurser, assisterar vid biljettköp och liknande.

Kommittén uppmärksammar även behov av lokalvård för att kulturhuset ska hållas i ett gott skick. Detta är av stor vikt för att helhetsupplevelsen ska vara god.

Utöver praktiska funktioner för husets drift har tankar lyfts om funktioner med sakkunskap till exempel inom digital konst och film som kan anordna tillfällen för enskilda skapare/kreatörer att komma till kulturhuset för handledning i olika projekt. Detta för att stärka enskilda aktörers plats i kulturlivet.

Ett av värdeorden som uppgiftskommittén arbetat fram är tillgänglighet. Tillgänglighet i detta sammanhang berör till exempel kulturhusets öppettider. Generösa öppettider ger användaren större frihet vilket kan underlätta för de som vill konsumera eller skapa kultur men som har andra sysselsättningar att förhålla sig till såsom skola eller arbete. Kommittén ser en vinning i att nyttja teknik på olika sätt som möjliggör en effektiv drift men ger generösa öppettider såsom ”meröppet” på kommunens bibliotek.

Det är viktigt för kommittén att skapa ett tillgängligt och välkomnande kulturhus som samtidigt är säkert och tryggt. Vid studiebesöket på kulturhuset Najaden diskuterades denna utmaning som där beskrevs som en paradox. Önskan om ett tillgängligt och välkomnande hus med ett naturligt flöde sätter krav på säkerhet. Uppgiftskommittén ser därför att det är nödvändigt att inkludera kunniga inom säkerhetsfrågor i utformningen av kulturhuset. Detta för att garantera att det byggs på ett sätt som möjliggör ett välkomnande hus som även är tryggt och säkert för besökare och ger en god arbetsmiljö för alla som arbetar där. Exempel på åtgärder att beakta i utformningen är ett bra och välfungerande larmsystem som tillåter att huset görs tillgängligt i sina olika delar utan att öppnas upp helt.

För uppgiftskommittén är det av stor vikt att kulturhuset byggs för användaren. Det ska vara smidigt att ta sig till kulturhuset, vistas där och ta sig hem. Detta oavsett om ditt besök kretsar kring kulturskola eller andra aktiviteter och evenemang i kulturhuset. En del som lyfts i arbetet är just parkeringsmöjligheter. Det ska vara säkert och smidigt att lämna barn för lektioner på kulturskolan. Det ska också vara smidigt för de som arbetar i kulturhuset. Kulturskolans lärare och övrig personal i huset bör ha ett avgränsat parkeringsområde just för att underlätta när de ska transportera instrument eller annan utrustning. Detta parkeringsområde bör även ha plats för utövare som kommer till kulturhuset för att spela, leda workshops, delta i en dansföreställning eller liknande. Praktiska aspekter så som dessa är av stor vikt för hur utövare och personal upplever kulturhuset. Praktiska lösningar färgar deras upplevelse, vilket i sin tur styr hur benägna de är att återkomma och även deras rekommendation till andra aktiva utövare.

Uppgiftskommittén ser en vikt i att det redan från start arbetas med att alla ska få plats i kulturhuset. Det kan bli motsättningar i att ha undervisningsverksamhet för barn, professionella aktörer och amatörer i samma sammanhang då behoven skiljer sig åt. Därför behöver frågan arbetas med aktivt från start, exempelvis genom att undersöka till vilken grad lokaler och andra resurser kan samnyttjas. Kulturhuset ska vara en helhet där kulturskolan är en stor del som samtidigt samarbetar och smälter ihop med resterande delar av kulturhuset.

Kulturhusets drift är avgörande för hur det upplevs för invånare och besökare. Driften är även grunden för ett kulturhus som skapas efter uppgiftskommittén värdegrund.

3.6.3 Användning av kulturhusets lokaler

Uppgiftskommittén har vid flera tillfällen lyft diskussioner kring kostnader för användande när det kommer till nyttjande av kulturhusets olika ytor och faciliteter. Kommittén betonar vikten av att rum anpassade för skapande är tillgängliga för föreningar och för enskilda att boka via ett smart system. Hur kostnaden ska se ut för bokning av till exempel replokaler, scener och inspelningsstudio är komplext. Förslagsvis tas det fram separata taxor för föreningar, kulturaktiva ungdomar, kommersiella produktionsbolag och liknande. Taxorna måste följa en struktur som går i linje med kommunal likställighetsprincip. Detta för att kulturhuset ska vara tillgängligt även för de som inte har stora ekonomiska resurser att lägga på sitt kulturskapande. Ett exempel är nystartade band bestående av tonåringar som vill dela med sig av sin musik och sällan har en budget för att hyra denna typ av lokaler. För att föda vidare ett växande kulturliv i Ängelholm behöver även dessa aktörer ges möjligheten att ta plats.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023