Uppgiftskommitténs vision för kulturhuset

3.2 Uppgiftskommitténs vision för kulturhuset

Vid uppgiftskommitténs första träff i november 2022 fick de arbeta gruppvis med att skriva ner ord som beskriver hur de vill att Ängelholms kulturhus ska upplevas. Genom diskussion utifrån sina olika perspektiv som kulturintresserade invånare och politiker resulterade arbetet i sex gemensamma värdeord som förenade deltagarnas visionära bild av kulturhuset. Denna visionära bild förstärktes och bekräftades sedan under kommande träffar i kommittén. Följande ord beskriver de värden som uppgiftkommittén anser ska genomsyra kulturhuset i Ängelholm:

Kulturhuset i Ängelholm är välkomnande – både genom byggnadens arkitektoniska utformning, placering och dess innehåll. På kulturhuset ska alla känna sig trygga och välkomna. Välkomnandet bidrar till att huset blir ett vardagsrum för Ängelholmarna. Oavsett om syftet med ditt besök är en lektion på kulturskolan, att titta på en utställning, att spela in musik med ditt band eller att utforska nya sammanhang finns det plats att socialisera, att diskutera kultur med andra intresserade och ta del av olika typer av skapande. Ängelholms kulturhus ska utgöra en mötesplats som förenar människor, en social plats dit man kan gå för att ta del av kultur tillsammans, en plats som motverkar ensamhet och isolering. Genom flexibla rum kan kulturhuset också bli en plats där föreningar kan anordna sociala aktiviteter och där individer kan träffas utifrån sina behov och önskemål. Det kan röra sig om grupper och personer som inte är föreningsburna och inte har tillgång till exempelvis en föreningslokal att träffas i. Exempelvis ungdomar i tillfälliga intressesammanslutningar, grupperingar inom HBTQI+, eller andra grupper.

Kulturhuset ska vara flexibelt, för att kunna möta behoven hos olika kulturformer men även för att bemöta de behov som kan uppkomma längre fram. Kulturens uttryck och former är ständigt föränderligt och därmed även dess behov. Därför är det viktigt att bygga in flexibilitet för att lokalerna ska kunna möta dagens mångsidiga behov men även vara ändamålsenliga för framtida behov. Tillgänglighet ska genomsyra kulturhuset i Ängelholm både fysiskt och digitalt. Huset ska vara anpassat på så sätt att det inte begränsar användandet för individer med fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsvariationer. Ålder ska inte vara en begränsande faktor i Ängelholms kulturhus. Kulturhuset ska ha ett innehåll som främjar generationsöverskridande möten och det ska finnas en dragningskraft för kulturintresserade av alla åldrar.

"Ett kulturhus som skapas och drivs i enlighet med kommitténs vision skapar stolta Ängelholmare", citat av en kommittédeltagare.

Vidare anser uppgiftskommittén att det är viktigt att kulturhuset i Ängelholm har en tydlig målbild för innehållet och att det väcker känslor och berör så att besökare inte lämnar kulturhuset likgiltiga. Kulturhuset ska vara fyllt av konst i olika tappningar som väcker känslor, tankar och diskussion. Kommittén vill att besökaren ska få upplevelsen att leva vidare genom att berätta om den för vänner och bekanta och på så sätt få nyfikenheten att väckas hos andra.

Det är även av stor vikt att kulturhuset har en hög digital närvaro, både genom sociala medier och en egen webbsida där det tydligt går att utläsa vilka evenemang som arrangeras samt praktisk information kring dessa. Kulturhusets digitala närvaro ska väcka uppmärksamhet, öka tillgängligheten och skapa nyfikenhet.

Ett kollage med olika bilder som symboliserar visionen för kulturhuset. Foto.

Klicka på bilden för att se hela illustrationen över visionen för kulturhuset.

Gå till startsidan
Ängelholms kommun
Årsredovisning
2023