Ängelholmspaketets avsiktsförklaring

Nedan följer den politiska avsiktsförklaringen i sin helhet. Den är signerad av Robin Holmberg (M), Patrik Ohlsson (SD), Liss Böcker (C), Jim Brithén (EP), Sonny Rosén (L), Anna Marie Lindén (MP) och Linda Persson (KD). Avsiktsförklaringen arbetades fram i augusti och beslutades i kommunfullmäktige på mötet den 30 september 2019.

Avsiktsförklaring

Skäl och bakgrund

Vi som politiker har ett gemensamt ansvar för att lösa trafikfrågan i Ängelholms kommun. Ängelholm växer, därför krävs handling.

Vi vill samarbeta för att ta fram en helhetslösning – Ängelholmspaketet. För att kunna göra detta krävs att vi kan hitta lösningar på både kort och lång sikt, som är hållbara över tid. Arbetet kommer att ske i etapper. Vi är överens om att konkreta åtgärder behöver genomföras nu.

Vi är överens om – Vision

 • Stadskärnan är först och främst för människor, inte för bilar.
 • Vi vill utveckla en attraktiv och hållbar stadskärna som är en helhet.
 • Vi vill skapa plats för människor och möten i stadskärnan.
 • Vi vill ta tillvara stadens läge vid havet och utveckla tillgången till stranden för både invånare och besökare.
 • Vi vill ha en tillgänglig och säker infrastruktur för alla trafikanter.
 • Vi vill lösa trafikförsörjningen till Resecentrum, de nya bostadsområdena och till havet.
 • Gröna områden är viktiga i stadsbilden.

Vi är överens om – Riktmärken etapp 1

 • Vi vill minimera trafiken i stadskärnan.
 • Det ska vara lätt att hitta, förflytta sig och att upptäcka Ängelholm.
 • Klippanvägens förlängning behövs som ett första steg för att lösa trafikförsörjning till stationsområdet och de nya bostadsområden, samt för att avlasta stadskärnan från biltrafik.
 • Cykeltrafiken ska utvecklas.
 • Nya GC-broar ska knyta ihop stadskärnan med nya bostadsområden.
 • Stadsparken ska utvecklas som mötesplats.
 • Växthustomten ska utvecklas som rekreationsområde.

Vi börjar med

Att underteckna denna avsiktsförklaring för behandling i kommunfullmäktige i september 2019.

Att föreslå kommunfullmäktige lämna uppdrag om följande

Sex fokusområden ska utredas:

 • Utbyggnad av Klippanvägens förlängning inleds.
 • Utveckling av stadsparken med Skolgatan, Kamengatan och norra Storgatan.
 • Utveckling av cykeltrafiken – cykelvägar ska byggas och GC-broar ska projekteras.
 • Utveckling av Växthustomten och närliggande områden som grönområden.
 • Utveckling av å-rummet på sträckan från Nybron – Pyttebron – Reningsverket.
 • Utveckla en handlingsplan med etapper – "Ängelholmspaketet"

Tylösand den 16 augusti 2019

Signerat av:

Robin Holmberg (M)

Patrik Ohlsson (SD)

Liss Böcker (C)

Jim Brithén (EP)

Sonny Rosén (L)

Anna Marie Lindén (MP)

Linda Persson (KD)

* En avsiktsförklaring är ett förberedande avtal som kan upprättas mellan parter för att till exempel skapa arbetsro och ramar för kommande förhandlingar om ett slutligt avtal.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-24