Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

Som en del i utvecklingen av Stationsområdet behöver vatten- och avloppsnätet förnyas och förstärkas. Det görs för att anpassa kapaciteten till de nybyggnationer som är planerade i området de kommande åren.

Samtidigt skapas en helt ny gatumiljö med gång- och cykelbanor, trädplanteringar och nya markbeläggningar.

Första steget är att byta ut ledningarna, fram till tomtgräns, i delen Nybrovägen och Industrigatan. Arbetet kommer att börja i den nordvästra delen, runt fastigheten Sockerbruket 11, för att samordna arbetet med bygget av Ängelholmshems nya boenden.

Etapp 1

Omfattar nya vatten- dagvatten- och spillvattenledningar i västra delen av Nybrovägen, från Industrigatan fram till Hantverkaregatan och även ny vattenledning i Industrigatan.

Gatorna i den första etappen återställs till en början till liknande standard som de ser ut idag. Det för att byggtrafiken till Ängelholmshems nybyggnation ska kunna nyttja gatan optimalt under byggtiden utan allt för stor påverkan på övrig trafik.

Etapp 1 har byggstart i november 2018 och ska vara färdigställd i början av 2019. Nybrovägen och Industrigatan kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik.

Etapp 2

Omfattar resterande del av Nybrovägen, dvs från Hantverkaregatan och österut fram mot Havsbadsvägen.

Här kommer vatten- dagvatten- och spillvattenledningar att bytas ut och dessutom kommer gatan att få ett helt nytt utseende med gång- och cykelbanor, smalare körbana och växt- och trädplanteringar, vilket kommer skapa en säkrare trafikmiljö.

Etapp 2 beräknas ha byggstart när etapp 1 är färdigställd och ska vara klar under kvartal 3 2019. Nybrovägen kommer periodvis att vara avstängd för genomfartstrafik.

Etapp 3

Omfattar ny gatumiljö på västra delen av Nybrovägen, motsvarande etapp 1. Här kommer det också bli nya gång- och cykelbanor, smalare körbana och växt- och trädplanteringar vilket kommer skapa en säkrare trafikmiljö. Även Industrigatans östra sida kommer få ny gång- och cykelbana.

Etapp 3 beräknas ha byggstart när etapp 2 är färdigställd och ska vara klar under slutet av 2020 eller början av 2021, så att det är färdigt i samband med att inflyttning sker i de nya lägenheterna som Ängelholmshem bygger.

Periodvis kommer Nybrovägen vara avstängd för genomfartstrafik och Industrigatan kommer ha ett körfält avstängt.