Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Utbyggnaden av Ängelholms avloppsreningsverk är ett delprojekt i Stora VA-utbyggnaden.

Vad ska vi göra?

Befolkningsökningen i kommunen kräver delvis ändrad verksamhet vid Ängelholms avloppsreningsverk. I enlighet med miljöbalken har Ängelholms kommun lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om fortsatt verksamhet vid Ängelholms avloppsreningsverk samt utsläpp av renat avloppsvatten i Rönneå. Kommunen inväntar nu svar från Länsstyrelsen.

Bakgrunden till ansökan är att en succesivt ökad hushållsanslutning och den förväntade befolkningsökningen de närmaste åren innebär en ökad belastning på Ängelholms avloppsreningsverk. Vissa om- och tillbyggnader av avloppsreningsverket kommer att krävas på såväl kort som lång sikt. Ansökan kommer att medföra en del fysiska förändringar. Reningsverksområdet måste utökas för att bereda plats till nya bassängenheter, men utbyggnaden kommer i huvudsak ske inom avloppsreningsverkets nuvarande tomt.

Uppdatering av nuvarande tillstånd

Nuvarande tillstånd från 1983 och 1996 anger att behandling av avloppsvattnet ska ske i Ängelholms avloppsreningsverk och efter behandling ska utsläpp av renat avloppsvatten ske i Rönneå. Tillståndet medger utsläpp av avloppsvatten från maximal anslutning av 37 000 personekvivalenter (pe). Den förändrade verksamheten innebär att reningsverket i framtiden kan belastas med avloppsvatten motsvarande en högsta genomsnittlig veckobelastning på 62 000 pe.

Verksamheten vid en avloppsreningsanläggning antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan på människor eller på miljön enligt miljöbalkens bestämmelser och är alltså inte specifikt för just Ängelholms avloppsreningsverk. I dessa fall ska ett utökat samråd med miljökonsekvensbeskrivning genomföras.

Kommunen tog emot synpunkter med anledning av ansökan till och med 25 november 2013. Det fullständiga skriftliga underlaget kopplat till samrådet hittar du via länken i högerkolumnen.

Miljöaspekter tas i beaktning

Förändringarna medför ökade utsläpp av renat avloppsvatten till Rönneå som en följd av den successivt ökade anslutningen. Utsläppen till luft på grund av ändringarna blir marginella och ändringen innebär inte några ytterligare bullerstörningar utöver vad som är kopplat till något fler transporter till och från anläggningen. Risken för lukt kommer att ägnas extra uppmärksamhet vid de framtida anläggningskompletteringarna. Användningen av kemikalier och energi kan både komma att öka och minska beroende på kommande processval – de totala förändringarna bedöms dock som relativt begränsade.

En del av Stora VA-utbyggnaden

Tillbyggnaden av Ängelholms avloppsreningsverk är en del i Ängelholms kommuns satsning Stora VA-utbyggnaden. En omfattande utbyggnad av nya överföringsledningar för vatten och avlopp i Ängelholm är en förutsättning för att kunna försörja de nya bostads- och industriområden som planeras i kommunen och för att Ängelholm ska kunna välkomna fler nya invånare.

Relaterad information