Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vatten- och avloppsledningarna i området är gamla och dåliga och behöver därför bytas ut. I samband med detta kommer även villagatorna att återställas med helt ny asfaltering. Dessutom kommer trafikmiljön att förbättras med nya övergångsställen, gång- och cykelvägar och förbättrad belysning. Detta arbete är en fortsättning på tidigare ombyggnad av vatten- och avloppsnätet i Munka Ljungby. Arbetena förväntas pågå till sommaren 2019.

Vad ska vi göra?

 • Byte av dricksvatten-, dagvatten- (1) och spillvattenledningar (2) i gatan fram till tomtgräns.
 • Nyanläggning av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar).
 • Gator återställs efter hand med ett grövre asfaltslager, den slutgiltiga asfaltbeläggningen utförs cirka 1 år efter färdigställandet för att undvika sättningar av gatan.

(1) Dagvatten är det vatten som kommer från husdränering, tak- och regnvatten och som ska vidare till vattendrag.

(2) Spillvatten är det vatten som kommer från toalett, dusch, tvättmaskin, med mera och som ska vidare till reningsverket.

 

Tidplan

 • Arbetena förväntas pågå till hösten 2019.

 

Vad händer just nu?

 • Just nu pågår arbete med återställning av asfalt, linjemålning och justering av de tomter som vi har grävt i.
 • Trädplantering kommer att utföras under hösten 2019.

 

Så här påverkas du

 • Under arbetet kommer det periodvis vara begränsad framkomlighet. Ängelholms kommun och entreprenören arbetar för att ni ska påverkas så lite som möjligt. Information om aktuellt trafikläge kommer att skickas ut löpande under byggtiden.
 • Boende kommer fortfarande komma fram till sina hus och verksamheter. Arbetstiden är 07:00-16:00
 • Murar och staket kan behöva demonteras för att ansluta servisledningar (ledningar mellan huvudledning i gata och fram till fastighetsgräns) och för att få en säker arbetsmiljö. Demontering utförs av entreprenören och återställs till befintligt skick.
 • Berörda fastigheter kommer att besiktigas innan med avseende på vibrationsskador innan arbetet startar. Besiktningen utförs av företaget Bergsäker på uppdrag av Ängelholms kommun.
 • Under arbetena kan vattnet till fastigheter behöva stängas av tillfälligt. Mer information kommer att delas ut till berörda senast 3 dagar innan vattenavstängning.
 • Vatten och avlopp går att använda precis som vanligt, om ni inte får någon annan information.
 • Grenar och buskar som hänger utanför tomtgräns, ska kapas av fastighetsägaren. Fri höjd över körbana ska vara minst 4,7 meter.
 • Vi hoppas att ni har överseende med de störningar i form av buller och begränsningar i framkomlighet som vi kommer att orsaka under byggtiden.
Illustration2
Illustration1