Beskrivning av projektet

Mellan Mejeribron och Tegelbruksbron finns behov av att byta ut en äldre träspont som håller åkanten och gatan på plats. Detta för att säkra åkanten och gatan mot påverkan av åns rörelser.

En ny stålspont (stålplank) kommer att slås ner utanför den befintliga muren för att förstärka slänten. Det gamla räcket och pelarna kommer att bytas ut till ett nytt och trottoaren anpassas till det nya läget för sponten/kantbalken mot Rönne å.

Körbanans utseende kommer inte att ändras alls. Enbart trottoaren kommer att anpassas till de nya bredderna och förses med asfalt istället för de plattor som ligger där i dag.

Vad händer just nu?

Trafiken kommer att gå som den gör nu dvs södergående körfält kommer att vara öppet för trafik söderut och den norrgående filen är avspärrad för trafik och hängnas in.

Nu pågår forning för den krönbalk som ska ligga uppe på kronstruktionen för att skydda och skapa ett avslut mot gatan och staketet som ska monteras. Detta ska pågåå i ca 6 veckor.

Tidplan

Själva spontslagningen och borrningen av stag är klar tillsammans med nedläggning av dagvattenledningar.

Nu återstår gjutning av krönbalk i betong, montering av staket, uppbyggnad av trottoar och gata och därefter asfaltering.

Tidplanen är fortfarande satt till att vi ska vara färdiga i slutet av Maj.

Sponten från Å-sidan

Nerdrivning av spontplank pågår

Rivning och sortering av befintligt staket.

Nuvarande utseende på slänten ner mot Rönneå