Translate

Lyssna

För bästa upplevelse och funktion av denna webbplats vänligen aktivera javascript.

Beskrivning av projektet

Vad ska vi göra?

I Kyrkogatan, centralt belägen i Munka Ljungby, ska kommunens VA avdelning byta ut och kapacitetsöka en äldre vattenledning. Samtidigt passar vi på att byta ut spill- och dagvattenledningar på strategiska platser, framförallt i korsningarna med andra gator. En del ledningar sparar vi och relinar instället. Detta innebär att man klär ledningen med en strumpa invändigt och på så vis förlänger livslängden med många år utan att behöva gräva ner en ny ledning.

Starten är planerad till V34-35 och kommer att pågå året ut.

Vi börjar med nerläggning av den nya vattenledningen. Detta arbete startar i norr och drar sig söder ut efterhand.

Då vattenlednignen är nerlagd kan arbetet med avloppsledningarna i korsningarna samt reliningsarbetet påbörjas.

Före och efter!?

Hur kommer gatan att se ut efter att vi är klara?

Denna kommer att se likadan ut förutom att de delar som kommunen grävt upp blir att nyasfalterade och tillsnyggade. Kommunen har ingen riktig påverkan på gatans utformning då denna ligger hos Trafikverket som är väghållare. Därför hänvisar vi alla frågor om utformning av gatan och hastighetsdämpande åtgärder till trafikverket.


Besiktning av fastigheter och gata

Bergsäker är ute och besiktigar fastigheter i den zon som beräknas vara inom riskområdet.  Detta protokollförs så att en jämförelse kan göras före och efter entreprenaden vid behov. Separat kontakt kommer att tas med de boende angående detta.

Störningar

Arbetet kommer att bedrivas under normal arbetstid dvs 0700 - 1600.

Det kommer att bli utökad trafik med lastbilar och maskiner i samband med att schaktmassor ska transporteras bort och till byggarbetsplatsen.

Vibrationer kommer också att förekomma framförallt i samband med återfyllnad med massor i gropen då detta ska packas för att göra gatan stabil. Vi uppmanar er att återkoppla till manskapet på plats om det upplevs vara onormalt mycket vibrationer.

Trafik och omledning

Trafiken kommer att påverkas varför vi rekommenderar de som kan (genomfartstrafik) att välja annan väg, exempelvis Ellenbergavägen eller Ljungsgårdsleden. Efterhand som arbetet fortskrider kommer Kyrkogatan att stängas kvartersvis (etappvis) varvid man leder om trafiken via angränsande gator.

VI BER BILISTER ATT TÄNKA PÅ DE BOENDE LÄNGS OMLEDNINGSSTRÄCKORNA GENOM ATT HÅLLA EN LÅG HASTIGHET I KVARTEREN.

TUNG TRAFIK KÖR MED FÖRDEL VIA VÄG 114 OCH LJUNGSGÅRDSLEDEN ISTÄLLET.

Fastighetsägare ska kunna komma in till sina tomter men det kan i bland vara lite begränsat med utrumme.

Avstängning av vatten (och avlopp)

Då det blir aktuellt med avstängning av vattnet kommer de berörda fastigheterna att meddelas några dagar innan.

Vid arbete på spillvattenledningarna (avlopp) kan det också komma att bli aktuellt med information ifall man inte får nyttja detta under ett kritiskt arbetsmoment. Kan vara in samband med relining eller någon omkoppling av ledning.

Händer vecka:

V48

Inkopplingsarbetet fortskrider och vi lgger delar av gatan i asfalt

V49

Arbete med spilledningar i Finlandsgatan samt återställning och de siata inkopplingarna längs Kyrkogatan.

V50

Återställning och asfalt.

Översikt över arbetets omfattning