Översiktsplan 2035

Översiktsplan 2035 antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling till år 2035. Ängelholm ska vara en attraktiv kommun för boende, företag och besökare.

Översiktsplanen utgör ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen av den fysiska miljön i Ängelholms kommun. Översiktsplanen utgår ifrån de tre hållbarhetsaspekterna: den ekonomiska, den ekologiska och den sociala aspekten.

I översiktsplanen tydliggörs även nationella och regionala mål samt kommunens samarbete med Region Skåne och Familjen Helsingborg.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan som fokuserar på tiden fram till år 2050 har börjat.

Planeringsstrategi Översiktsplan 2035

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. I planeringsstrategin ska kommunen bedöma om det har skett några förändringar gällande planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och om gällande översiktsplanen fortsatt är aktuell eller ej. Planeringsstrategin i sig innebär således ingen ändring av översiktsplanen utan planeringsstrategin ska enbart förhålla sig till gällande översiktsplan, det vill säga i Ängelholms kommuns fall Översiktsplan 2035.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen och anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av kommunen. Den ger vägledning om beslut kring hur mark- och vattenområden ska användas samt för hur den redan byggda miljön ska utvecklas. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan enligt plan- och bygglagen.

Kort om översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande mål är att Ängelholms kommun ska utvecklas på ett hållbart sätt. Utgångspunkten i planeringen är att hus­hålla med kommunens mark- och vattenresurser.

Inriktningen är att förtäta samt att skapa blandade funktionella miljöer bestående av boende, service och verksamheter i centralorten och i de större tätorterna. Este­tiska värden i stadsmiljön och i landskapet ska tas tillvara samt värdefulla natur- och kulturmiljövärden ska värnas.

Korta avstånd skapar möjlighet för interaktion mellan människor. Interaktion skapas även genom mötes­platser och grönområden. Användandet av kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ska underlättas genom att göras mer tillgängligt och attraktivt.

Det leder, tillsammans med satsningar på en förnybar energi, till att skapa en klimatsmart kommun. Utanför centralorten ska bebyggelse främst tillkomma i de större tätorterna och vid befintliga strukturer där det finns tillgång till kollektivtrafik och utbyggd infrastruktur.

Översiktsplanen tar höjd inför framtiden. En långsiktig helhetssyn ska genomsyra planeringen. För att nå det krävs att både mjuka och hårda faktorer samverkar.

Så upprättas en översiktsplan

Det formella arbetet med att ta fram en översiktsplan är en demokratisk och lång process som sker i flera steg.

Samråd

När ett förslag till översiktsplan har tagits fram ges det tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Kommunen samråder med länsstyrelsen, regionplaneorgan, andra berörda kommuner med flera. Även allmänheten och intresseorganisationer ges möjlighet att lämna synpunkter. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Alla synpunkter sammanställs tillsammans med kommunens ställningstagande i en samrådsredogörelse.

Utställning och granskning

Utifrån de synpunkter som kommer in under samrådet bearbetas sedan förslaget. Därefter ställs planförslaget ut och det blir återigen möjligt att lämna synpunkter på förslaget. Planen ställs ut under minst två månader. Under utställningstiden ska länsstyrelsen lämna in ett granskningyttrande där det framgår om staten har någon erinran mot förslaget till översiktsplan.

Synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett utställningsutlåtande.

Antagande

De synpunkter som har inkommit under utställningen arbetas in i förslaget och översiktsplanen kan därefter antas av kommunfullmäktige. Tre veckor efter att planen har antagits av kommunfullmäktige vinner beslutet laga kraft, under förutsättning att ingen överklagan har kommit in.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24