Så läser du en detaljplan

I en detaljplan regleras hur mark- och vattenområden ska användas. Detaljplanen reglerar användningen både på allmänna platser, kvartersmark och vattenområden.

Exempel på en detaljplan. Illustration.

Detta illustreras på plankartan som områden med olika färg. Vid reglering av användningen av ett område används versaler. Allmänna platser markeras med ett helt ord och kvartersmark markeras med en bokstav. (På bilden framgår allmän platsmark (NATUR och PARK) i grönt , bostäder (B) i gult och gatorna (LOKALGATA) i vitt/utan färg.

Inom användningsområdena kan man reglera olika egenskaper. Egenskaper markeras med små bokstäver eller symboler.

Exempel på egenskaper är:

  • Utformning av allmänna platser (t ex markbeläggning, plantering, lekplats)
  • Utnyttjandegrad (hur mycket du får bygga)
  • Begränsning av markens bebyggande (t ex prickmark där marken inte får förses med byggnad och kryssmark där endast komplementbyggnader får byggas)
  • Markens anordnande på kvartersmark (t ex om parkering ska finnas, utfart ej får förekomma eller vegetation ska begränsas)
  • Placering/utformning/utförande (t ex var man ska placera en byggnad, höjd på ett hus, fasad eller takmaterial, varsamhet eller skydd för befintliga hus)
  • Störningsskydd (åtgärder för t ex buller) och så vidare.

Av kartan framgår antal våningar som (II), bestämmelser om exploateringsgrad som e1, e2 och e3, bestämmelser om utformning som v1 och v2 etc. Man reglerar även var lekplats ska anordnas genom bestämmelsen lek.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24