Digitala tjänster på sidan

Så upprättas en detaljplan

En detaljplan kan tas fram med flera olika planförfarande där standard är det vanligaste. Standard planförfarande innehåller ett förenklat granskningsskede och kan användas om planen är förenlig med kommunens översiktsplan, har begränsad betydelse, inte har betydande intresse för allmänheten och inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Planprocessen omfattar följande skede; program, samråd, granskning, antagande och laga kraft. Processen regleras av Plan- och bygglagens femte kapitel. Planprocessen ska förbättra beslutsunderlaget och ge alla berörda information och möjlighet att påverka. Att ta fram en detaljplan kan ta alltifrån ett halvår upp till flera år beroende på hur processen löper. Överklagas antagandebeslutet tar det ytterligare tid innan planen vinner laga kraft och blir juridiskt bindande.

Så går planprocessen till

Nedan beskrivs ett standardförfarande. För mer detaljerad information eller beskrivning av övriga förfarande läs mer på Boverkets hemsida.

Ängelholms kommuns film om detaljplaneprocessen

Ansökan om planbesked

Alla planärenden börjar med en ansökan om detaljplaneläggning. Ansökan ska göras i e-tjänsten "Ansökan om planbesked", överst på denna sida. Att få ett planbesked är förenat med en avgift som tas ut enligt kommunens fastställda taxa. Aktuella taxor hittar du i stycket nedan. Efter att ansökan inkommit till kommunen behandlas ärendet politiskt och planbeskedet ska lämnas inom fyra månader.

Vid ansökan om planbesked tas kostnaden för planbeskedet ut enligt taxan som är fastställd hos Kommunfullmäktige. Taxan utgår ifrån tre olika kategorier som redovisas nedan.

Enkel åtgärd: 12 100 kr

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller samtliga följande kriterier:

  • Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter eller ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m² bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2000 m² eller ändrad markanvändning till något ovanstående.
  • Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
  • Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

Medelstor åtgärd: 17 600 kr

Med medelstor åtgärd avses projekt som inte uppfyller samtliga kriterier för enkel åtgärd eller som inte uppfyller något av kriterierna för stor åtgärd.

Stor åtgärd: 23 100 kr

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

  • Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5000 m² bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m² markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
  • Ärenden som kan antas innebär betydande miljöpåverkan

Planuppdrag

Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser inleda ett planarbete eller inte. Om kommunen avser att inleda planarbetet ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då arbetet enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Om planbeskedet är negativt och kommunen inte avser inleda planarbete ska skälen till detta tydligt framgå av planbeskedet. Ett positivt planbesked innebär inte att planarbetet per automatik kan genomföras, men frågan prövas genom planarbete. Innan planarbetet påbörjas tecknas ett planavtal mellan kommunen och den sökande i vilket kostnaderna för planarbetet regleras.

Samråd

Ett första förslag till detaljplan arbetas fram av kommunens tjänstepersoner. Under arbetet med förslaget kan behov av olika utredningar uppstå, till exempel bullerutredning, naturinventeringar eller riskanalyser.

Efter godkännande av Kommunstyrelsen skickas detaljplanen ut på samråd till berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen, kommunala nämnder, statliga myndigheter och övriga med väsentligt intresse av förslaget. Samrådstiden är inte tidsbestämd men brukar vanligtvis pågå i 2-3 veckor.

Inkomna synpunkter sammanfattas och utvärderas i en frivillig samrådsredogörelse där synpunkterna inkluderas i den fortsatta processen.

Granskning

Utifrån inkomna synpunkter görs eventuella ändringar i detaljplaneförslaget. Efter godkännande av Kommunstyrelsen ställs planen ut.

Kungörelse sker i dagstidningar, på kommunens anslagstavla och hemsida. Berörda fastighetsägare, andra intressenter och myndigheter underrättas per brev om var och när utställningen sker.

Granskningstiden är minst två veckor. Synpunkter ska skriftligen framföras till Kommunstyrelsen. Den som inte har framfört sina synpunkter senast inom granskningstiden kan förlora sin rätt att överklaga.

Inkomna synpunkter sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Detaljplaneförslaget godkänns av Kommunstyrelsen innan det antas i Kommunfullmäktige. Vissa detaljplaner antas direkt av Kommunstyrelsen.

Överklagande

Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska dock skickas till kommunen som i sin rättidsprövning avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid innan kommunen skickar överklagandet och handlingarna i ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen.

Tiden för överklagande av beslut att anta en detaljplan är tre veckor från det att kommunen tillkännagett beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet på kommunens anslagstavla.

Laga kraft

Om ingen överklagar detaljplanen inom tre veckor efter antagandet vinner planen laga kraft och blir en juridisk gällande handling.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24