En hållbar stadsdel

En hållbar stadsdel byggs av många

En hållbar stadsdel kan bara skapas tillsammans med alla som bor, lever, verkar och bygger i området. En hållbar stadsdel handlar mycket om livet i stadsdelen, hur husen värms upp och barnens möjlighet att röra på sig. Sju områden pekas ut av Ängelholms kommun som särskilt värdefulla i arbetet med att bygga en hållbar stadsdel.

En herrcykel står parkerad i ett cykelställ. Foto.

1. Hållbart transportsystem

Området kan bli en stadsdel med lägre transportutsläpp och ett ökat hållbart resande. För att skapa ett robust trafiksystem ska kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafiken ges företräde. Det bidrar även till att skapa en mer tilltalande miljö och uppmuntrar till ett resande med hållbara färdmedel.

Ett hållbart transportsystem i Stationsområdet handlar om att:

 • Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.
 • Området ska bli en väl fungerande bytesnod.
 • Det ska finnas pendelparkeringar och säkra cykelparkeringar.
 • Bilparkeringsnormen ska vara låg och cykelparkeringsnormen ska följas.
 • Stationsområdet ska ha en tydlig och effektiv infrastruktur.
 • I området ska olika faciliteter finnas: till exempel bil- och cykelpool.
 • För att överbrygga järnvägen som barriär ska passager finnas.
 • Stationsområdet ska vara uppkopplat och modernt.

Cykelparkeringar och cykelpool är exempel på hur det kan bli möjligt

Kommunen anlägger säkra cykelparkeringar och cykelparkeringsgarage i kommunal regi i anslutning till stationen. Den aktör som bygger bostäder anordnar cykelpool för boende och om möjligt även för allmänheten.

En husvägg är fylld av olika växter. Foto.

2. Låg miljöpåverkan

Området ska byggas med låg miljöpåverkan och som boende ska man kunna göra kloka miljöval. All byggnation påverkar miljön på något sätt. Ny bebyggelse i stationsområdet ska därför vara sund och byggas med kloka och sunda materialval. Som boende ska det vara lätt att göra kloka miljöval i stationsområdet, att bo och leva med låg miljöpåverkan. Det ska vara enkelt att ta sig fram utan bil och det ska kunna gå att välja att bo i ett miljöanpassat och energieffektivt boende.

Låg miljöpåverkan i Stationsområdet handlar om att:

 • Området ska utvecklas med låg miljöpåverkan.
 • Stationsområdet ska planeras resurseffektivt.
 • Miljöeffektiv bebyggelse ska uppmuntras.
 • Ny bebyggelse ska byggas med kloka och sunda material.
 • Området ska planeras med hänsyn till buller och risker med mera.
 • Området ska ha en hållbar avfalls- och sophantering.
 • En flexibel bebyggelse i området ska eftersträvas.
 • Området ska planeras klimatsmart.

Krav på byggprocessen och hantering av regnvatten är exempel på hur det kan bli möjligt

Områdets påverkan på miljön kan minska genom att kommunen ställer krav på klimatkalkyl och handlingsplan för minskade utsläpp av växthusgaser i byggprocessen vid upphandling av anläggningsentreprenader. Exploatör kan anlägga magasin för att ta tillvara på regnvatten som kan användas till bevattning, spolning av toaletter med mera.

En bit av fasaden på en modern vit lägenhetsbyggnad. Foto.

3. En energieffektiv stadsdel

Det ska vara lätt att hålla nere energiförbrukningen i Stationsområdet. Stationsområdet ska innehålla energieffektiv bebyggelse, där det går att bo i välisolerade hus med låga värmeförluster och med låg energianvändning. Fastigheter ska byggas med låg energiprestanda. I området ska laddningsstolpar för elbilar, elcyklar och elmopeder finnas, för att underlätta ett sådant resande.

Stationsområdet som en energieffektiv stadsdel handlar om att:

 • Stationsområdet ska innehålla energieffektiv bebyggelse.
 • Vid ombyggnation ska energieffektiva lösningar uppmuntras.
 • Det ska vara möjligt att bo med låg energianvändning i området.
 • Ny miljöteknik bör användas.
 • Energiförbrukning kan mätas för att skapa engagemang.
 • Det ska finnas laddningsstolpar i området.
 • Området ska energiförsörjas med förnyelsebara energikällor.

Smart kommunal belysning och solceller på husens tak är exempel på hur det kan bli möjligt

Kommunen anlägger offentlig belysning med bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt. Exploatör anlägger solceller på sina byggnader och installerar individuella elmätare i samtliga lägenheter.

En drönarbild över järnvägsparken med vita streckade linjer som markerar ut parken. Foto.

Järnvägsparken, stadens största park finns i området.

4. Det gröna ska få ta plats

Det ska finnas gott om grönområden i stationsområdet, allt från mindre fickparker till större parker. Området ska upplevas som en grön stadsdel. Här finns stadens största park, Järnvägsparken och området innefattar även Kronoskogen. Gröna stråk ska finnas för rörelse för såväl människor, växter och djur. Gröna väggar och tak fungerar som luftrening och isolering, men bidrar även till att stärka upplevelsen av att stationsområdet är en hållbar stadsdel.

Att stationsområdet ska vara ett grönt område handlar om att:

 • Det ska finnas en variation av grönområden.
 • Järnvägsparken ska utvecklas för att bli mer attraktiv.
 • Närhet till Kronoskogen.
 • Gröna stråk ska tillvaratas.
 • Å-rummet vid Rönne å ska tas tillvara och utvecklas.
 • Området ska göras vattenintegrerat.
 • Stadsodlingen i området ska ges möjlighet att leva kvar.
 • Området ska innehålla visuell grönska, såsom gröna väggar och tak.

En omgestaltning av Järnvägsparken och gröna smitvägar mellan kvarteren är exempel på hur det gröna kan få ta plats

Kommunen anlägger grönområden med olika kvaliteter och storlekar i området och gör Järnvägsparken till en naturlig mötesplats där människor väljer att vistas. Exploatörer anlägger gröna smitvägar genom kvarteren och gröna bostadsgårdar.

Tre kojor i en park med fönster och ingång. Foto.

Kojor i parken.

5. En stadsdel för alla

I stationsområdet finns redan en mångfald av verksamheter, anläggningar, myndigheter och bostäder. Mångfalden bjuder in till möjligheter att skapa en blandad stad. I stationsområdet ska det finnas bostäder för olika målgrupper. Det är därför viktigt att det i området byggs bostäder med skilda upplåtelseformer, storlekar och typer. Mångfalden är viktig för området och stationsområdet ska utvecklas för att bli stadsdel där generationer och kulturer kan mötas.

Att Stationsområdet ska vara en stadsdel för alla handlar om att:

 • Stationsområdet ska attrahera unga.
 • Det ska finnas en blandad bebyggelse i området.
 • Kommunal service ska ges utrymme.
 • Verksamheter ska kunna etableras i stationsområdet.
 • Publika funktioner bör lokaliseras i bottenvåningen.
 • Det ska finnas en variation av aktiviteter i området.
 • Det ska finnas generationsöverskridande mötesplatser.
 • Olika upplåtelseformer, storlekar och typer av bostäder ska finnas.

Lekplatser och studentbostäder är exempel på hur Stationsområdet kan bli en stadsdel för alla

Kommunen planerar för lekplatser och aktivitetsplatser, t.ex. boulebana och utegym, på allmänna platser. Exploatörer ska bygga blandade storlekar på lägenheter i området och utreda möjligheterna för studentboende i området.

Två barn kastar löv runt omkring sig i en park en höstdag. Foto.

Barn ska få ta plats i stadsdelen.

6. Mänsklig skala

Planeringen av stationsområdet ska ske utifrån människan. Det ska finnas trygga miljöer där många trivs. Det gäller till exempel bebyggelsens storlek i området och att platserna mellan husen ska ha en mänsklig skala. I stationsområdet ska det finnas utrymme för kreativa lek- och aktivitetsytor. Området ska planeras utifrån jämställdhet och jämlikhetsaspekter, för att bli en miljö där alla vill vistas.

Att Stationsområdet ska ha en mänsklig skala innebär att:

 • En inkluderande planering ska användas.
 • Området ska innehålla lek- och aktivitetsytor.
 • Attraktiva stråk ska finnas för att uppmuntra rörelse.
 • Stationsområdet ska planeras utifrån människan.
 • Området ska bli jämlikt, tryggt och tillgängligt för alla.
 • Det ska finnas tillgång till kultur i stationsområdet.
 • Kopplingen mellan stad och hav ska förbättras.
 • Det ska gå att leva ett fungerande vardagsliv.

Scen, evenemang och tillgänglighetsanpassade miljöer är exempel på hur området kan få en mänsklig skala

Kommunen ska undersöka möjligheten om att anlägga en professionell arena för scenkonst i området och gator, torg och innergårdar med mera ska vara tillgänglighetsanpassade. Evenemang och aktiviteter ska ordnas i området.

Skissbild över Rönne å och människor som sitter runt ån. Två kajaker åker i vattnet. Foto.

7. En attraktiv del av staden Ängelholm

Stationsområdet är en stor del av centrala Ängelholm. Det ska bli en ny attraktiv, modern och unik stadsdel i staden där boende och besökare gärna vistas. Samtidigt är det viktigt att det nya vävs ihop med det gamla. Området ska ha en spännande och nytänkande arkitektur.

Att Stationsområdet ska vara en attraktiv del av staden innebär att:

 • Stationsområdet ska innehålla stadsmässig bebyggelse.
 • Ny bebyggelse ska vara attraktiv och ha en god gestaltning.
 • Ett landmärke skulle kunna ge platsen karaktär.
 • Bebyggelsens utformning ska variera i höjd, skala och färg.
 • Området ska bygga vidare på den lokala identiteten.
 • Den nya stadsdelen ska förankras väl med omgivningen.
 • Kontrasten mellan stad och skog gör området unikt.
 • Området vid stationen ska utgöra en attraktiv entré till Ängelholm

Byggnader med lokal identitet och konstnärlig gestaltning är exempel på hur stadsdelen ska bli en attraktiv del av Ängelholm

Exploatörer ska se till byggnader har en ”lokal identitet” enligt gestaltningsprinciper i planprogrammet. Kommunen anlägger konstnärlig gestaltning på allmänna platser för att skapa attraktiva miljöer och stärka den lokala identiteten.

Planer för hur området ska bli hållbart

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24