Kriterier för exploateringsbidrag

För att nå målet om en grön och mer hållbar stadsdel kommer de exploatörer som lever upp till kommunens hållbarhetskriterier att få en minskad kostnad för exploateringsbidraget som de betalar till kommunen. Om samtliga kriterier för hållbarhet uppfylls minskar det bidrag som exploatören ska betala till kommunen med hundra kronor per ljus BTA.

Husfasad med växter. Foto.

Hållbarhetskriterier

Alla Ängelholms kommuns hållbarhetskriterier ska nås för att få betala det lägre priset. Hållbarhetskriterierna handlar om allt från hur husen byggs till hur stor yta som ges till aktiviteter mellan husen.

Miljöcertifiering
Certifiering enligt Miljöbyggnad eller motsvarande för klassen Guld på de bostäder som byggs i området.

Parkeringsplatser
Maximal reducering av parkeringsplatser för bil enligt parkeringsstrategi. Bilpool ska ha miljöbilar och vara placerad inom ”gångavstånd”. Reducering med bilpool krävs inte för parkeringsplatser kopplat till handel och restaurang/café.

Gröna tak
Sedumtak eller motsvarande på samtliga komplementbyggnader.

Aktivitetsplats
Aktivitetsplats i form av lekplats, utegym, stadsodling eller motsvarande på 20 procent av ytan på innergårdar.

Solceller
Solceller på 30 % av takyta (exkl. komplementbyggnader). Solcellerna kan även placeras på fasader och andra ytor.

Laddstolpar
Laddplatser på 100 % av parkeringsplatserna inom fastigheten (ej platser för korttidsparkering och liknande).

Exploateringsbidrag

Avgiften fördelas mellan exploatörer i området och baseras på uppskattade kostnader för utbyggnad av allmän plats i området och förväntad byggnation av bostäder och kontor/lokaler inom berörda fastigheter. Ersättningen beräknas genom den nya byggrätt (antal m²ljus bruttoarea (BTA) som möjliggörs enligt detaljplan.

Exploateringsbidrag

Byggnation o ch motsvarande bidrag
Byggnation

Belopp

Bostäder

1 200kronor/m² ljus BTA

Kontor/lokaler

900kronor/m² ljus BTA

Definitioner

Ljus BTA-definieras normalt som alla areor, undantaget teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind.

Teknikutrymmen på ljust våningsplan nedan vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa utrymmen av skälig anledning ej går att förlägga på vind eller i källare.

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas ej som ljus BTA, undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas.

Kontakt

Kontakta mark- och exploateringsenheten på Ängelholms kommun för mer information.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24