Handlingsplan för hållbarhet

Bilpool, studentbostäder och gröna stråk och tak, det är några av de byggstenar som ska göra Stationsområdet till en hållbar stadsdel. Tillsammans med fastighetsägare, exploatörer och verksamheter i området har Ängelholms kommun gjort en handlingsplan för hur stadsdelen ska bli hållbar.

Två barn leker i skog, de kastar torra löv upp mot himlen. Foto.

En grön stadsdel som bidrar till hållbar utveckling

Som en av Sveriges 290 kommuner ska Ängelholms kommun arbeta för att leva upp till både Parisavtalet och FN:s hållbarhetsmål. Stationsområdet kan med sin storlek ha en stor betydelse för att minska kommunens utsläpp. Här är några exempel på hur Stationsområdet ska bli en grön och hållbar stadsdel.

Cykelparkeringar och cykelpool

Kommunen anlägger säkra cykelparkeringar och cykelparkeringsgarage i kommunal regi i anslutning till stationen. Den aktör som bygger bostäder anordnar cykelpool för boende och om möjligt även för allmänheten.

Krav på byggprocessen och hantering av regnvatten

Områdets påverkan på miljön kan minska genom att kommunen ställer krav på klimatkalkyl och handlingsplan för minskade utsläpp av växthusgaser i byggprocessen vid upphandling av anläggningsentreprenader. Exploatör kan anlägga magasin för att ta tillvara på regnvatten som kan användas till bevattning, spolning av toaletter m.m.

Smart kommunal belysning och solceller på husens tak

Kommunen anlägger offentlig belysning med bästa tillgängliga teknik ur miljösynpunkt. Exploatör anlägger solceller på sina byggnader och installerar individuella elmätare i samtliga lägenheter.

En omgestaltning av Järnvägsparken och gröna smitvägar mellan kvarteren

Kommunen anlägger grönområden med olika kvaliteter och storlekar i området och gör Järnvägsparken till en naturlig mötesplats där människor väljer att vistas. Exploatörer anlägger gröna smitvägar genom kvarteren och gröna bostadsgårdar.

Lekplatser och studentbostäder

Kommunen planerar för lekplatser och aktivitetsplatser, t.ex. boulebana och utegym, på allmänna platser. Exploatörer ska bygga blandade storlekar på lägenheter i området och utreda möjligheterna för studentboende i området.

Scen, evenemang och tillgänglighetsanpassade miljöer

Kommunen ska undersöka möjligheten om att anlägga en professionell arena för scenkonst i området och gator, torg och innergårdar med mera ska vara tillgänglighetsanpassade. Evenemang och aktiviteter ska ordnas i området.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24