Parkeringsstrategi

Parkeringsnormen, hur många p-platser som ska finnas (per BTA) är lägre i Stationsområdet än i andra delar av Ängelholm. Närheten till buss och tåg samt att stadsdelen ska bli en hållbar stadsdel gör att bilparkeringarna är färre än i andra delar av kommunen.

Cyklar parkerade på rad. Man ser mest bakdelen av cyklarna. Den främsta är skarpt cerise. Foto.

Cykel

Tabellen visar hur många cykelparkeringar det ska finnas per 1000 kvadratmeter BTA.

Cykelparkeringsnorm

Typ av bebyggelse i förhållande till antal p-platser för cykel

Typ av bebyggelse

Antal p-platser/ 1000 m2 BTA

Flerfamiljshus

30

Verksamhet, kontor

20

Skolor, vårdboende och liknande

Särskild utredning krävs

Allmänna platser

2 cykelparkeringar/ 1 bilparkering

Bil

Tabellen visar hur många bilparkeringar det ska finnas per 1000 kvadratmeter BTA.

Bilparkeringsnorm

Typ av bebyggelse i förhållande till antal p-platser flör bil

Typ av bebyggelse

Antal p-platser/ 1000m2 BTA

Flerfamiljshus

9

Studentbostäder

2,5

Kontor

13

Handel

18

Restaurang/ Café

20

Vård

Särskild utredning krävs

Behovet av antalet bilplatser kan minskas

Reducering av bilplatsbehov möjliggör för exploatören att göra avsteg från parkeringsnormen genom att erbjuda åtgärder som minskar efterfrågan på bilplatser. Exempel på sådana åtgärder kan vara bilpool och eller samnyttjande av parkeringsplatser.

Bilpool

Fyra bilparkeringsplatser reduceras per bil i bilpool.

Samnyttjande

Samnyttjande av olika typer av parkeringslösningar kan vara goda för verksamheter som kontor, handel och pendlingsparkeringsplatser. Eller att platser är cykelparkeringar dagtid och bilparkeringar nattetid. Samnyttjande kan reducera 10 procent av totala bilplatsbehovet.

Cykelåtgärder

Om minst tre av dessa åtgärder görs kan 10 procent av det totala bilplatsbehovet reduceras:

  • Förbättrad cykelparkering och cykelåtgärder
  • Särskilda utrymmen för lastcyklar, lådcyklar och eller cykelvagnar
  • Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt tillgång till pump och verktyg
  • Väderskyddade stöldsäkra cykelparkeringar
  • Cykelpooler
  • Tillgång till lånecykel
  • Ökat antal cykelplatser, jämfört med cykelparkeringsnormen

Nedan följer ett räkneexempel för att visa på hur behovet av antal parkeringsplatser ska räknas ut. I exemplet räknar vi med att en lägenhet är i snitt 75 m2. I riktiga exempel ska om möjligt byggnadernas faktiska BTA användas.

Två flerbostadshus med totalt 250 lägenheter ska byggas inom Stationsområdet. Exploatören planerar att ha en bilpool med 4 bilar och gör även de cykelåtgärder som krävs för en reducering av antalet bilparkeringsplatser.

Parkeringsplatsbehov utan reduceringar:

250 lägenheter x 75 m2 = 18 750 m2
9 parkeringsplatser/1000 m2 BTA ger:
18,75 x 9 = 168,75 parkeringsplatser utan reducering

Parkeringsbehov med reduceringar:

För varje bilpoolsbil kan antalet parkeringsplatser reduceras med 4 st. Aktuell bilpool har 4 bilar
och en reducering kan därför göras med 16 platser, 4 x 4 = 16

Cykelåtgärder ger en möjlig reducering på 10% av det totala antalet parkeringsplatser.
10% av 168,75 = 16,875 platser.

Sammantaget blir den totala reduceringen:

16 + 16,875 = 32,875 platser kan reduceras (vilket motsvara ca 19,5%)
168,75 - 32,875 = 135,875 parkeringsplatser med reducering

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24