Planprogram

Planprogrammet tar ett helhetsgrepp över områdets utveckling och lägger grunden för bostäder, verksamheter, handel och service.

Delar av centrala Ängelholm med en röd avgränsning runt järnvägen och delar av kvarteren. Flygbild.

Bilden visar det område som kallas Stationsområdet och som ska utvecklas till en hållbar stadsdel

Närhet till stad och hav, buss och bibliotek

Utformningen av Stationsområdet ska präglas av närhet till staden och havet, närhet till fritidsaktiviteter och kultur samt närhet till god service och goda kommunikationer. Området ska erbjuda en variation av grönområden. Kronoskogen med rekreationsmöjligheter samt närheten till havet och Järnvägsparken som den urbana stadsparken. Rönne å ska göras mer tillgänglig och dess kvaliteter i stadsrummet ska tillvaratas.

Buss och tåg och mycket grönt

Stationsområdet ligger nära stadskärnan och det finns goda kommunikationsmöjligheter både till fots och med cykel, buss, tåg och bil i området. Det ligger i direkt anslutning till Rönne å och Kronoskogen samt nära havet. Det finns rekreationsmöjligheter både inom och i direkt anslutning till området i form av Järnvägsparken och Kronoskogen.
Det finns möjlighet att utöva eller ta del av kulturupplevelser och fritidsaktiviteter, bland annat museum, nattklubb, bowlinghall, tränings- och teaterlokaler finns inom området.

Bibblan och kulturskolan ligger nära

Även bibliotek och Kulturskolans aktiviteter ligger i nära anslutning vid Stortorget och Tingstorget. Det finns en närhet även till Hembygdsparken, som är en av Ängelholms pärlor när det gäller kultur, fritid, natur och rekreation. Samt till kommunens nya badhus i sjukhusområdet. Det finns också skola, sjukvård, handel och service inom och i direkt anslutning till området.

Grönområden och gröna bostadsgårdar

Bostadsgårdarna ska vara gröna och fickparker ska skapa små gröna oaser. Gaturummen ska ha en grön profil med till exempel trädplanteringar och öppna dagvattenlösningar.

Stor skog inpå knuten

Stationsområdet ligger i direkt anslutning till Kronoskogen. Skogen är ursprungligen planterad för att hindra sandflykt och är mycket välbesökt för både rekreation och motion. Det är ett unikt värde i Ängelholm att ha denna skarpa kontrast mellan skog och stad. Det stärker Ängelholms identitet, eller varumärke, som det också kan kallas.

Stadens största park Järnvägsparken ligger här

Järnvägsparken som är belägen mellan Rönne å och järnvägsstationen bidrar till att skapa en grön entré till Ängelholm och är till ytan Ängelholms största centrala park. Närheten till Rönne å gör att miljön upplevs som mycket tilltalande.
Utöver Järnvägsparken och Kronoskogen finns det också ett koloniområde i Stationsområdets norra del, öster om järnvägen. Det utgör en grön oas i spår- och verksamhetsmiljön.

Kopplingen mellan stationen, staden och havet ska stärkas

Kopplingen mellan station/stadskärna samt stad/hav ska förtydligas och förstärkas. När
man kliver av tåget ska det vara självklart åt vilket håll stadskärnan ligger och att havet
och stranden finns på andra sidan Kronoskogen i väster. Stationen som resecentrum ska också stärkas.
I Stationsområdet ska stadsmiljöer som inbjuder till aktivitet och möten skapas. Det är bra både för den sociala hållbarheten och för folkhälsan.

Stationsområdet blir en viktig knutpunkt

Stationsområdet är en viktig knutpunkt för resor och byten mellan olika färdmedel. Avstånden till olika målpunkter som till exempel Kronoskogen och stadskärnan är korta. Det som skulle kunna förbättras är kopplingarna mellan olika målpunkter, att de blir tydligare och mer tillgängliga. Kopplingen mellan stationen och stadskärnan bör göras tydligare. Stortorget och Storgatan ligger enbart cirka 500 meter från stationen, men det finns en otydlighet i var centrum ligger när man anländer med tåget. I princip har man kommit till centrum redan vid stationen, och den upplevelsen kan man gestalta med hjälp av stadsmiljöns utformning.

Fler invånare och besökare ska ta sig till stranden

Kopplingen mellan staden och havet kan också förtydligas och förstärkas. En direktkoppling från centrum och stationen genom Kronoskogen till stranden skulle öka tillgängligheten och möjligheterna för både turister och ängelholmare att ta sig till stranden. Komplettering av ytterligare en eller flera passager i form av gång- och cykeltunnlar eller broar samt förstärkning av en eller flera gång och cykelvägar/stigar/blocklinjer genom
Kronoskogen skulle förtydliga kopplingen ytterligare.

Aktivitet på land och på ån

Aktivitet har varit ett nyckelord under programarbetet. Det har återkommit som önskemål under workshops och dialogmöten att skapa stadsmiljöer som inbjuder till aktivitet och möten. Några förslag som framkommit är att Järnvägsparken skulle kunna inrymma café samt fler och olika typer av sittplatser.

Rönne å ska nyttjas mer

Rönne å kan utnyttjas bättre med olika vattenaktiviteter som till exempel kanotuthyrning. Trappor och bryggor kan öka tillgängligheten till vattnet.

Stadsodling och lekplats är något många önskar

Förslag som har framkommit i medborgardialoger och workshops är också multisportarena vid Scantomten, stadsodling, lekplats, utställningspaviljong och scen. I Kronoskogen har förslag på aktiviteter som till exempel linbana, Pyttetåg, platser för spontanidrott, utegym, plats för utomhuspedagogik och naturrum framkommit. En struktur och
stadsmiljö som främjar aktivitet och möten är bra både för social hållbarhet och för folkhälsan.

Attraktiv stad

Området ligger centralt och målsättningen är att det ska byggas ut så att det upplevs som en förlängning av centrala Ängelholm, utan att konkurrera med Storgatans handelsverksamhet.

Vad är en attraktiv stad?

Området ska utvecklas så att det blir stadsmässigt och attraktivt. Men vad innebär det? Vad gör en stad attraktiv? Programmets uppgift har varit att definiera vad som kännetecknar en attraktiv stad. De städer som upplevs som attraktiva att besöka och bo i har i regel kvartersstruktur med tät bebyggelse i mänsklig skala och öppna platser i form av torg och parker. De städer som är mest omtyckta är ofta också lätta att orientera sig i på grund av sin tydliga kvartersstruktur. I en attraktiv stad blandas bostäder med publika målpunkter som till exempel lekplatser, lokaler för kultur, idrott, handel och service.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24