Riktlinjer för gestaltning

Färger, belysning, möbler, träd och konst formar Stationsområdet. Området kan bli en del av invånarnas vardagsrum för att mötas och umgås i.

Tingshuset i Ängelholm, bild på taket. Tinnar och torn på ett tak. Fasad i en rosa nyans. Foto.

Tingshuset i Ängelholm är ett exempel på hur gestaltningen i närområdet ser ut.

Mål för gestaltning av området

Området ska vara attraktivt och tryggt där markbeläggning, belysning, skyltar, möblering,konst och växtlighet ska väljas med omsorg.

Mål för vad gestaltningen ska betyda för området

 • Långsiktigt göra staden vackrare och mer attraktiv
 • Verka för en sammanhållen och genomtänkt stadsbild
 • Förstärka Ängelholms identitet och därmed även staden som varumärke
 • Värna och lyfta fram kvaliteter som finns i stadsmiljön
 • Arbeta för hög kvalitet i material och estetik
 • Förena det moderna med det historiska i stadsrummet
 • Värna den mänskliga skalan

Färgsättningen ska hålla en låg profil och fungera tillsammans med olika material,. Den blir något som återkommer
i stadsrummet. Standardfärgen ska vara svart (S 8500-N, Ral 7021, glansvärde ca 60). Grundfärgen kan kompletteras
med accentfärger på enstaka platser.

Det är viktigt att innevånarna vågar och kan ta stadsrummet i anspråk. Tillgänglighet innebär att alla självständigt
kan ta sig fram i miljön. Trygghet innebär att alla ska kunna vistas på gator, torg och parker utan att känna oro.

Så ska tillgänglighet och trygghet bli bättre med gestaltning

 • Kontrastverkan nyttjas för markering av nivåskillnader
 • Taktila ytor som varnar och ger information används
 • Tydliga ledstråk markeras
 • Nivåskillnader tas upp med ramper eller hissar
 • Väl tilltagna breddmått som gör att man kan mötas ska finnas
 • Tillgång till handikappanpassade p-platser ska finnas
 • God belysning som ökar orienterbarheten ska finnas
 • Vegetation m.m. som inte hindrar framkomligheten ska placeras lämpligt

Målet är att arbeta med belysningen så att staden upplevs trygg och orienterbar, men också vacker och intressant under dygnets mörka timmar.

Riktlinjer för belysning i Stationsområdet

 • Använd aldrig starkare ljusstyrka än nödvändigt
 • Överbelys eller blända inte
 • Använd ljustemperatur och färg på ljuskällan som är anpassad för ändamålet
 • Störningar från belysningen både för människor, växt och djurliv bör minimeras
 • Tänk på att använda så energisnåla ljuskällor som möjligt

 • Markbeläggningen ska vara av hög kvalité både ur estetiskt och livslängdssynpunkt.
 • Markbeläggningen ska vara av hög kvalité både ur estetiskt och
  livslängdssynpunkt
 • Uppfylla alla krav på tillgänglighet
 • Ska upplevas som sammanhängande i hela området
 • Ska vara tydlig såtillvida att det ger allmänheten signaler om vad ytan lämpligen ska användas till
  Samma beläggning betyder samma sak i hela området

Material som ska användas i området

Kantsten: Granit (gäller även busskantstöd)

Gångbana och gågata: Marktegel

Cykelbana: Asfalt (gäller även kombinerad gc)

Körbana gångfartsområde: Smågatsten

Körbana 30-sträcka: Smågatsten

Körbana 40-sträcka: Asfalt (Förlängning av Järnvägsgatan)

Ramper och upphöjda GCM-passager: Prefabricerad betong med ingjuten smågatsten, ramp i schackrutemönster

Parkeringsplatser utmed körbana: Smågatsten

Uteservering: Granithällar

Granithällar

Används på speciellt utvalda platser där god tillgänglighet krävs i kombination med mycket hög estetisk nivå.

Tänkta platser: På gångytor på bussangöring vid stationen, Charkuterigatan, torgbildning eller som korsande stråk över gata med smågatsten

Smågatsten

Används på gator där biltrafiken ej ska vara prioriterad t.ex. gångfartsområden
och 30-sträckor

Används på mellanområden som t.ex. avgränsar cykelbana från bilparkering och/eller intill husfasader

Ibland kan knott vara aktuellt

Vid ytor som är bredare än 2,6 meter ska smågatsten läggas i bågmönster

Prefabricerade produkter

Används i möjligaste mån vid ramper och upphöjda GCM-passager.

Marktegel

Används på gångytor, gågator dvs ytor som tydligt ska vara för
gående

Läggs på högkant om det behövs för att klara tänkt belastning

De ”möbler” som ska användas i Stationsområdet bör stärka stadens karaktär. Ett begränsat antal möbler väljs ut för att skapa ett samlat intryck. De material som används ska vara gedigna, hållbara och lättskötta och tillsammans med kulören anpassas till platsens karaktär.

Bänkar

Som standardbänk väljs Byrarums Bruks Piccolo. Vid fickparker finns möjlighet att arbeta mer med de accentfärger som omnämns tidigare i detta dokument samt andra typer av bänkar.

Vid övrig möblering och utformning ska cortenstål väljas. Detta för att harmonisera med belysning och gatunamnsskyltning.

Papperskorg

Papperskorg Byarum från Byarums Bruk ska användas. Färgval svart, utan askkopp och med kommunens emblem.

Trädskydd används enbart där träden står direkt i hårdgjord yta och saknar underplantering.
Veksö Pike är det trädskydd som ska användas inom Stationsområdet.

Vägmärken och vägutrustning är av stor betydelse i gaturummet för att skapa en effektiv och säker miljö för samtliga trafikanter.

Riktlinjer för vägmärken och vägutrustning

 • Vid övergångsställen och cykelöverfarter ska pollare med reflexband och riktningsvisare användas
 • Vägmärken ska placeras så att fara inte uppstår
 • Där tillräckligt utrymme finns ska vägmärken sättas i så kallade skyltbågar
 • Skyltning på gång-och cykelvägar ska göras i understorlek.

Teknikbyggnader och andra mindre byggnader är nödvändiga för att en stad ska kunna fungera. Det är viktigt att stor omsorg görs vid utformning av dessa vad avser gestaltning, placering materialval, färgsättning och utformning av detaljer mm.

Riktlinjer

 • Om möjligt integrera i andra större byggnader
 • Anpassa färgsättning och materialval till omgivande stadsmiljö

Cykeltrafiken är en viktig del i att skapa ett hållbart Stationsområde och utgör en viktig del av transportsystemet. För att få fler att cykla är det av stor vikt att det finns goda möjligheter till funktionella cykelparkeringar.

Riktlinjer för serviceanläggningar

 • Cykelställ ska utformas så att de inte utgör hinder och skapar problem för synskadade
 • Vid platser där cyklar står långtidsparkerade t ex stationen, ska möjlighet finnas till att parkera cykeln i ett låst garage och under tak
 • Cykelställ i två våningar ska användas på platser där behovet är stort
 • Cykelställ som används ska ha stöd för framhjulet

Busshållplatser utformas med hänsyn till människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. För att prioritera kollektivtrafiken rekommenderas att väderskydden utrustas med bänkar med värmeslingor, Wi-Fi, USB-uttag och skärmar med realtidsinformation.

Riktlinjer för busshållplatser

 • Väderskydd används på de busshållplatser med fler än 15 påstigande
  per vardag
 • Väderskydden som används är av
 • Skånetrafikens standard

Uteserveringar är ett trevligt inslag i stadsmiljön som bidrar till en livfullare stad. De ska utformas så att de blir ett naturligt och tilltalande inslag och vara tillgängligt för alla.

Gångbanan utmed serveringen ska ha god framkomlighet. Passagemåttet ska vara minst 2,0 meter. På kortare sträckor kan 1,5 meter accepteras. Fri höjd ska vara minst 2,2 meter.

Uteserveringarna ska ha tydliga avgränsningar med lätta smidesräcken eller motsvarande. Svart färg bör i första hand användas. Inhägnaden ska vara genomsiktlig och får inte förses med reklam. Avgränsningen ska vara maximalt 90 centimeter hög med en tvärslå 10-35 centimeter från marken för att underlätta orientering med ledkäpp.

Entrén till serveringen ska vara minst 1 meter bred för att rörelsehindrade lätt ska komma in.

Riktlinjer för gestaltning av uteserverinar i Stationsområdet

 • Villastaket och tryckimpregnerade trästaket bör undvikas eftersom det
  inte hör hemma i stadsmiljön
 • Uteserveringarnas golv ska ligga i samma nivå som kringliggande ytor och ha samma beläggning som stadens ”golv”
 • Serveringens möbler ska ha en lätt karaktär och vara anpassade till
  omgivande miljö
 • Grova trämöbler, tryckimpregnerat trä eller plastmöbler är inte lämpliga i området. Vita möbler kan ge
  bländning och bör undvikas
 • Fasta bänkar och bord gör det svårt för rullstolsburna att använda serveringen
 • Markiser och parasoller ska vara neutrala och enfärgade i en färg som är anpassad till byggnaden. Placering, höjd, längd och bredd ska anpassas till platsen. Markiser och parasoller är inga reklamplatser.

En mångfald av träd och annan grönska inom stationsområdet bidrar till att skapa rumslighet och avskärmning. Miljön för både människor och djur förbättras och förstärker den biologiska variationen.

Riktlinjer för träd och grönska i Stationsområdet

 • Grönskan i gaturummet domineras av regnbäddar med växtval anpassade för ståndorten
 • Varje gatusektion har sitt trädval. Fokus på formstarka träd med fina höstfärger och sammanhängande krona
 • Flertalet fickparker i området bidrar till det gröna intryck som området domineras av
 • En ny aktiv stadsdelspark skapas som ger rum att mötas och umgås
 • Utgå ifrån en mångfald av arter
 • Ge stadsträden tillräckligt med utrymme ovan respektive under mark
 • Anlägg skelettjord i hårdgjorda ytor

Konsten kan vara platsspecifik, dvs. utgå från och relatera till det sammanhang som verket placeras i. Den kan placeras solitärt eller integreras i arkitektur och i miljö på olika sätt. En genomtänkt placering är viktig för att den
konstnärliga gestaltning ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Kommunens ambition är att 1% av kostnaden för alla anläggningsprojekt ska avsättas till utsmyckning av staden.

Riktlinjer för konst i Stationsområdet

 • Konstverk bör förses med skylt som anger verkets- och konstnärens namn

 • Skötselplan bör upprättas för att säkra konstens beständighet och värde för stadsmiljön

 

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24