Stationsområdets 10 grundstenar

Stationsområdet byggs på en plats med en historia av ånglok och uteliv, sockerbruk och slakteri. 10 byggstenar pekar ut det unika med området. De som är med och bygger dagens Stationsområde kan ta hjälp av byggstenarna och bli ännu en del av områdets indetitet och historia.

En kvinna i en foodtruck räcker över mat till en kund. Foto.

Gör plats för lek eller odling mellan husen. Ta med historien av alla klubbar som funnits i de gamla industrilokalerna när kvarter ska byggas. Gör det enkelt för boende att leva ett bilfritt liv. Mycket inspiration till livet i Stationsområdet kan hittas i de 10 byggstenarna.

1. Återbruk

Stationsområdet byggs på en plats som varit under ständig omvandling. Hela området återbrukas. Vi bygger området med omtanke om det som varit och med hjälp av material som återbrukats. Tegel, takpannor och andra material återanvänds. Det är enkelt för byggare, boende och besökare att agera och leva cirkulärt genom att återvinna produkter om och om igen istället för att tära på jordens resurser.

Ord vi gillar: Återbruk, dela, laga, låna, loppis och kretslopp. Cirkulär ekonomi. Minskat avfall.

2. Grönt

Stationsområdet växer fram mitt emellan två av stadens stora parker. Även vattnet är nära. Här har man Rönne ås vattendrag i ryggen och den 300 år gamla Kronoskogen inpå knutarna. Trots sin historia av industri och järnväg har grönskan alltid fått ta plats, både vårdad och lite vild.

Vi bygger området under och över tallarnas kronor och med gröna oaser mellan husen. Det gröna bevaras, förädlas och nyttjas. Närheten till vattnet i både Rönne å och Skälderviken ska stärkas. Årstiderna ska kännas och synas trots att Stationsområdet ligger i en stad. Grönskan ska ha en lokal prägel som gör att träd och växter känns igen från regionen.

Ord vi gillar: Gröna stråk, oaser, gröna smitvägar, gröna gårdar, gröna hus, tak och väggar, vattendrag, havsnära, ”operfekt”, vilt.

3. Klimatklokt

Stationsområdet ska bli ett föredöme för hållbar utveckling i Ängelholm. Här både bygger och bor man med gott samvete om framtida generationer. Här är det gång- och cykelavstånd till det mesta. Till butiker, bank, bad och blandskog.

Som boende är det lätt att göra kloka miljöval och att bo och leva med lägre miljöpåverkan än i andra bostadsområden. Det ska vara enkelt att ta sig fram utan bil och det vara möjligt att välja att bo i ett energieffektivt boende.

Ord vi gillar: Klimatsmart, energieffektivt, mobilitet, cykling, kollektivtrafik, enkelhet, bilpool

4. Företagsamt

I Stationsområdet finns plats för entreprenörskap. Små och stora verksamheter har startat här och utvecklats med sin tid. Batterier har tillverkats på Tudor, kött har packats på Scan och läder har garvats på Grönvalls. Sockerbetor från lantbruken utanför staden har tagits om hand här.

Här ska det finnas plats för företagsamhet och företag - både befintliga och nystartade. Här ska det råda ett innovationsklimat och en god entreprenörsanda. Nya och smarta lösningar och arbetssätt blir verklighet här. Den lokala produktionen av både varor och tjänster ska ha förutsättningar att växa här.

Ord vi gillar: Entreprenörskap, samverkan, lokal produktion och konsumtion, smarta lösningar, kreativitet, smart stad, innovation, nytänkande, tillsammans, starta, driv.

5. Kulturliv

På Stationsområdet har rockband startats i Gottwalds röda hus och många överraskande möten har skett på Bahnhof och Club Esther. I Grönvalls fabriksruiner har spontana filmer spelats in.

På 1990-talet var flera uteställen igång samtidigt i samma kvarter, någon har beskrivit det som en ”Docklandskänsla” med klubbar på rad mellan gamla industribyggnader. Samtidigt bildades rockband i Gottwalds lokal längs industrigatan, det repades och världsturnéer inleddes här.

Genom att skapa plats för mod och kulturliv kan det arvet tas vidare och skapa en plats som är välkomnande för människors tankar och behov.

Ord vi gillar: Skapande, scenkonst, evenemang, aktiviteter, ungdomskultur, utforska, ostört, öppen scen, gaming, parkour, skate, poesi- det som är ungdomskultur idag!

6. Lekfullt

Ett område som är bra för barn är bra för alla. I ett område som är bra för barn finns det plats för lek. Den driver både samhällen och den enskilda människan framåt genom kreativitet. Idag växer de flesta barn upp i städer, men leken lever och hittar nya uttryck. (Ur LEK! Design för lek i staden. Form och designcenter)

Lek sker överallt och inte bara på lekplatser. Om stadsdelen är planerad väl för barn och unga kan lek ske på många ställen. I Stationsområdet ska det finnas plats för annorlunda lek- och aktivitetsytor. Det ska finnas plats för lek på innergårdarna, i parkerna och på gatorna. Här ska skolklasser kunna slå sig ner med sin matsäck och studera både konst och Rönne ås vatten.

Ord vi gillar: Lek, lustfyllt, aktivitet, plats för barn, grönt, trygga gator.

7. Kunskap

Stationsområdets läge, precis intill Västkustbanan, ger tillgång till en av nordens mest expansiva arbetsmarknadsregioner. Malmö, Köpenhamn, Lund på ena hållet och Göteborg och vidare Oslo på det andra. Här byggs Ängelholms nya Stadshus, en mötesplats för kompetens och mångfald.

Att attrahera kunskap, inte bara från nära håll utan från hela Sverige, är inget nytt för området. Till Järnvägsskolan har den främsta expertisen inom järnväg sökt sig sedan 1950-talet. Som del av Greater Copenhagen finns här 17 universitet. Studenter kan bo här.

Ord vi gillar: Kunskap, innovation, smart stad, studenter, lära nytt, testa, tågpendla, Greater Copenhagen, Storstadsregion

8. Gatuliv

I Stationsområdet är gatorna så mycket mer än transportsträckor. Stationsområdets huvudgator är gröna och trygga. De mindre kvartersgatorna runt husen har plats för både lek, aktivitet men också förströelse. Här finns platser för mat, prat och möten. Här finns något att prata om när man möts. Flera av bostäderna har personliga entréer ut mot gatan med plats för en stol och en kopp kaffe.

När tåget försenas ska resenärer ledas in i kvarteren för att luncha, ladda mobilen eller läsa i väntan på nästa tåg. Stationsområdet ska leva många av dygnets timmar.

Ord vi gillar: Fika, öppet, bänkar, konst, 24-7, mobilt bibliotek, trygghet, boklåda, uteservering.

9. Tegel, trä och tåg

Arvet efter fabrikerna och järnvägens betydelse har präglat Stationsområdet. Det är något som gör att området skiljer sig från andra delar av Ängelholm. Stationsområdet ska bygga vidare på sin historik som viktig plats vid järnvägen, så är det ju än idag när fler än någonsin reser med tåget. Det kan göras med koppling till järnvägsarkitektur.

Stationsområdet är format av tegelarkitektur från många årtionden. Det arvet ska tas vidare i det nya som byggs upp. Träarkitekturen som till stor del försvunnit har en möjlighet att komma tillbaka med dagens möjligheter till träbyggnation.

Ord vi gillar: Bevarande, tegel, trä, industriellt, järnvägsarkitektur, rost, lokal identitet.

10. Tillsammans

En hållbar stadsdel som Stationsområdet kan bara skapas tillsammans med alla som bor, lever, verkar och bygger i området. Omvandlingen av området ska ske i dialog och medskapande. Omvandlingen blir bara möjlig om kommun och markägare, exploatörer och byggherrar krokar arm.

Det är när samverkan över gränser sker som nya idéer kläcks och innovation kan bli verklighet. Det är människor som driver utvecklingen framåt. Många ska vara med när området utvecklas. Här byggs ett stadshus som är mer än ett kontor och mer än en plats för förtroendevalda, det ska vara en mötesplats där invånare och invånares idéer välkomnas.

I Stationsområdet finns redan en mångfald av verksamheter, anläggningar, myndigheter och bostäder. Mångfalden bjuder in till möjligheter att skapa en blandad stad. Mångfalden är nyckeln till att stationsområdet ska utvecklas för att bli stadsdel där generationer och kulturer kan mötas. Här finns plats för engagemang och upplevelser

Ord vi gillar: Öppenhet, omtanke, handlingskraft, mångfald, samverkan, dialog, gemenskap.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-24