Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning

Enskilda vägar fyller ofta en viktig funktion även för allmänheten. Därför kan Ängelholms kommun betala ut ekonomiskt stöd till vägföreningar och samfälligheter för drift och underhåll av vägarna. Här kan du läsa om vad som gäller för att få kommunalt vägbidrag.

Allmänna regler

De enskilda vägarna är ett viktigt komplement till de allmänna vägarna, för framkomlighet och tillgänglighet i stora delar av kommunen.

Ängelholms kommun ger årliga bidrag för drift och underhåll. Dessutom betalar vi ut så kallat särskilt driftbidrag om det finns behov av ett större underhållsarbete. Drift i väg innefattar åtgärder som utförs inom vägområdet och berör vägens anordningar, det vill säga även slänt, dike, bakslänt, trummor, vägmärken med mera..

Kommunen bestämmer vilken kategori och trafikklass respektive väg tillhör, vilket görs utifrån Trafikverkets kategorier och trafikklasser.

Kommunalt bidrag kan även ges till cykelvägar, grönområden och lekplatser.

Fartdämpande åtgärder på vägar med buss- eller skolskjutstrafik kräver kommunens godkännande i förväg. Eventuella fartdämpande åtgärder bekostas av vägsamfälligheten.

Drift och underhåll av gatubelysning i kommunens normala standard och besiktning av lekplatser svarar kommunen för.

Alla bidrag söks via kommunens e-tjänstportal.

Förutsättningar för bidrag

För att bidrag ska ges krävs det att föreningen eller samfälligheten:

 • är bildad genom lantmäteriförrättning.
 • eller är en frivillig överenskommelse enligt Trafikverkets regler (gäller endast vägar med statligt bidrag).
 • senast den 30 augusti varje år lämnar in de uppgifter som kommunen begär.
 • registrerar sin vägsamfällighetsförening på i kommunens föreningsregister Rbok.

Årligt driftbidrag

Årligt driftbidrag är en ersättning du som väghållare kan söka för barmarksunderhåll och vinterväghållning av en enskild väg.

 • Barmarksunderhållet omfattar kostnader för bland annat grusning, dammbindning, hyvling, sladdning, dikesrensning och beläggningsunderhåll.
 • Vinterväghållningen omfattar kostnader för bland annat kantmarkering, plogning och halkbekämpning.

För att få bidrag första gången måste du skicka en ansökan till Ängelholms kommun, via kommunens e-tjänstportal. När vi fått ansökan gör vi en bedömning om vägen är bidragsberättigad. Vi omprövar bidragsförutsättningarna vart femte år.

Kommunens bidrag baseras på Trafikverkets klassificering och driftskostnadsberäkningar samt ska följa Trafikverkets omräkning eller indexuppräkning varje år.

Vägar

 • För vägar som får statligt bidrag betalar kommunen årligen ut skillnaden mellan det statliga bidraget och 100 procent av den beräknade driftskostnaden.
 • För vägar som inte får statligt bidrag betalar kommunen årligen ut bidrag som motsvarar 100 procent av den beräknade driftskostnaden.

Cykelvägar inom tättbebyggt område

Kommunen kan betala ut bidrag för cykelvägar i tättbebyggt område under förutsättning att föreningen snöröjer och halkbekämpar. För cykelvägar betalar vi ut ett bidrag som motsvarar 70 procent av medelvärdet av den beräknade driftskostnaden i lägsta trafikklassen.

Grönområde

För grönområde inom planlagt område som sköts till en kostnad av minst 3 slaghackningar per växtsäsong betalar kommunen årligen ut bidrag.

Lekplatser

Hur mycket en förening kan få i bidrag för att sköta en lekplats beror på lekplatsens storlek:

 • Stor lekplats: en lekplats med fem eller fler lekredskap
 • Liten lekplats: en lekplats med fyra eller färre lekredskap

Extra driftsbidrag

Extra driftsbidrag för särskilda händelser kan utbetalas efter ansökan om ”Extra driftsbidrag”. En förutsättning för extra bidrag är att kostnaden under de senaste tre åren överstiger erhållet bidrag för denna åtgärd under dessa år. Extra driftsbidrag betalas normalt ut året efter ansökan är gjord.

Särskilt driftbidrag

 • Begreppet särskilt bidrag är Trafikverkets benämning, som vi också valt att använda inom Ängelholms kommun.

Om du får årligt driftbidrag, och behöver göra ett större underhållsarbete på din väg, kan du även ansöka om särskilt driftbidrag. Vår bedömning av din ansökan grundar sig på hur angelägen åtgärden är och hur stort ekonomiskt utrymme vi har för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

Vad gäller för att få bidrag?

 • Det är bara de väghållare som får årligt driftbidrag som kan söka särskilt driftbidrag.
 • Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor exklusive moms.
 • Väghållaren måste inkomma med ansökan innan vi kan lämna beslut om bidrag.
 • Vi beviljar bidrag i mån av tillgång på ekonomiska medel och beroende på hur angelägen åtgärden är.
 • Vi kan besluta om att bevilja bidrag i upp till två år efter att din ansökan har inkommit till kommunen.
 • Ängelholms kommun fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag.
 • Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

Särskilt driftbidrag lämnas inte för kostnader som har uppkommit innan bidraget har beviljats, om inte Ängelholms kommun i särskilda fall medger undantag.

Exempel på bidragsberättigade arbeten:

 • Byte av vägtrummor med en diameter på 500 mm eller större.
 • Förstärkning av en vägsträcka med bärlagergrus.
 • Omläggning av en vägsträcka. (För vägar i trafikklass hög)
 • Ombyggnad av ett vägskäl mot en allmän väg inklusive beläggning.
 • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd.
 • Ombyggnad eller reparation av broar.
 • Beläggningsåtgärder till vägar i trafikklass hög.
 • Upprustning av ny bidragsväg.

Ansökningar gör du i kommunens e-tjänstportal. Du loggar in med e-legitimation.

Vägar med statligt bidrag

För vägar som kan få statligt bidrag ges kommunalt bidrag endast om statligt bidrag erhållits. Kommunen ger bidrag på mellanskillnaden så föreningen själv betalar 15 procent av godkänd kostnad efter att Trafikverket godkänt arbetet och betalat ut statligt bidrag. Normalt betalas kommunalt bidrag ut året efter arbetets utförande.

Vägar utan statligt bidrag

För vägar som inte kan få statligt bidrag ska särskild ansökan lämnas in till kommunen via kommunens e-tjänstportal senast den 30 augusti året innan åtgärden ska utföras. Ansökan ska innehålla tre offerter från olika företag, där företaget med den billigaste offerten ska utföra arbetet. Kommunen ger bidrag på 85 procent av godkänd kostnad. Normalt betalas kommunalt bidrag ut året efter arbetets utförande.

Gång- och cykelvägar, lekplatser

För ombyggnader och upprustningar av gång- och cykelvägar, lekplatser och liknande, ska en särskild ansökan lämnas in till kommunen. Du lämnar den via kommunens e-tjänstportal senast den 30 augusti året innan åtgärden avses utföras.

Ansökan ska innehålla tre offerter från olika företag, där företaget med den billigaste offerten ska utföra arbetet. Kommunen ger bidrag på 85 procent av godkänd kostnad. Normalt betalas kommunalt bidrag ut året efter arbetets utförande.

Ängelholms kommun prioriterar normalt ansökningar enligt följande ordning:

 1. Vägar som får statligt bidrag
 2. Lekplatser med allvarliga brister samt vägar med skolskjuts
 3. Cykelvägar
 4. Övriga enskilda vägar

Tillsyn och omprövning av bidragsrätt av enskild väg

Om den enskilda vägen har rätt till statligt bidrag, så är det Trafikverket som ansvarar för tillsyn och omprövning av bidragsrätt.

Om den enskilda vägen enbart har rätt till, eller ansöker om kommunalt bidrag är det kommunen som ansvarar för tillsyn och prövning, alternativt omprövning av bidragsrätt.

Normalt utför kommunen tillsyn, prövning och omprövning utan att väghållaren deltar.

Kontroll av bidragsrätt för vägar utan statligt bidrag

Kontrollen syftar till att avgöra om vägen ska ha rätt till bidrag även i fortsättningen, vanligen fem år framåt. En väg har rätt till bidrag om följande uppfylls:

 1. är bildad genom lantmäteriförrättning
 2. att det finns åretruntboende, näringsverksamhet eller aktivt friluftsliv, eller att vägen har väsentlig betydelse som genomfartsväg
 3. att det finns en väghållare som förvaltar och underhåller vägen.
 4. Att vägsamfällighetsföreningen är registrerad i kommunens föreningsregister Rbok.

Om kommunen kommer fram till att vägen inte längre uppfyller kraven för bidrag upphör det kommunala bidraget till vägen. Kommunen betalar ut det här årets bidrag, om inget annat anges.

Tillsynen utförs året innan bidragsrätten ska förnyas och omfattar kontroll av:

 • anslutning mot allmän väg
 • grusslitlager och beläggningsslitage
 • diken och kantskärning så att en fungerande avvattning finns
 • rensning av trummor så att in- och utlopp fungerar
 • röjning och rengöring av eventuella broar
 • röjning till normalt 2 meter från vägkant och 4,6 meter i höjd.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13