Boka lokal eller anläggning

Behöver du eller din verksamhet hyra lokal? I Ängelholm finns många lokaler som går att boka för olika aktiviteter. Det finns bland annat sporthallar, sammanträdeslokaler och en lägerskola.

Både föreningar och privatpersoner kan boka kommunens lokaler. Det som behövs är att du registrerat dig i vårt bokningssystem Rbok. Här kan du läsa mer om hur du gör för att boka lokal och om hur du använder Rbok.

För att använda Rbok behöver du ett användarkonto. Du loggar in med Bank-ID och behöver först registrera dig som privatperson. När du har ett personligt konto kan du också skapa en föreningsprofil.

I filmen "Välkommen till Rbok" nedan får du veta mer om hur det fungerar.

I filmen "Registrera förening" nedan får du instruktioner för hur du registrerar din förening.

Regler och riktlinjer

Kundtjänst ansvarar för uthyrning av bland annat idrottsanläggningar, sporthallar och gymnastiksalar.

Det är stor efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar. I syfte att skapa en rättvis fördelning av tider i den konkurrens som ibland uppstår, följer kommunen riktlinjer för bokningarna.

Allmänna regler

 • För att hyra kommunens idrottslokaler och anläggningar ska man ha fyllt 18 år.
 • I lokalen, på anläggningen eller i anslutning till densamma är rökning, alkohol och droger förbjudet.
 • Bokningskontrakt får ej överlåtas till annan part.
 • Adressändring ska omgående meddelas Kundtjänst.
 • Kommunen ansvarar ej för värdesaker, kläder och dylikt.
 • Kommunen har rätt att disponera redan uthyrd lokal för tillfällig upplåtelse till tävling, uppvisning, utställning med mera.
 • Hyresgästen utser en ledare som är över 18 år och ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Vidare har ledaren som uppgift att se till att gränsen för max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids, att obehöriga inte släpps in i lokalen samt att nödutgångarna inte blockeras. Ledaren ska informera om utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning. Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ledaren kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräpning upptäcks, ska detta anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som uppkommit på lokaler eller utrustning under bokad tid. Skadan ska anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. I inomhusanläggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknande medel, bortsett från de hallar som är specialanpassade.
 • Hyresgästen får ej åsidosätta eller sabotera lokalernas interna brandskydd.
 • När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad och utrustning ska stå på anvisad plats. Städmaterial finns att tillgå i alla sporthallar på anvisad plats. Med grovstädning menas: tömma papperskorgar, plocka upp skräp och vid behov borsta och torrmoppa golv.
  Om hyresgästen inte följer bokningsreglerna eller åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli avstängd och/eller betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.
 • Kostnaden för att hyra lokal regleras av en taxa som beslutas i Ängelholms kommunfullmäktige. Ängelholms kommun reserverar oss för att taxan kan ändras.

Begränsningar

Kundtjänst kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar och planer så fort önskemål om detta uppstår, då hallar och planer redan kan vara fullbokade.

Nyckelbricka

 • Då du hyr lokal av Ängelholms kommun är dessa lokaler utrustade med ett passersystem.
 • Nyckelbrickan är en värdehandling och skall hanteras med största aktsamhet.
 • Nyckelbrickan är personbunden och får ej nyttjas av personer under 18 år utan myndig persons tillsyn.
 • Nyckelbrickan får ej överlåtas eller lånas ut i andra hand.
 • Inventering av nyckelbrickor görs på årlig basis av Kundtjänst. Nyckelbrickor utan personlig tillhörighet spärras.
 • Utnyttjas nyckelbrickan på ett felaktigt eller vårdslöst sätt har Kundtjänst rätten att spärra nyckelbrickan.
 • Vid borttappad och bestulen nyckelbricka vänligen kontakta Kundtjänst för att spärra brickan.
 • Är lokalen/anläggningen larmad vid tidpunkt då man går in måste avlarmning ske med den 4-siffriga koden.
 • Man har tillgång till omklädningsrum i idrottshallar och gymnastiksalar 30 minuter innan och efter bokad tid. Gällande själva hallen/salen och alla andra lokaler kommer man in på exakt bokad tid.

Regler för avbokning av tider

 • Ängelholms kommun förbehåller oss rätten att avboka bokade tider. Bokaren ska informeras inom skälig tid (normalt 10 dagar) och kan inte ställa krav på kompensation. Om en bokare vill avboka sin tid ska den göra det minst 10 dagar före bokningstillfället. Särskilda undantag kan beviljas beroende på klimat eller andra oförutsägbara förutsättningar.

Föreningar, privatpersoner, kommunala verksamheter och företag har möjlighet att i olika grad nyttja bokningsbara tider i Ängelholms kommuns anläggningar.

Det är Kundtjänst som på uppdrag av Kultur och fritid fördelar tiderna i våra bokningsbara objekt.

Tillsammans med säsongsbokande föreningar i Ängelholms kommun och berörda kommunala verksamheterna har vi arbetat fram fördelningsprinciper som ligger till grund vid fördelning av säsongstider och tider för match, tävling eller arrangemang.

I arbetet har vi tagit hänsyn till barnkonventionens grundprincip om alla barns lika värde och Agenda 2030:s globala mål för jämställdhet.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter gällande fördelningsprinciperna.

Allmänna bestämmelser

Huvudprinciper vid fördelning av träningstider

I detta avsnitt anger vi huvudprinciperna vid tilldelning av säsongsschema för träning.

Dokumentet använder genomgående begreppet förening. Om inget annat anges syftar detta till förening som uppfyller reglerna för att erhålla stöd från Ängelholms kommun.

Fördelning av tider sker enligt följande prioriteringsordning:

 1. Kommunal verksamhet.
 2. Barn och ungdomar där 50% eller fler på träningstiden är i åldern 7 t.o.m. 20 år, har funktionsvariationer eller tränar i Elitverksamhet i föreningsregi.
 3. Barn där 50% eller fler på träningstiden är upp till 6 år i föreningsregi.
 4. Vuxenverksamhet där 51% eller fler på träningstiden är över 20 år i föreningsregi.
 5. Övrig verksamhet (privatpersoner, företag och föreningar från annan kommun).
 6. I dokumentet används begreppet “grupp”. Vi liknar detta vid hur man benämner sina grupper i ansökan till lokalt aktivitetsstöd. Sammansättning av grupper väljer föreningen själva.
 7. Fördelningen av tider och antal träningspass sker utifrån ålder på barn och ungdomsgrupper samt nivå på tävlingsverksamhet (serietillhörighet) för vuxenidrott, se under rubriken Tilldelningsbar träningstid för idrott i inomhusanläggningar.

Timmarna är baserad på specialförbundens rekommendationer. Dam- och herridrott likställs på samtliga nivåer. Ungdomsidrott likställs inom samtliga idrotter.

 • Föreningar med sin huvudsakliga verksamhet förlagd inomhus har företräde i inomhusanläggningar vid fördelning av tider.
 • Föreningar med sin huvudsakliga verksamhet förlagd utomhus har företräde i utomhusanläggningar vid fördelning av tider.
 • Ängelholm kommuns definition av elitidrott gäller.
 • Tilldelning av anläggning och yta avgörs utifrån gruppstorlek.
 • Rättvis fördelning mellan pojkar och flickor ska eftersträvas.
 • Vuxenverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet för den kommande säsongen.
 • För att ingå i fördelningsprocessen krävs det att föreningen är godkänd hos Ängelholms kommun och att föreningsuppgifter är uppdaterade/godkända av föreningen inom 30 dagar innan föreningen ansökt om säsongstider.
 • Om en grupp tränar fler än 2 pass per vecka kan gruppen tilldelas ett eller flera pass på mindre åtråvärd tid. Detta gäller med start från det tredje passet. Åtråvärd tid definierar Ängelholms kommun som träningstider på vardagar med start mellan 17.00 och 20.00.
 • Inom vuxenverksamhet prioriteras tävlingsverksamhet i seriespel i förbundsregi före motionsgrupper.
 • Korpenverksamhet hanteras på samma sätt som vuxenverksamhet.
 • Vuxen- och juniorverksamhet med specifika krav/rekommendationer på anläggning och utrustning tilldelas i första hand tider i de anläggningar som uppfyller dessa behov. T.ex. vid krav på specifikt underlag, takhöjd, utrustning, klister etc.
 • Ovan fördelningsprinciper gäller vid samtliga tilldelningar och anläggningar om inte separat avtal gällande anläggningen finns.

Fördelningsprocessen

I detta avsnitt beskriver vi arbetet för tilldelning av säsongsschema.

 1. I mars informerar Kundtjänst registrerade föreningar om att det är dags att ansöka om träningstider inför nästkommande säsong, samt informerar om sista ansökningsdatum.
 2. Registrerad förening lämnar in sin ansökan om önskade träningstider till Kundtjänst enligt instruktion. För att ansökan ska behandlas måste alla fält vara ifyllda, och föreningen måste ha uppdaterat eller godkänt sina föreningsuppgifter i föreningsregistret.
 3. Utifrån fördelningsprinciperna gör Kundtjänst en bedömning av föreningens ansökan för respektive träningsgrupp. De bedömer önskad träningstid, träningsgruppens storlek och önskad anläggning.
 4. I bedömningen väger Kundtjänst in föreningens utnyttjade av bokade tider utifrån kontroller i form av stickprov och avbokningar. De väger även in hur föreningen skött sin ekonomi och följt de ordningsregler som finns, samt hur väl verkligheten stämt överens med det antal personer som föreningen ansökt för med sina träningsgrupper.
 5. Kundtjänst skapar ett förslag på säsongschema som skickas till respektive förening med information om förslag på tilldelade träningstider. Vid eventuella krockar där föreningarnas grupper bedöms likvärdiga förväntas föreningarna vara en del av lösningen genom att ta en dialog med varandra. Vill föreningen eller föreningarna inte vara en del av lösningen tillfaller den önskade tiden annan part.
 6. Föreningarna har möjlighet att lämna in synpunkter på de tilldelade tiderna.
 7. Kundtjänst sammanställer samtliga synpunkter och gör eventuella förändringar i schemat innan de skickar ut det på nytt.
 8. När de tilldelade tiderna fastställts genom beslut förs dessa in i kommunens bokningssystem.
 9. Om förening blivit tilldelade en träningstid för en grupp som utgår ska föreningen avboka denna tid innan säsongen startat.

Nycklar och taggar till anläggningarna ska föreningens kansli eller ordförande beställa hos Kundtjänst.

Ordningsavgifter

För att våra anläggningar ska hållas i ett gott skick är det viktigt att ordningsregler följs. Detta gäller samtliga bokare oavsett bokad tid. Om ordningsreglerna inte följs fakturerar vi berörd bokare enligt följande:

Ordningsavgifter

Orsak

Ersättningsskyldig

Åsamkat skada på lokal eller dess utrustning

Ersättningsskyldig för kostnader som uppkommer i samband med detta

Ej återställt material (mattor, plintar, stolar, bord, ridåvägg, sarg mm)

Ersättningsskyldig för kostnader som uppkommer i samband med detta

Ej grovstädad lokal eller omklädningsrum

Ersättningsskyldig för kostnader som uppkommer i samband med detta

Orsakat larmutryckning (ej vid systemfel)

Larmfaktura

Avbokning av tider

Ängelholms kommun förbehåller oss rätten att avboka träningstider. Föreningarna ska informeras inom skälig tid (normalt 10 dagar) och kan inte ställa krav på kompensation. Om en förening vill avboka sin träningstid ska den göra det minst 10 dagar före bokningstillfället. Särskilda undantag kan beviljas beroende på klimat eller andra oförutsägbara förutsättningar.

Prioritering vid fördelning av träningstider

Prioritering av verksamheter

I detta avsnitt beskriver vi vad respektive prioriteringsgrupp innebär och hur en prioritering kan se ut i praktiken

Barn och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamhet prioriteras på tider lämpliga för åldersgruppen sju till tjugo år. Närhetsprincipen är viktig för barn och unga, vi tar hänsyn till lokal anknytning och upptagningsområde i den mån det är möjligt och önskas.

Elitverksamhet

Vi följer Ängelholms kommuns definition på elitverksamhet.

Vuxenidrott

Vuxenverksamhet inom lagidrotter tilldelas träningstid baserat på serietillhörighet för den kommande säsongen. För att bli berättigad träningstider i schemaläggningen krävs det att föreningen är anmäld till ett förbunds sanktionerade seriespel. Vid tilldelning av tider för vuxenidrott är det serietillhörigheten som styr. Om två seniorlag ansöker om samma dag, tid och anläggning träder huvudprincipen in och det lag med högst serietillhörighet går först. Vuxenverksamhet inom individuella idrotter tilldelar vi träningstid utifrån behov.

Prioritering vid fördelning av matchtider, tävlingar och arrangemang

I detta avsnitt anger vi prioriteringsordningen vid tilldelning av tider för match, tävling eller arrangemang. Matcher, tävlingar och arrangemang har förtur framför träningstider i följande inbördes ordning. För att

 1. SM tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/vuxna.
 2. Match/tävling i förbundsregi riktad till vuxna – svensk elitverksamhet.
 3. Match/tävling i förbundsregi riktad till vuxna och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks- eller distriktsnivå.
 4. Match/tävling i förbundsregi riktad till ungdomar och som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks eller distriktsnivå, tex. ungdoms-SM, riksmästerskap.
 5. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive förbundsarrangemang.
 6. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som ingår i någon form av serie/cupsystem.
 7. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som ingår i någon form av seriesystem.
 8. Övriga verksamheter t.ex. musik- och teaterverksamhet som kan behöva publika platser i någon idrottshall. Dessa arrangemang hanteras från fall till fall.

Träningsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tilldelade tider.

Rutiner vid fördelning av tider

Prioriteringar

I detta avsnitt anger vi de tillämpningsgrunder och rutiner som används vid upprätthållande av säsongsschema.

 • Vi tilldelar endast tider till föreningar som har lämnat in en komplett ansökan innan sista ansökningsdag.
 • Vi följer föreningens önskemål i den mån det går, men förbehåller oss rätten att föreslå anläggning, dag och tid för träning utifrån tillgänglighet.
 • I första hand tilldelas föreningar tid enligt tilldelningsbar träningstid under rubriken Tilldelningsbar träningstid för idrott i inomhusanläggningar. Önskad tid utöver detta tilldelas i mån av plats.
 • Vi tar hänsyn till antalet deltagare i respektive grupp och förbehåller oss rätten att tilldela tid på halvplan i stället för helplan om vi bedömer att det är en grupp av mindre storlek.
 • Föreningar som bedriver motion i tävlingsverksamhet (till exempel Korpen) som inte är sanktionerat av ett specialförbund prioriterar vi på samma sätt som vuxenverksamhet.
 • Om en förening inte lämnar in en komplett ansökan innan sista ansökningsdatum hamnar föreningen utanför ordinarie prioriteringsordning och riskerar att inte bli tilldelad någon tid.
 • Barn under tolv år kan tilldelas tid i gymnastiksalar. Vid större grupper kan de även tilldelas tider i idrottshallar.

Tilldelningsbar träningstid för idrott i inomhusanläggningar

Som tilldelningsbar träningstid i idrottshallar och gymnastiksalar räknas måndag –fredag klockan 16.00-22.00 och lördagar-söndagar 8.00-22.00. Tiden innan 16.00 måndag – fredag är avsedd för skolverksamhet men kan bokas om lokalen är ledig. Det finns även möjlighet att boka efter 22.00 om lokalen är ledig.

Uthyrningsperioden följer skolans terminstider. Föreningarnas säsongsperiod skall pågå minst under perioden 1/9 – 30/4 med undantag av jullovet. Kortare perioder kommer inte att tas med i säsongsplaneringen. Dessa tider får bokas efter att säsongschemat är lagt. Under jullovet uthyres vissa lokaler i begränsad omfattning.

Under sommarlovet hålls endast ett begränsat antal idrottshallar och gymnastiksalar öppna.

Tilldelning av träningstid utgår alltid ifrån huvudprinciperna. Fördelning av tider i specialanläggningar utgår från föreningens behov av utrustning och anläggningens nyttjandefunktion.

I första skedet kommer fördelning av tider ske med utgångspunkt enligt angivna timmar i tabellen nedan. Tabellen är framtagen i samråd med de olika idrottsförbunden. Detta för att alla föreningar ska ha samma möjlighet till träningstider på önskvärd tid i så stor utsträckning som möjligt. Finns det bokningsbara tider kvar efter den första fördelningen utifrån dessa timmar tilldelas dessa till de som önskat fler tider.

Tilldelning av träningstid

Serie/ålder

Tilldelningsbar träningstid

Barn under 10 år

1 timme

10-17 år

3 timmar

Division 4

3 timmar

Division 2 och 3

4,5 timmar

Basketettan, division 1

6 timmar

Svenska Basketligan, Handbollsligan, Allsvenskan, Elitserien, Svenska superligan

Enligt överenskommelse

Övrig verksamhet

Tilldelas i mån av plats

 

Övrig information om kommunens lokaler

Ska ni sova över i lokalen?

Då är det viktigt att lokalen är säker och att du anmält övernattningen till Räddningstjänsten. Tillfällig övernattning ska du anmäla via en e-tjänst på Räddningstjänstens webbplats.

Har du frågor?

Om du undrar över något är du välkommen att höra av dig till Kundtjänst.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08