Regler och riktlinjer

Här är våra allmänna regler för uthyrning av idrottsanläggningar, sporthallar och gymnastiksalar.

Allmänna regler

 • För att hyra kommunens idrottslokaler och anläggningar ska man ha fyllt 18 år.
 • I lokalen, på anläggningen eller i anknytning till densamma är rökning, alkohol och droger förbjudet.
 • Bokningskontrakt får ej överlåtas till annan part.
 • Adressändring ska omgående meddelas Kundtjänst.
 • Kommunen ansvarar ej för värdesaker, kläder och dylikt.
 • Kommunen har rätt att disponera redan uthyrd lokal för tillfällig upplåtelse till tävling, uppvisning, utställning med mera.
 • Hyresgästen utser en ledare som är över 18 år och ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. Vidare har ledaren som uppgift att se till att gränsen för max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids, att obehöriga inte släpps in i lokalen samt att nödutgångarna inte blockeras. Ledaren ska informera om utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning. Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ledaren kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräpning upptäcks, ska detta anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som uppkommit på lokaler eller utrustning under bokad tid. Skadan ska anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Utrustning som används inomhus ska vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. I inomhusanläggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknande medel, bortsett från de hallar som är specialanpassade.
 • Hyresgästen får ej åsidosätta eller sabotera lokalernas interna brandskydd.
 • När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad och utrustning ska stå på anvisad plats. Städmaterial finns att tillgå i alla sporthallar på anvisad plats. Med grovstädning menas: tömma papperskorgar, plocka upp skräp och vid behov borsta och torrmoppa golv.
  Om hyresgästen inte följer bokningsreglerna eller åsamkar skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli avstängd och/eller betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.
 • Kostnaden för att hyra lokal regleras av en taxa som beslutas i Ängelholms kommunfullmäktige. Ängelholms kommun reserverar oss för att taxan kan ändras.

Begränsningar

Kundtjänst kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar och planer så fort önskemål om detta uppstår, då hallar och planer redan kan vara fullbokade.

Nyckelbricka

 • Då du hyr lokal av Ängelholms kommun är dessa lokaler utrustade med ett passersystem.
 • Nyckelbrickan är en värdehandling och skall hanteras med största aktsamhet.
 • Nyckelbrickan är personbunden och får ej nyttjas av personer under 18 år utan myndig persons tillsyn.
 • Nyckelbrickan får ej överlåtas eller lånas ut i andra hand.
 • Inventering av nyckelbrickor görs på årlig basis av Kundtjänst. Nyckelbrickor utan personlig tillhörighet spärras.
 • Utnyttjas nyckelbrickan på ett felaktigt eller vårdslöst sätt har Kundtjänst rätten att spärra nyckelbrickan.
 • Vid borttappad och bestulen nyckelbricka vänligen kontakta Kundtjänst för att spärra brickan.
 • Är lokalen/anläggningen larmad vid tidpunkt då man går in måste avlarmning ske med den 4-siffriga koden.
 • Man har tillgång till omklädningsrum i idrottshallar och gymnastiksalar 30 minuter innan och efter bokad tid. Gällande själva hallen/salen och alla andra lokaler kommer man in på exakt bokad tid.

Regler för avbokning av tider

 • Ängelholms kommun förbehåller oss rätten att avboka bokade tider. Bokaren ska informeras inom skälig tid (normalt 10 dagar) och kan inte ställa krav på kompensation. Om en bokare vill avboka sin tid ska den göra det minst 10 dagar före bokningstillfället. Särskilda undantag kan beviljas beroende på klimat eller andra oförutsägbara förutsättningar.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13