Kameraövervakning på MK-huset

Kameraövervakning är en del av säkerhetsarbetet på fritidsgården MK-Huset. Syftet är att förebygga och förhindra allvarliga incidenter samt bidra till en trygg fritidsgårdsmiljö för ungdomarna samt även en bra arbetsmiljö för personalen

Kameror bidrar till ökad trygghet, minskad skadegörelse och snabbare åtgärder om det skulle hända något. Kamerorna sitter inomhus i MK-Husets lokaler.

Eftersom MK-Huset inte är en offentlig lokal för allmänheten bedömer Ängelholms kommun att det inte krävs tillstånd från IMY, Integritetsskyddsmyndigheten. MK-huset är en verksamhet för ungdomar mellan 13 och 17 år och inga andra har tillgång till lokalen under MK-husets öppettider.

Så använder vi informationen från kamerorna

Vem som har rätt att titta på det filmade materialet är strikt reglerat. Det är bara teamledaren och polis som får titta på material, men bara om det föreligger misstanke om brott som kan leda till polisanmälan eller att en polisanmälan är upprättad. Berörd personal kan bli aktuell först om varken teamledare eller polisen kan identifiera en misstänkt person. Alla som tittar på materialet har tystnadsplikt.

Tider för aktiva kameror

Kameraövervakningen är bara aktiv de dagar och tider då MK-Huset har fritidsverksamheten öppen. Det är som regel måndag och onsdag klockan14.00-21.00, fredag klockan 14.00-23.00 och söndag klockan 14.00-19.00.

Kamerorna är också aktiva under natten för bevakning för eventuella inbrott. Kamerorna stängs av kl 07.45 när personal kommer in i lokalen och de är avstängda fram tills nästa gång vi har öppen verksamhet.

  • De som lånar lokalen innefattas inte av kameraövervakningen.

Materialet sparas i 72 timmar. Om det förekommer ett brott som polisanmäls separeras just den händelsen som bevismaterial till polisen.

Placering av kameror i lokalerna

Det kommer att sitta en kamera i skapanderummet, en i mysrummet, två vid samlingsrummet och en i köket. Det är de platser som MK-husets personal har bedömt vara i behov av kameror. Kamerorna är fasta.

Grundläggande principer för kameraövervakning

Laglig grund för kamerabevakning på MK-huset

Enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) och dataskyddsförordningen (GDPR) får kamerabevakning bedrivas när det finns laglig grund för detta.

Personalen på MK-Huset arbetar efter Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet som präglas av barnkonventionen. Vi lägger tyngd på tryggheten för alla ungdomar. Vi utgår från följande artiklar i Barnkonventionen:

  • Artikel 3 som berör barnets bästa där vi i personalgruppen alltid ska jobba för att ungdomarna har det bra på fritidsgården, fritt från hot och våld.
  • Artikel 31 förespråkar att barn ska ha tillgång till vila och en bra fritid.
  • Artikel 2 om att inte diskrimineras och allas lika värde.
  • Artikel 19 om skydd mot övergrepp som handlar om rätten att skyddas mot alla former av fysiskt och psykiskt våld.
  • Artikel 34 om skydd mot sexuellt utnyttjande och övergrepp.
  • Artikel 6 om rätten till liv, att överleva och att utvecklas.
  • Artikel 33 om skydd mot narkotika.
  • MK-huset är inte en offentlig lokal utan endast till för ungdomar från högstadieåldern och upp till 17 år.

Därför bedömer MK-husets personal att det finns laglig grund för kameraövervakning. Kamerorna kommer att stängas av vid till exempel öppet hus när allmänheten är välkomna, och liknande arrangemang.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13