Naturturism Rönne å och Ringsjön – en förstudie

Rönne å och Ringsjöarna ska bli en självklar och attraktiv destination för fiske- och naturturism. Med stöd från Leader och Europeiska Havs-och fiskerifonden har kommunerna Ängelholm, Åstorp, Klippan, Eslöv, Höör och Hörby inlett ett projekt för att undersöka hur området kan utvecklas. Du som är intresserad är välkommen att bidra med dina idéer för hur vi på bästa sätt tar vara på den fantastiska miljö som sträcker sig hela vägen från Östra Ringsjön till Skälderviken. Här kan du läsa mer om projektet och vad som är på gång.

Det här handlar projektet om

Naturturism Rönne å och Ringsjöarna - en förstudie kommer att pågå fram till mars 2022 och resultera i en förstudie som ger förslag för den fortsatta utvecklingen av naturturismen i området.

Kunskap och idéer till framtida utveckling

Naturturism Rönne å och Ringsjöarna initierades hösten 2019 som ett samarbete mellan de sex kommunerna som är belägna i anslutning till Rönne å och Ringsjöarna. Syfte är att bedriva ett gemensamt arbete för att utveckla fiske- och naturturismen i området. Förstudien ska ge en bild av vilka möjligheter och hinder för naturturism som finns och både undersöka hur befintlig besöksnäring kan utvecklas samt hur nya verksamheter skulle kunna etableras.

Stöd från EU

För att genomföra projektet har kommunerna fått stöd från Europeiska Havs-och fiskeriprogrammet genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund. Att projektet är ett Leaderprojekt betyder att vi använder oss av den så kallade leadermetoden där en viktig prinicip är att du som är boende och verksam i området ska vara med och påverka och driva utveckling. Metoden lägger stor vikt vid att skapa samsyn mellan människor och organisationer kring vad utvecklingen ska innebära.

Du kan vara med och påverka

Lokala entreprenörer, intresseföreningar och allmänheten bjuds in till att på olika sätt vara med och utveckla besöksnäringen i området. Ett första steg är en serie med workshops som kommer hållas i vinter. Syftet är att tillsammans diskutera fiske-och naturturismens möjligheter i området Rönne å och Ringsjöarna och lyfta idéer och eventuella farhågor kring framtida utveckling. Mer information om workshops kommer att läggas upp på alla sex kommuners hemsidor inom den närmsta tiden.

Detta händer sedan

Resultaten av de workshops som hålls under vintern kommer att vara en viktig del av projektets förstudie.

Varför naturturism kring Rönne å och Ringsjöarna?


Viktiga vattendrag för fisk och människa

Rönne å är en av Skånes största åar och sträcker sig från Ringsjöarna till Skälderviken och knyter därmed samman kommunerna Hörby, Höör, Eslöv, Klippan, Åstorp och Ängelholm. Det är ett viktigt vatten för flera olika fiskarter, framförallt atlantlax, ål och öring.

Naturvårdsprojektet Rönne å-projektet ger nya möjligheter

Idag finns tre kraftverk, som utgör vandringshinder i ån. De hindrar vandrande fisk från att simma uppströms och nå fram till Ringsjöarna. Genom naturvårdsprojektet Rönne-å-projektet arbetar Klippans kommun med att kraftverken ska rivas ut och att Rönne å därmed ska vara en fritt flödande å. Naturvårdsåtgärderna ger goda förutsättningar för naturturism längs ån och projektet Naturturism Rönne å och Ringsjöarna – en förstudie ska ta fram förslag för hur kommunerna bäst kan utveckla naturturism och på så vis sätta området på kartan.

Senaste nyheterna om naturturism