Avgifter inom miljöbalkens område

Här hittar du alla avgifter för prövning, hantering av anmälningsärenden och tillsyn. En del poster har fasta avgifter medan andra beräknas löpande, men det är alltid den aktuella timtaxan som utgör grunden.

Taxan beslutas av Ängelholms kommunfullmäktige och räknas om inför varje kalenderår. Nedan hittar du alla avgifter för arenden inom Miljöbalken.

  • Aktuell timtaxa för 2024 är 1 160 kronor.

Avgifter fördelade på olika områden

I Avgifts-kolumnen anges antingen det fasta timpriset i antal timmar eller som Timavgift vilket innebär löpande kostnad för den tid varje individuellt ärende tar.

Allmänna hänsynsregler
Almänna hänsynsreglerAvgift
Tillsyn över att verksamheter som inte omfattas av årlig tillsyn, följer miljöbalkens hänsynsregler.Timavgift

Skydd av områden
Skydd av områden, bland annat strandskydd och vattenskyddsområdenAvgift
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsernaTimavgift
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområdeTimavgift
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområdeTimavgift
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområdeTimavgift
Tillsyn som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrättenTimavgift

Enskilda avlopp
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslut­ning av vattentoalett:Avgift
1. Inrättande av avloppsanordning - vattentoalett med sluten tank4 timmar
2. Inrättande av avloppsanordning - vattentoalett med avlopps­utsläpp till mark eller vatten6 timmar
3. Inrättande av avloppsanordningar för bad-, disk- och tvätt­avlopps­vatten, inom vattenskyddsområdet för Ängelholms kommuns vattentäkt, Stora och Lilla Brandsvig.6 timmar
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkterna 1, 2 eller 3 på samma fastighet och vid samma tillfälle8 timmar
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning4 timmar
6. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 6-25 person­ekvivalenter*7 timmar
7. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 26-100 person­ekvivalenter*8 timmar
8. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning för 101-200 person­ekvivalenter*9 timmar

*Personekvivalent, förkortas pe, är ett mått som används när man ska dimensionera avloppsanläggningar. En (1) personekvivalent avser den mängd föroreningar som motsvarar det genomsnittliga utsläppet per person och dag mätt i biokemisk syreförbrukning, BOD7. En personekvivalent motsvarar 70 g BOD7/dygn.

Handläggning av anmälan
Handläggning av anmälan avseende
(Punkt 3-6 är inrättning av annan toalett än vattentoalett)
Avgift
1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett5 timmar
2. Ändring av avloppsanordning4 timmar
3. Förmultningstoalett utan efterföljande kompostering2 timmar
4. Förmultningstoalett med efterföljande kompostering4 timmar
5. Eltoalett2 timmar
6. Torrtoalett med latrinkompostering4 timmar

Avgifterna är för handläggning av anmälan om inrättande av värme­pumps­anlägg­ning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten:

Värmepumpar
Anmälan för att inrätta värmepump (mark,ytvatten, grundvatten)Avgift
Berg- eller ytjordvärmepump med 1 borrhål3 timmar
Berg- eller ytjordvärmepump med 2-5 borrhål4 timmar
Berg- eller ytjordvärmepump med fler än 5 borrhål5 timmar
Övriga anläggningar3 timmar

 

Förorenade områden

Förorenade områden

Avgift

Föreläggande enligt 10 kap. 14 § miljöbalken om avhjälpande vid allvarliga miljöskador

Timavgift

Granskning enligt 10 kap. 11 - 13 §§ miljöbalken av verksamhets­utövares underrättelse om vidtagna åtgärder vid upptäckt av förorening

Timavgift

Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

Timavgift

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet, handläggning vid anmälan

Avgift

Av uppförande av anläggning i vattenområde, i samband med handlägg­ning av strandskyddsdispens

Timavgiift

För att inrätta vattentäkt samt anmäla befintliga vattentäkter enligt 9 kap 10 § miljöbalken och enligt av kommunen meddelade föreskrifter men som inte kräver tillstånd:


1. Anmälan om ny eller befintlig vattentäkt inom vattenskydds­område

1 timme

2. Anmälan om energiuttag från vattentäkt inom vattenskydds­område

4 timmar

Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

Timavgift

Djurhållning

Avgifterna gäller för prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, enligt Ängelholms lokala före­skrifter meddelade med stöd av miljöbalken

Djurhållning

Djurhållning

Avgift

Nötkreatur, häst, get, får eller svin

Timavgift

Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Timavgift

Giftorm

Timavgift

Lagring och spridning

Lagring och spridning av gödsel


Prövning av ansökan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet enligt Ängelholms lokala föreskrifter, meddelade med stöd av Miljöbalken

2 timmar

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan eller inom område som klassas som ”samlad bebyggelse”

2 timmar

Anmälan

Enligt §38 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Det anmälan avser

Avgiften avser handläggning av anmälan om att driva eller arrangera följande verksamheter

Avgiift

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg


Nivå 1: Påtaglig hälsorisk, tatuering eller piercing

6 timmar

Nivå 2: Måttlig hälsorisk, fotvård, öronhålstagning, akupunktur

4 timmar

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor


3. Skol- och fritidsverksamhet, två kategorier:


Skola om annan än nedan

8 timmar

Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller förskoleklass

6 timmar

Tillsyn

Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2b och 3b. Årlig tillsynstid baserad på aktuell timavgift.

Till syn i övrigt hälsoskydd sker enligt timavgift.

Spridning av bekämpningsmedel

Spridning av bekämningsmedel

Avgift

Prövning av ansökan om tillstånd till spridning av kemiska bekämp­ningsmedel, bland annat på skolgårdar, idrottsplatser och parker

Timavgift

Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämp­ningsmedel på vägområden, banvallar och övriga områden där allmänheten får färdas fritt

Timavgift

Cistern för brandfarliga vätskor

Cistern för brandfarliga vätskor, handläggningstid av

Avgift

Anmälan om cistern som tagits ur bruk

1 timme

Information om lagring eller hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

2 timmar

Avgifterna avser tid för handläggning respektive granskning enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

Köldmedia

Köldmedia, i till exempel större kylanmälggningar

Avgift

Handläggning av information om installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning

1 timme

Granskning av årlig rapport om läckagekontroll

1 timme

Om brister i rapporteringen medför en handläggningstid som överstiger 1,5 timme

Timavgift

Prövning av ansökan om undantag från kommunens bestämmelser om avfallshantering görs enligt Renhållningsordning Ängelholms kommun, KF 2019-10-28.

Punkterna 1-7 i tabellen hänvisar till kaptitel 5 §2-7 samt §11 i Renhållningsordningen.

Avfall och producentansvar

Avfall och producentansvar

Avgift

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa avfall på fastigheten enligt Miljöbalken, kaptiel 15

Timavgift

1 Gemensam behållare

1 timme

2 Uppehåll i hämtning

1 timme

3 Förlängt hämtningsintervall

1 timme

4 Befrielse från hämtning

1 timme

5 Avfallsutrymmenas utformning

Timavgift

6 Bilfria områden

Timavgift

7 Övriga dispenser

Timavgift

Hndläggning av anmälan från fastighetsägare om att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushålls­avfall än trädgårdsavfall

2 timmar

Årerkommande tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt avfallsförordningen (2001:1063)

Timavgift

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

Timavgift

Handläggning av anmälan

Handläggning av anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)


Avseende ny anmälningspliktig verksamhet

Antal timmar enligt taxebilaga 2a

Om ändring av befintlig anmälningspliktig verksamhet

Timavgift


Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet


Återkommande tillsyn enligt förteckning i taxebilaga 2a

Årlig tillsynstid enligt taxebilaga 2a och 3a

Handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift

Timavgift

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

Timavgift

Sidinformation

Publicerad:
2024-02-21