Järnvägsgatan i tre etapper: GC-tunnel, bussangöring och ny vägdragning

Vy över Järnvägsgatans nya dragning. Skissbild.

Järnvägsgatans nya dragning

Projektfakta

Projektledare: Hanna Hanzén
Entreprenör: PEAB Anläggning

I korthet om projektet: Arbetet görs i tre etapper och innefattar en gång- och cykelväg, ny bussangöring samt ett stort arbete med att bygga om Järnvägsgatan.

Järnvägsgatan - ett stort arbete i tre etapper

Ängelholms kommun vill göra Järnvägsgatan till en huvudgata i Stationsområdet. Den ska förlängas och ersätta Industrigatan, vilket binder samman centrum med Stationsområdet på ett naturligt sätt. Detta är inriktningen i de tre detaljplaner som ligger till grund för arbetet. I dagsläget har en av detaljplanerna vunnit laga kraft. Den ligger till grund för arbetet i etapp 1.

Etapp 1: Gång- och cykelväg vid tunneln och nytt busstorg

Illustrationen visar hur det nya busstorget planeras att se ut med människor och bussar som cirkulerar. Bilden är tagen från trappan upp till tågövergången.

Illustrationen visar hur det nya busstorget planeras att se ut. Bilden är tagen från trappan upp till tågövergången.

Vad är det för arbete som ska göras och varför?

 • Busstationen flyttas söder om Ängelholms Station för att skapa en smidigare övergång mellan buss och tåg samt förbättra entrén till Ängelholms centrum.
 • En ny slingrande gång- och cykelväg byggs ner till den tunneln som går till Järnvägens museum och Kronoskogen.
 • Den dagvattenpumpstation som ligger precis vid tunneln kommer att byggas om.
 • Trappor byggs från både bussangöringen/ stationshållet och från Landshövdingevägen ner till tunneln.
 • Området kommer att prydas med planteringar med växter och träd för att skapa en trevlig miljö.
 • Det kommer att byggas platser med bänkar med mera för att skapa en trevlig miljö att vistas i.
 • Det nya bussangöringen hamnar precis söder om stationen där det idag finns en parkeringsplats.

Vad händer just nu?

Vi planerar att starta arbetet i april 2024.

Hur påverkas jag som använder vägen och parkeringarna?

 • När arbetet startar kommer de två parkeringarna som ligger utmed gatan, söder om stationshuset att stängas av.
 • Tunneln kommer att stängas för cykeltrafik under arbetets gång. En tillfällig trappa för gående kommer att anläggas och vara öppen i så stor utsträckning som möjligt.
 • Arbetet med att gjuta stödmurar är ett moment som gör att vi måste stänga av totalt för både gående och cyklister.
 • Vi kan inte ange specifika datum för dessa avstängningar för tillfället, men vi kommer att meddela i god tid innan de inträffar.
 • Vi arbetar aktivt för att minimera eventuella långvariga avstängningar i tunneln som förbinder centrum med Järnvägens museum/Trafikverksskolan.

Film om helheten och flera av de projekt som väntar längs Järnvägsgatan

Etapp 2 Järnvägsgatan flyttar närmre spåren ger plats åt Stadshuset

En övergång för cyklister och gående och planteringar som samlar upp regnvatten. Illustration.

Illustrationen visar hur det ska se ut längs Järnvägsgatan. Här är en övergång för cyklister och gående och mycket planteringar som samlar upp regnvatten.

 • Järnvägsgatan rätas ut för att naturligt binda ihop centrum med Stationsområdet och blir huvudgata i området.
 • Gatan blir rakare och flyttar närmare spåren, vilket ger plats för byggnader öster om den.
 • Gång- och cykelbana planeras på varje sida av gatan med säkra övergångar för fotgängare och cyklister.
 • Träd kommer att kanta gatan och planteringar samt ytor för regnvattenhantering ska integreras.
 • Ett nytt torg skapas förbi stationshuset, mellan tågen och det nya stadshuset, för att möjliggöra av- och påstigning för resenärer samt plats för taxi och ersättningstrafik.

Status

Arbetet är ej påbörjat. Detaljplan "Del av Ängelholm 3:136 m fl" har ännu inte vunnit laga kraft, beslutad i Komunfullmäktige men överklagad till mark- och miljödomstolen.

Etapp 3 Järnvägsgatan rundar kolonilotterna ger plats åt P-hus

Illustrationen visar kvarteren längre norrut bland de kvarter som kommer att ligga utmed Järnvägsgatan. Gång- och cykelvägar och mycket grönska längs gatan. Illustration.

Illustrationen visar kvarteren längre norrut bland de kvarter som kommer att ligga utmed Järnvägsgatan. Gång- och cykelvägar och mycket grönska längs gatan.

 • Järnvägsgatan förlängs för att närma sig järnvägsspåren och skapa utrymme för byggnader öster om gatan.
 • Intill järnvägsspåren planeras nya mobilitetshus med parkering för boende och pendlare för att minska fordonstrafik på gator och torg. Det fungerar även som bullerskydd mot järnvägen och möjliggör små butiker och affärer.
 • Gatan kommer att ha gång- och cykelbana på varje sida. Ett 3 meter brett område mellan körbanan och gång- och cykelvägen ska innehålla träd och dagvattenhantering i form av regnbäddar.
 • Järnvägsgatan svänger sedan av vid kolonilotterna och passerar gamla Batterifabriken för att slutligen ansluta till Havsbadsvägen.

Status

Detaljplanen som heter "Del av Pilen 10 m fl, Stationsområdet (Parkeringshus)" är ej beslutad ännu.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-11