Regler och riktlinjer för att boka våra bad

Här är våra allmänna regler för uthyrning av våra bad.

Allmänna regler

 • För att hyra kommunens bad ska minst en person på plats ha adekvat utbildning för livräddning i vatten. Personen ska under hela bokningstillfället befinna sig på land.
 • För att hyra kommunens bad ska du ha fyllt 18 år.
 • I lokalen, på anläggningen eller i anknytning till densamma är rökning, alkohol och droger förbjudet.
 • Bokningskontrakt får inte överlåtas till annan part.
 • Adressändring ska omgående ändras i bokningssystemet.
 • Kommunen ansvarar inte för värdesaker, kläder och dylikt.
 • Kommunen har rätt att disponera redan uthyrd lokal för tillfällig upplåtelse till tävling, uppvisning, utställning med mera.
 • Hyresgästen utser en ledare som är över 18 år och ansvarar för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som befinner sig i lokalen eller på anläggningen under den bokade tiden. Det är också ledarens uppgift att se till att gränsen för max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids, att obehöriga inte släpps in i lokalen samt att nödutgångarna inte blockeras. Ledaren ska informera om utrymningsplanen för lokalen eller anläggningen och räkna in deltagarna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning. Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ledaren kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräpning upptäcks, ska detta anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador som uppkommit på lokaler eller utrustning under den bokade tiden. Skadan ska anmälas till Kundtjänst nästkommande arbetsdag.
 • Hyresgästen får inte åsidosätta eller sabotera lokalernas interna brandskydd.
 • När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara grovstädad och all utrustning ska stå på på rätt plats. Städmaterial finns tillhands på alla bad på anvisad plats. Med grovstädning menas: tömma papperskorgar, fylla på toalettpapper och pappershanddukar, plocka upp skräp och vid behov borsta eller torrmoppa golv.
  Om du som hyresgäst inte följer bokningsreglerna eller orsakar skada på lokalen eller dess utrustning kan du bli avstängd och/eller betalningsansvarig gentemot kommunen för kostnader som uppkommer i samband med detta.

Begränsningar

Kundtjänst kan inte garantera att nya och växande föreningar får tillgång till hallar och planer så fort önskemål om detta uppstår, då hallar och planer redan kan vara fullbokade.

Regler för avbokning och avstängning

 • En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste meddela detta till Kundtjänst senast 10 dagar innan bokad tid.
 • Preliminära bokningar ska bekräftas senast 2 veckor innan bokad tid.
 • Hyresgästen debiteras enligt gällande taxa och betalningsskyldighet gäller även vid frånvaro.
 • Extra insatt personalresurs (vaktmästare, lokalvårdare med flera) debiteras hyresgästen.
 • Ängelholms kommun förbehåller oss rätten att avboka bokade tider. Bokaren ska informeras inom skälig tid (normalt 10 dagar) och kan inte ställa krav på kompensation. Om en bokare vill avboka sin tid ska den göra det minst 10 dagar före bokningstillfället. Särskilda undantag kan beviljas beroende på klimat eller andra oförutsägbara förutsättningar.

Nyckelbricka

 • Då du hyr lokal av Ängelholms kommun är dessa lokaler utrustade med ett passersystem. För att komma in på bokad tid måste du köpa en nyckelbricka i receptionen på Kundtjänst i Stadshuset. Kostnaden för nyckelbrickan är 100 kronor. Vid köptillfället väljer du en 4-siffrig personlig kod som används vid av- och pålarmning.
 • Nyckelbrickan är en värdehandling och skall hanteras med största aktsamhet.
 • Nyckelbrickan är personbunden och får ej nyttjas av personer under 18 år utan myndig persons tillsyn.
 • Nyckelbrickan får inte överlåtas eller lånas ut i andra hand.
 • Inventering av nyckelbrickor görs på årlig basis av Kundtjänst. Nyckelbrickor utan personlig tillhörighet spärras.
 • Utnyttjas nyckelbrickan på ett felaktigt eller vårdslöst sätt har Kundtjänst rätten att spärra nyckelbrickan.
 • Vid borttappad och bestulen nyckelbricka vänligen kontakta Kundtjänst för att spärra brickan.
 • Är lokalen eller anläggningen larmad vid tidpunkt då man går in måste avlarmning ske med den 4-siffriga koden.
 • Man har tillgång till omklädningsrum 30 minuter innan och efter bokad tid. Gällande själva simhallen och alla andra lokaler kommer man in på exakt bokad tid.

Sidinformation

Publicerad:
2024-05-13