Aktivitet förebygger

Aktivitet förebygger (AF) är ett samarbete mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv där det hälsofrämjande och förebyggande arbetet sätts i fokus. Vårt övergripande mål är att förbättra barns fysiska och psykiska hälsa.

Aktivitet förebygger omfattar alla kommunala skolor och ett stort antal föreningar i kommunen, där elever i åk 4 och 6 har obligatorisk föreningsverksamhet på skoltid. Detta kombinerar vi med riktade insatser för att skapa en mer jämlik hälsa i samhället. Ledarskap, bemötande och förhållningssätt är avgörande för hur barn mår och utvecklas, därför genomsyras alla insatser av en stark tro på alla barn.

Aktivitet Förebygger är vinnare av Årets Peppare 2022!

Priset Årets Peppare är en utmärkelse som Kronprinsessparets organisation Generation Pep delar ut på den årliga Idrottsgalan till en verksamhet ”som på inkluderande och tillgängliga sätt får barn och unga att röra på sig".

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Att bygga nätverk och skapa bra förutsättningar för våra barn är viktigt i det förebyggande arbetet. Det krävs att samhällets olika aktörer hjälps åt och tar sitt ansvar så våra barn ges möjlighet till sysselsättning och en god gemenskap. AF jobbar för bra metoder som skapar trygghet, minskar mobbning och motverkar utanförskap. Genom AF synliggörs barns glädje och utveckling i föreningslivet!

Genom AF får våra barn...

 • Ökad fysisk aktivitet, vilket förebygger olika sjukdomar och leder till ökad prestation i samtliga ämnen.
 • Glädje och gemenskap, vilka är viktiga faktorer för god hälsa.
 • Träning i värdegrundsfrågor, vilket ökar förståelsen för andra människor och minskar mobbning.
 • Bättre självkänsla och en tillhörighet, vilket minskar riskerna för att hamna i någon form av ohälsa senare i livet.
 • Ökat intresse för en aktivitet, vilket gör att våra barn börjar med aktiviteter på fritiden.

En mångfald av aktiviteter- något för alla

 • Kostlära
 • Mental träning
 • Kultur
 • Bollidrotter
 • Kampsporter
 • Vattensport
 • Bordsspel
 • Avslappning
 • Parasport

Organisation

Årskurs 6

Cirka 400 elever deltar och utbudet innehåller olika aktiviteter, både inom sport och kultur. Eleverna gör ett val och får prova på tre aktiviteter under ett läsår i perioder om sex veckor.

 • Ängelholm
 • Munka Ljungby
 • Hjärnarp

Årskurs 4

Cirka 150 elever deltar och provar på 4-5 aktiviteter under ett läsår i perioder om fyra veckor.

 • Errarp
 • Strövelstorp
 • Magnarp

Ledarskap

Ledare och samordnare inom AF har ett gemensamt ansvar för att alla barn ska få samma chans till individuell utveckling, både inom skola och föreningsverksamhet. Ledarens metoder, bemötande och förhållningssätt är avgörande för barnens välmående och utveckling. Ett bra ledarskap förbättrar barnens hälsa, vilket leder till bättre resultat och ökad måluppfyllelse. Vi arbetar med metoder som inkluderar samtliga elever och tillgodoser deras behov av att bli sedda. Ett optimalt inlärningsklimat skapas genom att alla känner trygghet i gruppen och på så vis motverkas utanförskap.

Ansvar för en trygg gruppindelning

Ledaren delar alltid in eleverna i olika grupper, även två och två. Då blir alla valda! Ingen elev ska behöva känna oro eller rädsla för att inte bli vald. Ledaren styr gruppindelningen på samma sätt oavsett vilken aktivitet. Vi arbetar för att alla i gruppen ska respektera varandra , ska kunna interagera tillsammans och lära känna varandra bättre.

Ledaren styr lektionen utan toppning

Ledaren startar och avslutar lektionen med en samling. AFs ledare har en stark tro på varje elev och alla ges samma möjlighet till utveckling. Toppning inom barnidrott får inte förekomma. Barn utvecklas både fysiskt och mentalt väldigt olika, den kunskapen är viktig att ha med sig som ledare. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är vår vilja att behålla så många som möjligt - så länge som möjligt i en organiserad fritid, vilket hela samhället gynnas av på sikt.

Rätten till en organiserad fritid - oavsett förutsättningar

Alla barn som vill ska kunna ha en organiserad fritid oavsett förutsättningar. Därför söker vi löpande nya medel från externa aktörer som möjliggör för de barn som av olika anledningar inte får chansen till ett föreningsliv. AF hjälper till med bland annat medlemsavgifter, lägeravgifter och utrustning.

Utslussning i föreningar - kvällstid och helger

AF stöttar och hjälper barn på olika sätt in i föreningslivet. AF-samordnare fungerar som en länk mellan barnets hem och förening. Vi etablerar kontakten och ordnar logistiken så att utslussningen fungerar på ett smidigt sätt. Initialt följer vi med ut till föreningarna , ser till att barnen får en bra start och trivs i sitt nya sammanhang. En god samverkan med det lokala föreningslivet möjjliggör ett effektivt arbetssätt som gynnar barnen.

Historik

AF startades 2009 på Rebbelberga skola av Maja Arvidsson, som vid tillfället hade en lärartjänst i matematik och idrott/hälsa. Sedan 2009 har AF vuxit från 65 elever till cirka 600 elever. AF omfattar elever i årskurs 4 och 6 i kommunens skolor. Under årens lopp har AF med hjälp av externa aktörer fått stöttning med verksamheten. Nedan följer en lista på bidragsgivare till AF, ett stort tack till er.

 • Skåneidrotten
 • Mats Paulssons Stiftelse
 • Odd Fellow
 • Stiftelsen Gripen
 • Privatpersoners donationer

AFter school - fritidsaktivitet efter skoltid

AFter school är en fritidsaktivitet efter skolan där ungdomar i årskurs 4-6 får möjlighet att utöva olika idrottsaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar.

AFter School - Futsal

Aktivitet förebygger lyssnar in barnen och ungdomarnas drömmar. I augusti 2022 fick vi in önskemål från några ungdomar om att de ville spela Futsal, något de ansågs saknades i Ängelholm. Vi startade Futsal-träningar två gånger i veckan för att ge förutsättningar till att fler ungdomar ska kunna träffas och spela inomhus. Vi har startat upp ett samarbete med Vejby IF.

Vecka 35 2023 startar vi öppna träningar för ålder 12 år och uppåt.
När: Tisdagar klockan 16.00-17.00
Plats: Kungsgårdshallen

Drop in, kom som du är!

Dans för hälsa- Ängelholm

Aktivitet förebygger och föreningen Dansfabriken satsar på att stärka ungas psykiska hälsa genom dans som insats.

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad insats som grundar sig i studien Dansprojektet. Studien har visat att tonårsflickor som dansar kravlöst regelbundet två gånger i veckan ökar sin självskattade hälsa och att kroppsliga och emotionella besvär orsakade av stress minskar.

Syftet med dansen är att öka den psykiska hälsan och förebygga stressrelaterade besvär. Dans för Hälsa riktar sig till alla ungdomar i Ängelholm från årskurs 7 på grundskolan till år 3 på gymnasiet som återkommande har besvär med:

 • stress
 • höga krav på sig själv
 • trötthet, sömnbesvär
 • nedstämdhet, oro
 • ont i magen
 • ont i huvudet/nacken/ryggen

Upplägg

Varje termin finns det möjlighet att medverka vid två danstillfällen per vecka. Dansen håller till i Dansfabrikens lokaler, Nybrovägen 4. Under höstterminen 2023 kommer vi starta upp en grupp för grundskole- och gymnasieelever efter skoltid.

När: Vi startar ny termin vecka 3 på tisdagar och torsdagar klockan 16.00-17.15 och det är prova på veckor för nya deltagare under vecka 3-5.

Dansen är kravlös utan fokus på prestation och varje gång har vi en lång avslappning. Frukt och dryck erbjuds så att man kan komma direkt efter skolan. Dansen leds av utbildade dansinstruktörer inom Dans för hälsa från AF och Dansfabriken.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Kom som du är, inga förkunskaper inom dans krävs!

Anmälan

Anmälan sker via skolsköterska eller kurator inom skolan eller direkt via e-post:

Du som vårdnadshavare är viktig

Du som vårdnadshavare är viktig för att motivera och peppa för att ditt barn ska komma igång med dansen och sedan hålla i och dansa regelbundet under hela terminen.

Läs mer om Dans för hälsa

Har du frågor om Dans för hälsa? Kontakta oss på:

Kontakt

Nicole Månsson

Erkin Hamidovic

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-02