Farligt avfall och byggavfall och byggavfall

Färg, rengöringsmedel, eletronik, betong, gips och asbest som inte används. Det är exempel på avfall som kan skada miljön och människors hälsa om det inte hanteras och återvinns på rätt sätt.

Mycket av det vi använder i hemmet och i vardagen kan vara farligt. Även små mängder farligt avfall gör stor skada på miljön och människors hälsa, om det slängs på fel plats.

Därför är det viktigt att du sorterar ut och lämna ditt farliga avfall på bemannade återvinningscentraler.

Farligt avfall

Farligt avfall är skadligt för naturen och för människors och djurs hälsa. Häller du det i avloppet kan det störa reningsprocesserna i avloppsreningsverket. Därför är det viktigt att du sorterar farligt avfall för sig så att det kan tas om hand på ett sätt som är bra för miljön. Tänk också på att det ofta finns miljövänliga alternativ till farliga kemikalier i affärerna.

Lämna ditt farliga avfall på återvinningscentralen

Du kan lämna in farligt av fall på NSRs bemannade återvinningscentraler. Renhållningen ser till att det farliga avfall tas omhand och hanteras på ett miljöriktigt sätt.

På de bemannade återvinningscentralerna i Snårarp, Tollarp och Åhus kan hushåll lämna farligt avfall kostnadsfritt. Det går också beställa hämtning av farligt avfall, mot en hämtningsavgift.

Tänk på att nästan all hantering sker för hand av vår personal. Därför är det viktigt att lämna farligt avfall i hela och väl förslutna förpackningar. De ska vara tydligt märkta med vad de innehåller.

Exempel på farligt avfall:

 • Färg- och limrester
 • Lösningsmedel, till exempel lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
 • Oljor
 • Syror och alkalier, till exempel batterisyra, kaustiksoda och ammoniak
 • Bekämpningsmedel, till exempel insektsspray och myrr.
 • Sprayflaskor med innehåll, till exempel färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.
 • Kvicksilverhaltigt avfall, termometrar, lysrör och lågenergilampor.
 • Fotokemikalier, till exempel framkallare och fixeringsvätskor
 • Batterier, alla batterier ska lämnas i retur. det gäller allt ifrån bilbatterier till småbatterier. Tänk också på de batterier som finns dolda till exempel i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker.
 • Elavfall. Allt som kräver el i hemmet.
 • Asbest. För asbest gäller speciella regler och det bör inte hanteras privat.

Farligt avfall och elavfall

Avfall som klassas som farligt avfall eller elavfall får inte blandas eller spädas ut med andra slag av farligt avfall.

Asbestdamm består av små spetsiga fibrer som om de kommer ner i lungorna kan skada lungvävnaden. Eftersom asbest är hälsofarligt finns det regler om hur asbest ska hanteras.

Råd vid hantering av asbest

Asbest ska tas om hand enligt Arbetsmiljöverkets bestämmelser. Det är viktigt att var försiktig eftersom det uppstår asbestdamm när eternitplattor med mera plockas ner.

Det bästa är att själv undvika att hantera asbest vid till exempel rivning och tvätt av fasad. Anlita helst en ackrediterad firma för sanering. Asbestplattor ska plockas ner så hela som möjligt. Det är viktigt att de som plockar ner asbesten använder halvmask med P3 filter, saneringsoverall med huva och tätslutande handskar. Tänk på att grannar runtom inte ska utsättas för asbestdamm. Vid behov vattna materialet för att undvika damning. Asbest ska transporteras så att det inte dammar eller utsätter omgivningen för damning. Dessa kan lämnas till en godkänd anläggning för mottagande av farligt avfall.

Elavfall innehåller tungmetaller och andra skadliga ämnen. Därför ingår elavfall i gruppen farligt avfall. Elavfall är i princip allt som drivs av batteri eller har sladd. Exempel på elavfall:

 • Alla slags lampor och lysrör
 • Belysningsarmaturer
 • Telefoner, kameror, klockor
 • TV, DVD-spelare och stereoanläggningar
 • Rakapparater, hårfläktar
 • Spel och leksaker
 • Hushållsmaskiner
 • Verktyg och trädgårdsredskap
 • Datorer med kringutrustning
 • Vitvaror (till exempel spisar och tvättmaskiner)

Vid rivning, byggnation och renovering uppstår alltid avfall. Det är viktigt att avfallet tas omhand på rätt sätt och det som går att återvinna sorteras ut.

För rivning kan det krävas rivningslov. Kontakta bygglovsenheten i god tid för planerad rivning.

Det finns krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall vid källan. Kraven gäller både för yrkesmässiga verksamheter och för privatpersoner. Minst ska följande avfallsslag sorteras och hållas åtskilda:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Brännbart

Notera att även andra avfallsslag än de uppräknade ovan ska sorteras ut om utsorteringen ger möjligheten till bättre behandling av avfallet. Syftet med kraven är ett led i att hushålla med resurser och att avfall ska hanteras på ett sätt som främjar återanvändning och materialåtervinning. Länkar till mer information finns under. Det finns möjlighet att söka dispens från dessa krav. Denna dispens skickas till miljöenheten.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljöenheten för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Viss hantering av avfall är anmälningspliktig

Det finns inte några generella krav på anmälan enligt miljöbalken när det gäller rivningar. Undantaget är om rivningen gäller en fastighet med PCB-haltiga fogmassor eller annat PCB-haltigt material. Sanering/rivning av PCB-haltiga material ska anmälas senast tre veckor innan den påbörjas. För mer information läs PCB plusbox företagare.

Sidinformation

Publicerad:
2024-03-13