Modersmålsundervisning

Har ditt barn annat modersmål än svenska och går i grundskolan eller gymnasieskolan? Då har ditt barn rätt till modersmålsundervisning. Här kan du läsa om hur du ansöker om modersmålsundervisning och vilka andra modersmålsstöd som ges inom förskola och skola. Har du några frågor kan du kontakta skolan, Språkcentrum eller Kundtjänst.

Språkcentrum

Språkcentrum arbetar med språkutveckling och flerspråkighet inom kommunen. Språkcentrum erbjuder modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet för elever i grundskolan och gymnasiet.

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen ger eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen. Bedömning och betygsättning sker på samma sätt som i övriga ämnen. De kunskaper och förmågor som en elev visar bedöms i förhållande till betygskriterierna i kursplanen eller ämnesplanen.

I Ängelholms kommun anordnas modersmålsundervisning i grund/grundsärskolan eller gymnasie/gymnasiesärskolan. Modersmålsundervisningen är frivillig, sker utanför skoltid och kan ske i andra lokaler än den egna skolan.

Modersmålsstödet i förskolan är en naturlig del i verksamheten och erbjuder därför inte särskild undervisning i modersmålet. I förskolan har barnen ingen särskild undervisning i sitt modersmål. Att utveckla barnets alla språk ingår som en naturlig del i förskolan.

För att få modersmålsundervisning i grundskolan måste en elev uppfylla vissa kriterier

Elever i grund/grundsärskolan eller gymnasie/gymnasiesärskolan ska erbjudas undervisning i modersmål som inte är ett nationellt minoritetsspråk om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • språket utgör elevens dagliga umgängesspråk i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i språket
  • eleven som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska. (Det gäller även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk hemma, dock måste eleven ha grundläggande kunskaper i språket.)

Huvudmanen är bara skyldig att anordna modersmålsundervisning i ett språk om

  • det finns minst fem elever msom har rätt till undervisningen i det språket
  • dessa elever vill få undervisning i språket
  • det finns en lämplig lärare i språket

Undervisning i modersmål som nationellt minoritetsspråk
Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. Det finns krav på att språket ska användas dagligen i hemmet eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli. romani, chib och samiska. För att det ska bli undervisning i ett nationellt minoritetsspråk räcker det att en elev är anmäld till språket. det måste dock finnas en lämplig lärare som kan undervisa i språket.

Ansöka om modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare via Tieto Edlevo Appen. Inloggning kan göras högst upp på denna sidan.
För att få möjlighet till en plats kommande läsår behöver man göra en digital anmälan under anmälningsperioden 1 januari - 31 augusti.

. Språkcentrum skickar ett beslut till vårdnadshavare via Tieto Edlevo appen. När ditt barn är anmält till modersmål är undervisningen obligatorisk.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Uppsägning av modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare via Tieto Edu App. Inloggning kan göras högst upp på denna sidan.

Studiehandledning på modersmålet

Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen, samtidigt som de lär sig det svenska språket. En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen.

Målet med studiehandledningen är att eleverna så småningom ska känna sig trygga i det svenska språket och klara av kunskapskraven på egen hand. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer om en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Sidinformation

Publicerad:
2024-04-08